www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2012 > Zápis č.8

 

Zápis č.8

Zápis č.8/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 4.9.2012

 

Přítomni :  p.Bursa Vladimír,p. Fiala Tomáš, p.Marek Suchý,p.Mazal Bronislav

     p.Sklenář Josef, p. Hatina František, p.Říhánek Jiří

Nepřítomen: 0

Počet přítomných zastupitelů – 7

Hosté :, paní Věra Králová, paní Boltíková Dagmar, p.Václav Altman, p.Jaroš Václav, p.Rodina a paní Rodinová

Program :

 

    1) Zahájení a schválení programu 

     2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

4) Došlá a odeslaná pošta

5) Zpráva o práci na hasič. zbrojnici Sebečice

6)  Zpráva kontrolního výboru za I. pololetí 2012

7) Volební komise,zapisovatel na volby 12. a 13.10.2012

8) Zpráva finančního výboru z hospodaření obce za II.čtvrtletí 2012

9)  Stanovisko obce ke stavbě p. Tachezy Dušan

10) Návrh strategického rozvoje obce k diskusi

11) Projednání vyměřování parcel – zahrádky v obci

12) Aktualizace poplatků za uložení sanačního materiálu v Sebečicích

13) Různé , rozpočtové opatření č. 3/2012,informace o hnojivech firmy KORA s.r.o.

14) Usnesení a závěr

 

Průběh jednání:

Zahájil starosta obce v 19.00 hod., který seznámil zastupitele s programem, který byl řádně vyvěšen na ÚD. Do programu byl doplněn bod v různém o  schválení rozpočtového opatření č. 3/2012 a informaci o hnojivech použitých firmou KORA s.r.o.

1)      Zahájení a schválení navrženého programu

Po zahájení a navržení doplnění programu bylo hlasováno o doplnění programu o navržené body jednání.

Hlasování:                 pro: 7             proti: 0           zdrželi se : 0

Program jednání byl doplněn o navržené body.

 

 

2)      Schválení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byl navržen ověřovatelem p. Hatina František a p. Říkánek Jiří. Zapisovatelem p. B.Mazal.

 

 

 

- 2 –

 

3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO

 

Dosud nebylo písemně odpovězeno p. Sklenářovi na dotaz ohledně podmáčené louky bude provedeno v nejbližším termínu.

 

4)  Došlá a odeslaná pošta

 

Došlá pošta: Zapsaná v knize došlé pošty pod poř. č. – 204- 247     /2012, faktury předány účetní k proplacení. Zastupitelé seznámeni s došlou poštou a ta byla projednána.

Odeslaná pošta: Zapsaná v knize odeslané pošty pod poř. č.  – 32-62    /2012

 

5)      Zpráva o práci na hasičské zbrojnici

 

Starosta seznámil s provedenými pracemi a cenou 23 tis. Kč za klempířské práce – musela být provedena  výměna  báně s křížkem v plechové střeše kapličky. Zbývá opravit  dřevěné obložení, kde některá prkénka jsou uhnilá – nutná výměna a celé opatřit nátěrem.

Hlasování o opravě a nátěru – barva hnědá v odstínu stávajících vrat a  dvířek.

.

Hlasování:                 pro: 7             proti: 0           zdrželi se :0

 

6)      Zpráva kontrolního výboru

Zprávu přečetl místostarosta na požádání předsedy kontrolního výboru

Starosta obce nesouhlasil se zněním předložené zprávy.Obsah zprávy má odpovídat zadání a ne osobnímu názoru – soukromým věcem.Předsda KV navrhnul přepsat zprávu a z ní vynechat osobní a soukromé věci.

P.Sklenář navrhoval aby prodej dřeva z kácení byl řešen jako prodej z ZSVOL a napdnul úhradu nákladů, která byla hrazena obcí.

Kontrolní výbor navrhuje stanovit pevná pravidla pro takové případy do budoucna, aby nedošlo k tomu, že dřevo se bude platit  ZSVOL a náklady vzniklé těžbou obci.Původní zpráva bude založena s opravenou zprávou pod č.j. 237/2012.

 

7) Volební komise a zapisovatel na volby 12. a 13.10.2012 

Starosta obce  seznámil zastupitele s ustanovením volební komise na volby konající se 12. a 13.10.2012. Členové volební komise  - Jiří Jágr, František Hatina,Václav Heindl,  zapisovatelem byl jmenován p. Václav Altman.

8) Zpráva finančního výboru 

P.T.Fiala přečetl zprávu finančního výboru o hospodaření obce Sebečice za II. čtvrtletí 2012. Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí. Nedostatky v účetnictví obce nebyly zjištěny.Zpráva založena.Ve zprávě byl překlep, který byl vysvětlen.

Příjmy k 30.6.2012 – 898 660,32 Kč

Výdaje k 30.6.2012 – 476 058,94 Kč

Ve III. čtvrtletí bude splacena poslední splátka za tepelné čerpadlo 16 090,00 Kč

- 3 -

 

Na účtu v KB k 30.6.2012 – 2 040 458,09 Kč

Hotovost v pokladně – 5 608,00 Kč

9) Vyjádření ke stavbě p.D.Tachezy

Starosta předložil zastupitelům k nahlédnutí a případným připomínkám stavební dokumentaci p. D.Tachezy, kterou obec dostala k vyjádření ke stavebnímu povolení od projekční kanceláře. Po prostudování vydala obec ke stavbě kladné stanovisko.

Hlasování:                 pro: 7             proti: 0           zdrželi se :0

10) Návrh plánu strategického rozvoje obce

Místostarosta obce rozdal všem zastupitelům k připomínkování návrh strategického plánu rozvoje obce na léta 2012 – 2022 a bylo navrženo, aby každý zastupitel do příštího zasedání tento návrh připomínkoval, doplnil či vyškrtnul některé body a příště bude projednán a doplněn o případné návrhy.

11) Projednání vyměřování parcel pronajatých pozemků - zahrádky

Na základě připomínky p. Hatiny a skutečnosti, že minulá dohoda zastupitelů obce nebyla zanesena do zápisu, navrhnul starosta obce, aby se zahrádky a přihrazené obecní prostory nenechali zaměřit geodetickou firmou- vzhledem k množství a ceně práce geodetů.Stávající nájmy byly ponechány na stejné výši. Návrh p.Hatiny – vyměřit – hlasování:

Hlasování:                 pro: 1             proti: 6           zdrželi se :0

12) Aktualizace poplatků za uložení sanačního materiálu v Sebečicích

Starosta obce navrhnul aby se hradilo uložení materiálu při sanaci prostor v Sebečicích a to z důvodu hrazení poplatků státní správě, takto:

Uložení 1 vozík za auto – 50,- Kč

Uložení 1 multikára (1t) – 100,- Kč

Uložení valník 3,5 t       - 300,- Kč

Uložení valník 7 t         - 700,- Kč

Na rekultivaci prostor  lze použít nekontaminovanou zeminu, kamení, omítky. Po přivezení na skládku je občan povinen tento materiál rozhrnout na plochu tak, aby nevznikaly hromady, které by bylo nutné strojově upravovat.

Dřeviny – větve a věci na spálení( uložení zdarma), budou ukládány na jednu hromadu, která bude v zimním období  spálena, listí a tráva  bude ukládána na skládku zdarma a povinností občana je tyto věci rozhrnout na plochu, v žádném případě nenechávat hromady. Každý, kdo bude ukládat materiál na skládku je povinen tuto skutečnost oznámit starostovi, místostarostovi, či jinému zastupiteli obce, který vydá potvrzení o zaplacení poplatku.OU zpracuje letáček a tímto způsobem bude informovat občany a chataře obce.

Hlasování:                pro: 7             proti: 0           zdrželi se :0

 

 

 

- 4 –

13) Různé

Starosta obce seznámil zastupitele s RO č. 3/2012 – kdy byl rozpočet obce upraven o přesun v jednotlivých položkách na sekání a opravy vodovodu

Hlasování:                 pro: 5             proti: 1           zdrželi se :1

Starosta informoval o opatřeních, která byla dosud učiněna k činnosti firmy KORA s.r.o., obhospodařující pozemky po p. Fišerovi, kdy občané mají obavy z používaných hnojiv – prášek černé a bílé barvy. Je vedeno jednání se životním prostředí Ing. Liška – z KÚ Plzeň, který byl informován o fimě a spojení na ni, p. Říhánek odebral některé vzorky a předal je na rozbory. Výsledky prozatím nemá obec k dispozici. OÚ dostal originální – německé doklady k použitým hnojivům. Výsledky z jednání mezi ŽP a firmou KORA obec nemá dosud k dispozici.

Paní Rodinová – ptala se proč obec nekoupila dluhopisy a zda p. T. Fiala dokončí slíbené práce na kanálech v Biskoupkách –starosta odpověděl – dluhopisy budou nakoupeny ve II. kole jejich prodeje- dříve nebylo odsouhlaseno od zastupitelstva obce,

p.Fiala sdělil, že slíbené práce-zakrytí vpustí- provede v nejbližší době, dosud  neměl dostatek času.

p.T.Fiala odevzdal  1500,- Kč za  svatby konané na Biskoupkách- v pátek dodá účetní doklady, dále se ptal zda má dodat 500,- Kč za svatbu p. Blažka, který prováděl opravy na kapličce v hodnotě asi 500,- Kč i vyšší a obci je nijak neúčtoval – výměna plechových dílů. Navrhnul započíst tuto práci za poplatek za svatbu.

