www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2012 > Zápis č. 11

Zápis č. 11

Zápis č.11/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 11.12.2012

 

Přítomni :  p.Bursa Vladimír, ,p.Mazal Bronislav

     p.Sklenář Josef, p. Hatina František, p.Fiala Tomáš

Nepřítomen p.Říhánek Jiří  - omluven, p. Suchý Marek - omluven

Počet přítomných zastupitelů – 5

Hosté :p.Václav Altman, p.Jágr Jiří, p.Rodina a paní Rodinová

Program :

    1) Zahájení a schválení programu 

     2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

4) Došlá a odeslaná pošta

5) Schválení rozpočtu obce na rok 2013

6)  Nájemné v bytech od 1.1.2013

7) Schválení RO č. 5/2012

8) Cena dřeva samovýrobou od 1.1.2013

9) Zvýšení hodinové sazby za hodinu práce pro obec Sebečice

10) Různé

11) Schválení usnesení a závěr  

 

Průběh jednání:

Zahájil starosta obce v 18.00 hod., který seznámil zastupitele s programem, který byl řádně vyvěšen na el.ÚD.

1)      Zahájení a schválení navrženého programu

Po zahájení bylo hlasováno o programu

Hlasování:                 pro: 5             proti: 0           zdrželi se : 0

Program jednání byl schválen.

 

2)      Schválení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byl navržen ověřovatelem p. Hatina František a p. Fiala Tomáš. Zapisovatelem p. B.Mazal.

Hlasování:                 pro: 5             proti: 0           zdrželi se : 0

 

3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO

 

Úkol z minulého zasedání – písemná zpráva od Inzuly Rokycany o možné výši nájemného- splněno – samostatný bod programu – bod č. 6

 

 

 

 

 

- 2 –

 

4)  Došlá a odeslaná pošta

 

Došlá pošta: Zapsaná v knize došlé pošty pod poř. č.319 - 341 /2012, faktury předány účetní k proplacení.

Odeslaná pošta: Zapsaná v knize odeslané pošty pod poř. č. 73 –75 /2012

Zastupitelé byli seznámeni s došlou i odeslanou poštou.

 

5)      Schválení rozpočtu obce Sebečice na rok 2013

 

Starosta seznámil s rozpočtem, ze strany občanů nebyla přijata žádná připomínka,

Hlasování:                 pro: 3             proti: 2           zdrželi se : 0

Navržený rozpočet nebyl přijatý

p.Sklenář podal změnu rozpočtu v bodu příjmů paragraf 3639 položka 2111 a 2131 – požaduje navýšit obě položky. Odsouhlaseno kompromisní řešení- navýšení obou položek o 10 tis. Kč. Změna rozpočtu bude vyvěšena a rozpočet bude schvalován na mimořádném zasedání ZO 27.12. v 18.00 hod.

 

6)      Nájemné v bytech obce od 1.1.2013

Místostarosta seznámil ZO obce se sdělením p. Smejkala z Inzuly Rokycany o výši nájemného v bytech stavěných s dotací státu.

Návrh. p. Sklenáře – zvýšit nájem za byt na 6500,- Kč/měs celkem.

Návrh starosty obce – zvýšit nájemné bytu za podlahovou plochu o 200,- Kč.

Hlasování o návrhu starosty obce:    pro: 4          proti: 1           zdrželi se : 0

Nájemné v obecních bytech se od 1.1.2013 zvyšuje o 200,- Kč. Starosta obce písemně vyrozumí nájemníky, bude zpracován dodatek k nájemní smlouvě, kterým dojde ke zvýšení nájemného dle nájemních smluv a platných zákonů.

 

7)      Schválení RO č. 5/2012

Starosta obce seznámil zastupitele obce s návrhem RO č. 5/2012

Hlasování:                 pro: 4             proti: 1           zdrželi se : 0

8) Cena dřeva ze samovýroby od 1.1.2013

p.Sklenář navrhl, aby cena dřeva pro občany a chataře obce byla z lesa patřící obci Sebečice 50 Kč za 1 plm a vice a cizím občanům se, pokud nebude přebytek dřeva, prodávat nebude.

Hlasování:                  pro: 3             proti: 0           zdrželi se : 2

Návrh nebyl přijatý, do nového hlasování zústavá cena dřeva samovýroby na stejné výši.

Starosta obce navrhl, aby pro cizí byla cena 100,- Kč za 1 plm.Cizí občan = občan bydlící mimo obec Sebečice a nevlastnící v obci Sebečice žádnou nemovitost)

Hlasování:                 pro: 4             proti: 1           zdrželi se : 0

Cena dřeva pro cizí občany od 1.1.2013 je 100,-Kč za 1 plm.

 

 

- 3 -

 

9) Zvýšení hodinové sazby za práci pro obec

Starosta obce seznámil ZO s návrhem na 70,- Kč/hod

Hlasování:                 pro: 4             proti: 1           zdrželi se : 0

Od 1.1.2013 je sazba za hodinu práce pro obec Sebečice 70,- Kč

 

 

10 Různé

p.Sklenář navrhl- cena vody 15,- Kč a úhrada za odběrné místo 1000,- Kč

Starosta obce navrhl po jednání se zástupcem REVOS Rokycany:

Cena vody na rok 2013 zůstane na stejné výši, každé odběrné místo vody uhradí 200,- Kč za rok – jedná se o zálohu na případné opravy a rekonstrukce v budoucnu prováděné na vodovodu v Sebečicích.

Hlasování o návrhu starosty:                      pro: 4             proti: 1           zdrželi se : 0

 

Pan Sklenář sdělil, že se vzdává funkce vodáka obce-bude řešeno s REVOS Rokycany, funkci bude vykonávat do doby zaškolení nového vodáka.

 

 

Starosta obce seznámil ZO s jednáním se zástupcem MV – mající na starost Vyhlášky obcí a na základě doporučení navrhuje zrušit stávající Vyhlášku obce č. 3/2012.

Hlasování:                 pro: 5             proti: 0           zdrželi se : 0

Dále navrhuje ke schválení novou doplněnou vyhlášku č. 4/2012 –jedná se stále o volné pobíhání psů.

Hlasování:                 pro: 5             proti: 0           zdrželi se : 0

 

 

p.Sklenář  navrhuje vyřešení ceny za dřevo vytěžené p. T.Fialou  aby doplatil částku, kterou obec zaplatila  ostatním pracovníkům, kteří čistili les pro bagrování vodního přepadu -10000,- Kč.Starosta obce a p.Fiala odpověděli.

p.Sklenář se ptal kolik je na účtu obce za dřevo z lesa k 30.6. – starosta obce odpověděl.

 

 

 

 

 

 

- 4 -

 

11) Usnesení a závěr

Usnesení ze zasedání ZO konané dne 11.12.2012 č. 11/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1)      Navržený program jednání

2)      Ověřovatele zápisu p.Fialu a p.Hatinu a zapisovatele p.Mazala

3)      Zvýšení nájemného v obecních bytech v obci Sebečice  za podlahovou plochu o 200,- Kč.

4)      Změnu rozpočtu na rok 2013 paragrafu č. 3639 a položkách 2131 a 2132  a termín schválení RO 27.12.2012

5)      Rozpočtové opatření č. 5/2012

6)      Cenu dřeva samovýrobou za 1 plm pro cizí občany  100,- Kč

7)      Zvýšení hodinové sazby za práci pro obec Sebečice na 70,-Kč/hod

8)      Úhradu 200,-Kč za 1 odběrné místo vody v obci Sebečice, cena vody na rok 2013 zůstává na stejné výši jako v roce 2012.

9)      Zrušení vyhlášky obce č. 3/2012

10)  Vyhlášku obce Sebečice č. 4/2012

Zastupitelstvo bere na vědomí:.

1)      Rezignaci na pozici vodáka obce Sebečice p. Sklenáře

Cena pro občany žijící v obcích Sebečice a Biskoupky zůstala na stejné výši, navýšení nebylo schváleno.

Příloha – Návrh rozpočtu obce na rok 2013 - upravený

               Vyhláška č. 4/2012

Zasedání bylo ukončeno ve 21.05 hod.

Příští zasedání ZO  :  mimořádné – 27.12.2012

 

Ověřovatelé zápisu:……………………………….       ……………………………………..

                                   Hatina František                                Tomáš Fiala

 

 

 

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Vladimír Bursa

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281