www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2012 > Zápis č. 9/2012

Zápis č. 9/2012

 

Zápis č.9/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 2.10.2012

 

Přítomni :  p.Bursa Vladimír,p. Fiala Tomáš,p.Mazal Bronislav

     p.Sklenář Josef, p. Hatina František, p.Říhánek Jiří

Nepřítomen: p.Marek Suchý - omluven

Počet přítomných zastupitelů – 6

Hosté :p.Václav Altman, p.Jiří Jágr

Program :

 

    1) Zahájení a schválení programu 

     2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

4) Došlá a odeslaná pošta

5) Zpráva o práci na hasič. zbrojnici Sebečice

6)  Informace o volbách

7) Návrh na vystoupení z MAS Světovina

8) Různé – úprava a schválení strategického plánu

                - pověření p.Sklenáře k jednání s REVOS

                 - rozhodnutí o hasič. zbrojnici Biskoupky

                 - připomínky ostatních členů ZO

9) Usnesení a závěr

 

Průběh jednání:

Zahájil starosta obce v 19.00 hod., který seznámil zastupitele s programem, který byl řádně vyvěšen na el.ÚD.

1)      Zahájení a schválení navrženého programu

Po zahájení bylo hlasováno o programu

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

Program jednání byl schválen.

 

2)      Schválení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byl navržen ověřovatelem p. Hatina František a p. Fiala Tomáš. Zapisovatelem p. B.Mazal.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

 

 

3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO

 

Úkoly z minulého zasedání ZO( zpracování letáčků pro občany a písemné vyrozumění p.Sklenáře) - splněno

 

 

- 2 –

 

4)  Došlá a odeslaná pošta

 

Došlá pošta: Zapsaná v knize došlé pošty pod poř. č. – 248-  280 /2012, faktury předány účetní k proplacení. Zastupitelé seznámeni s došlou poštou a ta byla projednána.

Odeslaná pošta: Zapsaná v knize odeslané pošty pod poř. č.  – 63 - 67 /2012

 

5)      Zpráva o práci na hasičské zbrojnici Sebečice

 

Starosta seznámil s provedenými pracemi - opravy ukončeny  cena 61 828,-Kč.

 

6)      Informace o volbách

Starosta seznámil zastupitele o konaných volbách do krajských zastupitelstev a do senátu, které proběhnou 12. a 13. října 2012. Volební komise je ustanovena, poprvé se sešla 21.9.2012 a školení se zúčastnila 26.9.2012. Předseda je p.Jiří Jágr, zapisovatel p.Václav Altman a členové p. Hatina František a p. Heindl Václav.

 

7) Schválení vystoupení z MAS Světovina 

Starosta obce  podal návrh zastupitelstvu obce na vystoupení obce Sebečice z MAS Světovina, návrh byl odůvodněn tím, že toto sdružení není pro naši obec žádným přínosem a obec jen platí členské poplatky.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

ZO odhlasovalo vystoupení obce Sebečice z MAS Světovina k 31.12.2012 .

 

8) Různé

Starosta obce navrhl ZO, aby p. Sklenář Josef , jako zastupitel obce a osoba, která se stará o vodovod v obci, byl pověřen jednáním za obec Sebečice s firmou REVOS s.r.o. Rokycany, vzhledem k zaslaným fakturám , které neodpovídají  výkonu práce při odstraňování závad .

Hlasování:                  pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

 

Starosta také sdělil, že písemná zpráva pro ZO na základě žádosti p. Sklenáře od ZSVOL Vejvanov zatím není z důvodu, že jim odešla účetní, prozatím zastupuje paní Zábranská, bude muset proběhnout výběrové řízení.

 

Projednávání strategického plánu obce po jednotlivých bodech . Znění – viz příloha

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

 

Starosta obce sdělil, že úhrada za odvoz materiálu na Hůrky bude provedena následovně pro občany Sebečic – starostovi obce p. Bursovi, pro občany Biskoupek – místostarostovi p.Mazalovi

 

 

 

 

- 3 -

 

Od příštího prodlužování nájmů pro byty v Sebečicích bude přistoupeno k navýšení nájemného. OU prověří maximální a minimální výše nájemného na tyto byty v současné době u INZULA Rokycany.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

 

P.Sklenář požadoval informaci, proč obec nepožadovala navýšení nájmu za pozemky pro Honební společenstvo, když nyní  končí smlouva o pronájmu –

místostarosta p.Sklenářovi odpověděl a odkázal na zákon o myslivosti a o případné dotazy odborného charakteru, aby se obrátil na státní orgán myslivosti v Rokycanech, že mu věci vysvětlí. Nájem za obecní pozemky byl o málo navýšen od platnosti nové smlouvy.

 

P.Sklenář se ptal jak to tedy dopadne s dřívím pro T.Fialu, které si odebral.

Starosta odpověděl , přiznal, že udělal částečnou chybu v organizaci a do budoucna se toho vyvaruje a před každým plněním takového úkolu budou domluveny přesné podmínky.

 

T.Fiala -  seznámil zastupitele s vyjádřením Odb.ŽP MěÚ Rokycany o odložení věci úhynu ryb v rybníku na Biskoupkách. K tomu se vyjádřil, že neproběhlo žádné šetření, věc byla jen tak odložena, přes to že jej uhynulé ryby stály 40 tisíc a při tom ŽP řeší každou stížnost na jeho osobu velice důkladně, nelíbí se nepoměr proto podá odvolání.

Pan Fiala navrhl, že provede opravu střechy na hasičárně v Biskoupkách na vlastní náklady s tím, že by mu byl odpuštěn nájem např. na 10 let dle doložených faktur za použitý materiál. Až p. Mazal ukončí nájemní smlouvu měl by zájem o její pronájem, budova by tak dále zůstala v majetku obce a nemusí se prodávat. A obec by nemusela vynakládat peníze na rekonstrukci- výměnu střechy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 -

9) Usnesení a závěr

Usnesení ze zasedání ZO konané dne 2.10.2012

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1)      Program jednání ,ověřovatele zápisu p. Hatinu Františka,pana Fialu Tomáše a zapisovatelem p.Bronislava Mazala

2)      Pověření zastupitele obce p.Sklenáře Josefa k jednání za obec Sebečice se společností REVOS s.r.o. Rokycany k vyřešení nesrovnalostí ve fakturách za opravy vodovodu – s výsledky jednání seznámí ZO na příštím zasedání

3)      Vystoupení obce Sebečice z MAS Světovina k 31.12.2012

4)      Strategický plán rozvoje obce na roky 2012 – 2022

5)      Zvýšení nájmu u bytů v obci Sebečice od příštího prodloužení smlouvy na další období.

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)      OU – zjistit odhadní cenu hasičárny v Biskoupkách

2)      U firmy -INZULA Rokycany projednat výši nájemného u obecních bytů

3)      Zjistit možnosti provedení kontroly skutečného fyzického stavu vodovodního potrubí- firma,cena.

 

Příloha – Strategický plán obce Sebečice 

Zasedání bylo ukončeno ve 23.10 hod.

Příští zasedání ZO  6.11.2012 v 18.00 hod.

 

Ověřovatelé zápisu:……………………………….       ……………………………………..

                                   Hatina František                                Fiala Tomáš

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Vladimír Bursa

8. 12. Květoslava

Zítra: Vratislav

Návštěvnost stránek

142912