Hlasování:                 pro: 5             proti: 0           zdrželi se :2

Dále p. Fiala informoval ZO o tom, že dne 28.9.2012 bude vypouštět rybník.

 

Pan Sklenář žádá o informaci  p.Jaroše, aby sdělil písemně, jak slíbil, na kolik vyjde těžba Harwestorem a těžba vlastními těžaři. P.Jaroš chtěl sdělit ústně, ale p.Sklenář požadoval písemnou odpověď.

P.Sklenář- uvedl, že se nehlasovalo o pronájmu pozemků obce mysliveckému sdružení.,místostarosta odpověděl, že obec je členem Honebního společenstva a na zasedání –valné hromadě HS, byla smlouva mezi HS a mysliveckým sdružením prodloužena na dalších 10 let.

P. Sklenář uvedl, že v zápise chybí věci:

- postoj zastupitelů k jeho příspěvku – že všichni odešli- bylo mu odpovězeno, že je to věcí každého zastupitele, obec postoupila jeho příspěvek k vyjádření ZSVOL Vejvanov

Navrhnul uspořádat veřejnou schůzi:

Hlasování:                 pro: 3             proti: 4           zdrželi se :0

Navrhnul prohlídku lesa

Hlasování:                 pro: 1             proti: 4           zdrželi se :2

P.Sklenář projevil zájem o odkoupení vyřazeného počítače od obce. Protože jiný zájemce není počítač s monitorem, klávesnicí a myší obec odprodává p. Sklenářovi za 500,- Kč.

Hlasování:                 pro: 7             proti: 0           zdrželi se :0

- 5 –

 

P.Sklenář napadnul skutečnost, že zastupitelstvo neodsouhlasilo smlouvu na osvětlení na Biskoupkách. Starosta odpověděl, že smlouva je založená na obci a platí podmínky, které byly zastupitelstvem odsouhlaseny – výměna a údržba zdarma.

Pan Hatina František navrhnul prodej 1 ks kontejneru v případě zájmu 2 ks, které jsou v Chotětíně.

Hlasování:                 pro: 7             proti: 0           zdrželi se :0

 

 

14) Usnesení a závěr

 

 

U S N E S E N Í  č.  7/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 4.9.2012

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)  Ověřovatele zápisu ze zasedání p. Hatinu a p. Říhánka a zapisovatele p.Mazala

2)  Rozpočtové opatření č. 3/2012

3)  Složení okrskové volební komise a jmenování zapisovatele volební komise na volby konané 12. a 13.10.2012.

4)   Vydání kladného stanoviska ke stavbě p.D.Tachezy.

5)  Aktualizaci poplatků za uložení sanačního materiálu v Sebečicích.

6)  Započtení poplatku 500,- Kč za svatbu p.Blažka za provedené klempířské práce na       kapličce v Biskoupkách.

7) Prodej 1 ksv případě zájmu 2 ks otevřených kontejnerů  na odpad, které jsou uloženy prozatímně na skládce v Chotětíně.

8) Prodej vyřazeného počítače + monitoru, klávesnice, myši p. Sklenářovi za 500,- Kč

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1)      Návrh p. Sklenáře  na uspořádání „veřejné schůze“

2)      Návrh p.Sklenáře na prohlídku lesa

3)      Návrh p.Hatiny na geodetické zaměření všech pozemků a zahrádek v majetku obce, které mají občané v nájmu

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

1)      Zprávu Kontrolního výboru za I. pololetí 2012 – po provedené úpravě

2)      Zprávu finančního výboru za II. čtvrtletí 2012

-          6 -

Zastupitelstvo obce ukládá

1)      OÚ -Zpracovat letáček pro občany o ukládání materiálu v Sebečicích

2)      Písemně odpovědět p.Sklenářovi na jeho stížnost o vytékání tekutiny na jeho pozemek

 

Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva  v 22.05 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce 2.10.2012 v 19.00 hod.

Sebečice dne 4.9.2012

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

Ověřovatelé zápisu.    …………………………..       ……………………………………….  

                                   František Hatina                                 Jiří Říhánek

 

 

                                                                                                           

                                                                                                   starosta obce

                                                                                                  Vladimír Bursa

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140279