www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky

Strategický plán

 

Strategický plán rozvoje obce Sebečice okres Rokycany

 

Sebečice 2012 – 2022

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Sebečice č. 9/2012  dne 2.10.2012           

 

Starosta obce – Vladimír Bursa

Místostarosta obce – Bronislav Mazal

 

Obsah :

 1. Obec Sebečice
 2. Poloha a dopravní spojení
 3. Historie a památky
 4. Obecní úřad
 5. Charakteristika obce
 6. Rozvoj obce
 7. Strategický plán rozvoje na léta 2012 – 2022

 

 1. Obec Sebečice je územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona o obcích, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů, je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajistit na svém území a za podmínek stanovených zákony veřejnou správu. 

 

 

 1. Poloha obce a dopravní spojení . Jedná se malou obec složenou ze dvou katastrálních území a dvou obcí Sebečice a Biskoupky.. Obec leží mezi městečky Zbirohem a Radnicemi na okrese Rokycany. Spojení je zajištěno autobusy a soukromou dopravou – automobil, motocykl. Z hlediska dopravního se nachází na silnici III.třídy.Spojení mezi Radnicemi(8 km) a Zbirohem (10km) je zajištěno autobusem.

 

 

 1. Historie a památky .

      První písemná zmínka o Sebečicích pochází z roku 1359, kdy je zmiňován jakási Theodorik ze Sobětic. Sobětice jsou také původním názvem obce, který se dá vysvětlit jako ves lidí Sobatových. Postupným jazykovým vývojem vznikl dnešní název. Od roku 1920 je oficiální název Sebečice úředním názvem obce.
Na konci 14 století byly Sebečice rozděleny na dvě části, jedna patřila Bedřichovi řečenému Chlumek, druhá pak Hrdovi. Jedna byla později přičleněna k tvrzi v Biskoupkách. O Biskoupkách se zmiňují poprvé v roce 1445, kdy v pramenech se vyskytuje jakýsi Jan Purkart z Biskupic. Pod vlivem zmenšování výměry vsi zde došlo k úpravě původního názvu Biskoupky znamení menší BiskupicePo roce 1655 již celé Sebečice i Biskoupky patřily ke Zbirožskému panství jehož součástí byly až do roku 1850.
Po reformách v letech 1848 a 1849 byly přiřazeny obě obce k nově vzniklému politickému okresu Hořovice. Od září 1896 se pak staly součástí politického okresu Rokycany. V roce 1850 vznikají Obecní úřady Sebečice a Biskoupky. Někdy kolem roku 1869 Biskoupky svou samostatnost ztratily a staly se osadou obce Sebečice. Osadou zůstaly až do roku 1941 byt‘ v některých obdobích se používal i název Obecní úřad spojených obcí Sebečice-Biskoupky.
O činnosti původního obecního úřadu není příliš dochovaných zpráv. Nicméně víme, že v letech 1867-1869 vykonával úřad starosty obce Václav Mudra. Za jeho působení se v roce

 

- 2 -

1867 podařilo vybudovat dvoutřídní školu, do té doby docházely děti do Vejvanova V roce 1895 došlo k založení zdejšího sboru dobrovolných hasičů, který fungoval od roku 1927 i v Biskoupkách. Dále v letech 1908-1939 byl zde činný Hospodářsko-čtenářský spolek Havlíček. Na počátku 20. století v Sebečicích stálo 43 domů, žilo zde 283 obyvatel. Biskoupky byly menší, čítali 23 čísel popisných a 155 obyvatel. První světová válka si vyžádala 8 životů zdejších mužů. Pomník jim byl odhalen v roce 1920.Obecní úřad Sebečice zanikl 5.5.1945, dnem ustavení místního národního výboru. Během druhé světové války byl pro urážku vůdce zatčen František Kreisinger, kolář a malozemědělec z Biskoupek čp. 14. Po dvouletém věznění v koncentračních táborech zemřel při pochodu smrti 18.3.1945. Na jeho domě byla v červnu 1962 odhalena pamětní deska.
Místní národní výbor fungoval v letech 1945-1979, od 1.1. 1980 byly Sebečice i Biskoupky včleněny do celku MěNV Radnice. Činnost obecního úřadu byla obnovena v roce 1990.
V roce 1957 byla uzavřena zdejší škola. Na konci 50 let bylo v Sebečicích ustaveno JZD, rovněž na Biskoupkách vzniklo JZD. V roce 1960 byla obě družstva sloučena do JZD Sebečice. V roce 1972 bylo družstvo zlikvidováno a od 1.3.1972 zde hospodařil Státní statek Rokycany.
Po roce 1990 se majetek začal vracet vlastníkům. V Sebečicich do současné doby 2012 soukromě hospodaří Jiří Fišer, který v tomto roce končí a hospodaření přebírá firma KORA s.r.o. a v Biskoupkách se z původního zemědělského dvora stal zájezdní hostinec, který je v současné době významným bodem v obci.
V Sebečicích se podařilo z původní budovy školy rekonstruovat multifunkční budovu, kde je celkem umístěno:
3 byty, obchod se smíšeným zbožím, obecní úřad a společenské prostory, které jsou využívány spíše k rodinným oslavám a případně zvláštním veřejným akcím v obci. Celá budova je vytápěna tepelným čerpadlem a nezatěžuje životní prostředí.

Mezi památky patří -5 křížků, které jsou udržované občany obce, kaplička v Biskoupkách a zvonička v Sebečicích, dále památník padlým z 1. světové války umístěn v centru návsi v Sebečicích. Mezi památky by se dal počítat i vodojem z 30- tých let v Sebečicích.

