www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2012 > Zápis č.7

Zápis č.7/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 3.7.2012

 

Přítomni :  p.Bursa Vladimír,p. Fiala Tomáš, p.Marek Suchý,Mazal Bronislav

     p.Sklenář Josef,  Hatina František

Nepřítomen: p.Říhánek Jiří - omluven

Počet přítomných zastupitelů – 6

Hosté :, p.František Lifka, paní Věra Králová, Martin Suchý, Tomáš Vozár

Program :

    1) Zahájení a schválení programu  

     2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

4) Došlá a odeslaná pošta

5) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2012

6)  Seznámení a schválení Vyhlášky obce o poplatcích

7) Seznámení a schválení Vyhlášky obce o volném pobíhání psů

8) Zpráva kontrolního výboru za I. pololetí 2012

9)  Seznámení s výsledky dosavadního jednání o RUD – dopad na obec

10) Výběr firmy k dokončení stavebních prací na hasičské zbrojnici Sebečice

11) Příspěvek p.Sklenáře ke zprávě o hospodaření v obecních lesích za rok 2011

12) Různé

13) Usnesení a závěr

 

Průběh jednání:

Zahájil starosta obce v 18.55 hod.,  seznámil zastupitele s programem, který byl řádně vyvěšen na ÚD.

Vystoupil p.Fiala Tomáš, který chtěl doplnit seznámení zastupitelů s vyjádřením PČR o události na  rybníku v Biskoupkách.

P.Sklenář chtěl doplnit bod programu o bod Diskuse – nakonec se zastupitelé shodli v bodu Různé – provozní záležitosti obce – mimo konkrétní body programu.

P.Sklenář a p.Hatina napadli skutečnost, že nebyli obesláni pozvánkou na zasedání ZO, když jim bylo odpovězeno, že jsou dospělí a svéprávní a na každém zasedání se sděluje následný termín zasedání a dále je to na vývěsce- úřední desce .Na to pan Sklenář sdělil, že to je pro občany a on že je zastupitel.

1)      Zahájení a schválení navrženého programu

Po zahájení a navržení doplnění programu bylo hlasováno o doplnění programu o navržené body jednání.

Požadavek p. Fialy – zařazen do bodu 12) Různé

P.Sklenář požadoval zařadit do programu projednání o zadání a vypracování studie na kanalizaci a komunikaci k okálům – zařazeno do bodu 12) Různé

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

Program jednání byl doplněn o navržené body.

 

 

- 2 -

2)      Schválení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byl navržen ověřovatelem p. Hatina František a p. Suchý Marek. Zapisovatelem p. B.Mazal.

Hlasování:                 pro: 5             proti: 0           zdrželi se :1

Ověřovateli zápisu schváleni p. Marek Suchý a p.Hatina František, zapisovatelem p. Bronislav Mazal.

 

3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO

 

Z minulého zasedání ZO nevzešly žádné úkoly

 

4)  Došlá a odeslaná pošta

 

Došlá pošta: Zapsaná v knize došlé pošty pod poř. č. – 180-204   /2012, faktury předány účetní k proplacení. Zastupitelé seznámeni s došlou poštou a ta byla projednána.

Odeslaná pošta: Zapsaná v knize odeslané pošty pod poř. č.  – 29-31 /2012

 

5)      Schválení RO č. 2/2012

 

Místostarosta seznámil s RO č. 2/2012

.

Hlasování:                 pro: 4             proti: 1           zdrželi se :1

RO č. 2/2012 bylo schváleno v navrženém znění.

 

6)      Seznámení s návrhem Vyhlášky obce o místních poplatcích

Místostarosta obce seznámil přítomné se zněním vyhlášky obce. Jedná se o vyhlášku zpracovanou z důvodu možnosti vybírání poplatku za uskutečňování sňatků u kapličky v Biskoupkách.Poplatek za 1 sňatek činí 500,- Kč..

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se :0

Vyhláška byla   schválena v navrženém znění.

 

7) Seznámení s návrhem Vyhlášky obce o volném pobíhání psů  

Místostarosta seznámil zastupitele s úplným zněním Vyhlášky, kdy  majitel psa je odpovědný za svého psa, případné znečištění prostranství obce musí na své náklady  odstranit pod pokutou 1000,- Kč.

Hlasování:                 pro: 5             proti: 1           zdrželi se :0

Vyhláška byla schváleno v předneseném znění

8) Zpráva kontrolního výboru  

Předseda kontrolního výboru se z důvodu nemoci omluvil , zastupitelé budou se zprávou seznámeni na příštím zasedání.

 

- 3 -

 

9) Seznámení o dosavadním jednání o RUD

Starosta a místostarosta seznámil přítomné s výsledky jednání, jak na MR Radnicko, tak v Plzni na KÚ, kde se tato, pro obec nepříjemná záležitost, projednávala. Jedná se o Rozpočtové určení daní , pokud by návrh   rozpočtového výboru  sněmovny prošel - na1 obyvatele 3 ha, tak by obec přišla o 122 000,- Kč příjmu do pokladny obce.

 

10) Výběr firmy k dokončení realizace opravy hasičské zbrojnice v Sebečicích.

Starosta a místostarosta obce seznámil  přítomné s návrhy na dokončení prací na hasičské zbrojnici v obci Sebečice a to návrh od p. Rídla ze Mlečic a  nový návrh odp.Jaroše.

Nakonec bylo hlasováno o návrhu p. Rídla.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se :0

Na dokončení stavebních prací na budově hasičské zbrojnice v Sebečicích  byla odsouhlasena firma p. Rídla, který předložil návrh a rozpočet prací v ceně do 30 000,- Kč.

 

11) Příspěvek p.Sklenáře ke zprávě o hospodaření v lesích obce za rok 2011

Příspěvek se všemi přílohami je založen u zápisu a obdrželi jej všichni zastupitelé, bude předán  ZSVOL k vyjádření.

 

12) Různé  

p.Sklenář žádal aby obec zadala vypracování studie na kanalizaci a komunikaci od okálů v Sebečicích navazující na silnici ke koupališti.

Starosta obce odpověděl , že studie nebude prováděna dříve než tato komunikace bude v majetku obce, protože obec nesmí investovat do majetku, který nepatří obci.

Pan Sklenář žádá obec aby se zúčastnila jednání na KÚ tak jak byla vyzvána KÚ,  aby sebou vzala návrh územního plánu. – obec žádá ČR o převod  této cesty do majetku obce již několik let.

Pan Sklenář dále žádá o informaci ZSVOL – p.Jaroše aby sdělil písemně, jak slíbil, na kolik vyjde těžba Harwestorem a těžba vlastními těžaři. – žádost bude předána i s jeho příspěvkem ZSVOL.

 

Místostarosta seznámil zastupitele s návrhem Strategického plánu rozvoje obce. Na příštím zasedání bude zastupitelům předán k diskusi , aby mohl být v říjnu schválen a obec mohla podle něho do budoucna žádat o dotace.

p.Sklenář – upozornil na poškození silnice na Drahoňův Újezd a navrhl, že by koupil pytel cementu a díru opravil betonem, starosta sdělil, že oprava je již domluvena asi měsíc s p.Mužíkem\ SÚS, který slíbil tuto díru opravit, ale zatím se na to nedostal. Rovněž upozornil na

 

-          4 -

skutečnost, že je tam vzrostlý strom, který kořeny vyvádí vodu na vozovku .Tento strom je třeba porazit a příkop prohloubit.

Paní Králová požádala o slovo a poděkovala panu Fialovi, který se svými zaměstnanci opravil kapličku.  Na slavnostním vysvěcení bylo přítomno přes  100 lidí .Akce velmi líbila.Při této příležitosti p. Fialovi také poděkoval starosta obce za odvedenou práci.

Místostarosta seznámil přítomné se zněním Smlouvy o dílo p.Rídla, kde je termín zahájení prací od 9.7. a cena taková jaká byla v návrhu.

Pan Sklenář upozornil na to, že odpadní voda od okálů mu vytéká na jeho louku a ta je podmáčená, - bude mu odpovězeno písemně. V průběhu jednání starosta zjistil a p. Sklenářovi sdělil, že pozemek, ze kterého voda vytéká je v majetku státu.

Pan Fiala T. – předal dopis od PČR o šetření otrávení ryb v horním rybníku v Biskoupkách, PČR konstatovala, že nedošlo ke spáchání TČ, veškerá rybí osádka uhynula, případ řeší odbor ŽP.

Paní Kaláčová – požádala o pronájem společenských prostor dne 1.9.2012.

Pronájem bude za 500,- Kč – schváleno 6 zastupiteli.Předání a převzetí prostor provede starosta obce.

13) Usnesení a závěr

U S N E S E N Í  č.  6/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 3.7.2012

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)  Ověřovatele zápisu ze zasedání p. Suchého a p. