www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2012 > Zápis č. 10

Zápis č. 10

Zápis č.10/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 20.11.2012

 

Přítomni :  p.Bursa Vladimír, ,p.Mazal Bronislav

     p.Sklenář Josef, p. Hatina František, p.Říhánek Jiří

Nepřítomen p. Fiala Tomáš  - omluven

Počet přítomných zastupitelů – 6

Hosté :p.Václav Altman, p.Jaroš Václav,paní Boltíková Dagmar

Program :

    1) Zahájení a schválení programu 

     2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

4) Došlá a odeslaná pošta

5) Zrušení vyhlášky obce č. 2/2012 a nahrazení vyhlášky Opatřením starosty

6)  Oprava znění vyhlášky obce č. 3

7) Přijetí dotace na volby  2012

8) Schválení RO č. 4/2012

9) Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2013

10) Zpráva o hospodaření v lese za I.pololetí

11)Různé

12) Schválení usnesení a závěr  

 

Průběh jednání:

Zahájil starosta obce v 18.00 hod., který seznámil zastupitele s programem, který byl řádně vyvěšen na el.ÚD.

1)      Zahájení a schválení navrženého programu

Po zahájení bylo hlasováno o programu

Hlasování:                 pro: 6              proti: 0           zdrželi se : 0

Program jednání byl schválen.

 

2)      Schválení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Ověřovatelem byl navržen p. Hatina František a p. Marek Suchý. Zapisovatelem p. B.Mazal.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

 

3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO

 

Nebyl splněn bod o zjištění možné výše nájmu v bytech od Inzuly-úkol trvá do příštího zasedání, Faktura od REVOS bude snížena asi o 10%, průtok a naplnění vodojemu do 24 hodin je dle vodáka obce v pořádku, po zkušebním vypuštění.

Návrh je, aby se vždy měnila část starého vedení všude  kde se bude kopat nebo opravovat cesta apod.

 Hlasování:                pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

 

 

- 2 –

 

4)  Došlá a odeslaná pošta

 

Došlá pošta: Zapsaná v knize došlé pošty pod poř. č.  281 - 318 /2012, faktury předány účetní k proplacení. Zastupitelé seznámeni s došlou poštou a ta byla projednána.

Odeslaná pošta: Zapsaná v knize odeslané pošty pod poř. č.  67 - 72 /2012

 

5)      Zrušení vyhlášky č. 2/2012 a její nahrazení Opatřením starosty

 

Starosta seznámil s provedenými změnami, kontrolou z MV a jejími doporučeními ohledně vyhlášek obce a přednesl zastupitelům návrh na zrušení Vyhlášky č. 2/2012 a nahrazení obsahu Opatřením starosty obce.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

 

6)      Oprava znění vyhlášky č. 3/2012

Vzhledem k některým změnám v textu vyhlášky obce č. 3/2012 byla vyhláška přepsána a text upraven dle doporučení kontrolního orgánu z MV.Text byl hlasitě přečeten,

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

 

7) Přijetí dotace na volby 

Zastupitelstvo obce Sebečice na svém zasedání přijalo dotaci na volby do zastupitelstev krajů a volby do senátu konané ve dnech 12. a 13.října a 19. a 20.října 2012. Výše dotace činí 29 500,- Kč. Dotace přidělena KÚ PK Odb. vnitřních věcí  sp. Zn.  ZN/295/EK/12 26.9.2012.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

8) Schválení RO č. 4/2012

Starosta obce předložil ZO RO č. 4/2012, kterým se upravuje rozpočet obce na rok 2012 o výši přijaté dotace na volby.

Hlasování:                  pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

9) Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2013

Starosta obce seznámil ZO s jednotlivými položkami rozpočtu obce na rok 2013, výdaje obce činí 1 110 220,- Kč,  příjmy obce  1 337 050,- Kč.

Hlasování:                 pro: 5             proti: 1           zdrželi se : 0

Návrh rozpočtu na rok 2013 byl schválen a je přílohou zápisu.

Ještě byl předložen návrh na výši pronájmu prostor v obci a to kulturní místnosti a sálu.

V případě pronájmu jedné místnosti nájem 100,- Kč, obou místností je navržena výše nájmu : pro občany obce trvale bydlící – 200,- Kč a pro občany nebydlící v obci na 500,- Kč. Návrh je platný a účinný od 1.1.2013.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

 

 

 

- 3 -

10) Zpráva o hospodaření v lese obce Sebečice v I. pololetí  2012

Zprávu přednesl p. Václav Jaroš  včetně odpovědi ZSVOL na připomínky p. Sklenáře.

V letošním roce obec obdržela  z lesů obce 200 000,- Kč a 200 000,- Kč z loňského roku.

100 000,- ještě obec obdrží. Zpráva je založena  u zápisu.

 

11) Různé

Stanovení  počtu členů volební komise na volbu prezidenta republiky konané v lednu 2013.Počet členů volební komise je stanoven na 3 členy a zapisovatele

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

Zapisovatelem byl jmenován p. Václav Altman.

 

Starosta seznámil s navrženým příspěvkem na dopravu na rok 2013, ten činí 2010,- Kč.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  rezignaci paní.Králové Věry na funkci člena finančního výboru obce Sebečice.

Finanční výbor bude doplněn o paní Jiřinu Janečkovou.

Hlasování:                 pro: 6              proti: 0           zdrželi se : 0

 

Starosta obce seznámil ZO s nákupem dluhopisů odsouhlaseným na minulé zasedání ZO za 500000,- Kč. Státní dluhopisy byly nakoupeny   s tříletou lhůtou – Prémiový spořící státní dluhopis České republiky 2012 – 2015, FIX %.Název : SSD-PČR.FIX%,15.

 

Starosta obce navrhnul složení inventurní komise, Plán inventur obce a termín provedení.

Složení inventurní komise – předseda p. Hatina František, členové –p.Bursa Vladimír a p. Mazal Bronislav, termín provedení od 27.12.2012 do 20.1.2013.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

 

Starosta obce seznámil ZO s e žádostí ústavu Liblin o příspěvek na vozidlo ve výši 2000,- Kč.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

 

 

 

 

- 4 -

 

p.Sklenář  navrhuje zvýšení ceny samovýroby dřeva a to pro trvale bydlící 50,- Kč za m3 pro ostatní 100,-Kč za m3

Hlasování:                 pro: 3             proti: 3           zdrželi se : 0

Návrh nebyl přijatý – přesunuto na příští jednání.

p.Sklenář podal návrh, aby ZO podalo na jeho osobu tr. oznámení.

Hlasování:                 pro: 1             proti: 5           zdrželi se : 0

 

9) Usnesení a závěr

Usnesení ze zasedání ZO konané dne 20.11.2012

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1)      Navržený program zasedání ZO,ověřovatele zápisu p. Hatinu Františka,pana Marka  Suchého a zapisovatelem p.Bronislava Mazala

2)      Zrušení Vyhlášky obce Sebečice č. 2/2012

3)      Opatření starosty obce Sebečice č. 1/2012 ze dne ………

4)      Opravený text Vyhlášky obce Sebečice č. 3/2012

5)      Přijetí dotace na krajské volby konané ve dnech 12.a13.10. a 19. a 20.10.2012

6)      Rozpočtové opatření č. 4/2012

7)      Návrh rozpočtu obce Sebečice na rok 2013

8)      Plán inventur a složení inventurní komise na rok 2012

9)      Stanovení počtu členů volební komise na volbu prezidenta republiky

10)  Výši pronájmu obecních prostor obě místnosti – kulturní místnost i sál

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1)      Rezignaci paní Králové Věry na funkci ve finančním výboru(FV) obce

2)      Ustanovení nové členky FV – paní Jiřiny Janečkové

3)      Nákup státních dluhopisů v odsouhlasené výši obcí Sebečice

4)      Jmenovaní zapisovatele  volební komise na volby prezidenta republiky

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje podání tr. oznámení na p. Josefa Sklenáře

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)      U firmy INZULA Rokycany na jakou max. výši by obec mohla zvýšit nájem za byty

 

 

 

-          5 -

 

Příloha – Návrh rozpočtu obce na rok 2013

               Upravený text Vyhlášky obce č. 3/2012

               Opatření starosty obce č. 1/2012

               RO č. 4/2012

               Plán inventur 2012 a Směrnice na inventury 

Zasedání bylo ukončeno ve 20.15 hod.

Příští zasedání ZO  11.12.2012 v 18.00 hod.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:……………………………….       ……………………………………..

                                   Hatina František                                Marek Suchý

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Vladimír Bursa

 

8. 12. Květoslava

Zítra: Vratislav

Návštěvnost stránek

142913