 

 

 1. 4.      Obecní úřad

Místní samospráva srpen 2012:

Oficiální název:

Obec Sebečice

Přidružené části:

Biskoupky

Adresa:

Sebečice 43, 338 08

Telefon:

371 796 253

Fax:

 

E-mail:

ousebecice@seznam.cz

IČO:

00573914

Číslo účtu:

20824381/0100

 
 
- 3 -
Statistické údaje

Počet částí:

2

Katastrální výměra

667 ha

Nadmořská výška:

465 m n. m.

Počet obyvatel:

70

Průměrný věk:

47,54

Pošta:

ne

Zdravotnické zařízení:

ne

Policie:

ne

Škola:

ne

Vodovod:

jen v obci Sebečice

Plynofikace:

ne

Kanalizace (ČOV):

na povrchovou vodu

 

 

 1. 5.      Charakteristika obce

Silné stránky obce:

Obec není ohrožena masívním nárůstem nové výstavby a výstavbou průmyslu znečišťující životní prostředí.

Obě obce jsou tvořeny relativně jednolitou vesnickou zástavbou bývalých statků, obytných budov a rodinných domů.

Obec je členem Zájmového sdružení vlastníků obecních lesů Vejvanov, které odborně obhospodařuje obecní lesy a pravidelně přispívá do pokladny obce.

Poměrně udržovaná veřejná zeleň – nutno dokončit  obměnu vysokých stromů v obci  za nízké, aby neohrožovali pádem větví zástavbu v obci.

V chatové části obce Sebečice je vodní betonová nádrž, která je v letních měsících  hojně využívána ke koupání chataři se o tuto nádrž starají, pravidelně ji čistí za materiálního přispění obce.

V Biskoupkách zájezdní hostinec Selský Dvůr se stal hojně navštěvovaný a přitahující turismus do naší obce a zajišťuje i kulturní vyžití pro občany obce.

Obec není zadlužena a její majetek je k 31.12.2011 je 18 405 000,- Kč

 

 

 

- 4 -

 Slabé stránky obce:

Územní plán obce je v současné době ve fázi příprav a schvalovacích procesů.

Chybí občanská vybavenost – škola, pošta, zdravotní zařízení, plynofikace

Malý počet podnikatelů. Špatný demografický vývoj v obci a úbytek trvale bydlících obyvatel, stárnutí trvale bydlících občanů.

Velmi omezený počet pracovních příležitostí, špatná dopravní obslužnost.

Nevyřešená likvidace odpadních vod a čistírny odpadních vod. Stárnutí vodovodu.

 1. 6.      Rozvoj obce

Obec Sebečice je členem Zájmového sdružení vlastníků obecních lesů Vejvanov, které odborně obhospodařuje obecní lesy, což je největším zdrojem příjmu obce. Dále je členem Mikroregionu Radnicko a další rozvoj bude záviset na prosazování záměrů celého mikroregionu.

Všechny úkoly a dlouhodobé plány se budou muset přizpůsobovat době, okolnostem a aktuálním potřebám a hlavně finančním možnostem obce po určení hlavních priorit pro dané krátkodobé období. Nicméně jsou vybrány tak, aby došlo k udržování a zhodnocování majetku obce.

 

 1. 7.      Strategický  investiční plán  obce na léta 2012 – 2022

1)      Dokončení územního plánu obce – předpokládaný náklad –  do 200 000,-

předpokládaný termín dokončení – 2012

2)      Dokončení  opravy hasičské zbrojnice Sebečice – náklad – do 70000,-

Předpokládaný termín dokončení -. 2012

3)      Výměna střešní krytiny na kapličce na Biskoupkách – náklad – do 50000,-

Předpokládaný termín dokončení – 2013

 

 

 

- 5 -

4)      Úprava povrchu cesty včetně vybudování kanalizace na povrchovou vodu k okálům v Sebečicích –  předpokládaný náklad -  800 000,-

Předpokládaný termín dokončení – 2014 

5)      Příprava dokumentace, provedení fyzické prověrky stavu vodovodního potrubí odbornou firmou a rozdělení případné výměny, opravy a modernizace vodovodu a kanalizace  do etap- předpokládané celkové náklady -   20 000 000,-

Předpokládané dokončení I. etapy – 2022

6)      Úprava a následná údržba ostatních ploch ve prospěch veřejné zeleně se zapojením co nejširšího okruhu občanů – odhadovaný náklad – 100 000,-/rok

Předpokládaný termín – průběžně

7)      Opravy lesních a polních cest – předpokládaný náklad – 300 000,-

Předpokládaný termín – 2015 – 2020

8)      Odbahnění rybníku spodního v Biskoupkách – předpokládaná náklad 100 000,-

Předpokládaný termín – 2013-2014

9) Dokončení jednoduché opravy hráze horního rybníku v Biskoupkách –  náklad 300 000,-

     Předpokládaný termín – 2015 -2016

10)  Zpracování dokumentace a následně oprava hráze rybníku v Sebečicích  –předpokládaný  

                                                                                                                            náklad 400 000,-

Předpokládaný termín – 2018-2020

11) Provedení vnitřní kontroly stávající kanalizace v Biskoupkách – předpokládaný náklad -10000,-                        

            Předpokládaný termín -  2013 – 2016

12) Provedení vnitřní kontroly  stávající kanalizace v Sebečicích – předpokl. náklad – 20 000,-

Akci spojit s bodem č. 4  a 11

 

 

- 6 -

13)   Podpora podnikatelských aktivit, které budou v souladu s územním plánem obce

 

Všechny akce  budou upřesněny podle důležitosti a možnosti získání finančních příspěvků – dotací  a dle možností obce  budou termíny upřesňovány každý rok.  

 

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce č. 9/2012 dne 2.10.2012

 

                                                                                              Starosta obce Sebečice

                                                                                                   Vladimír Bursa

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281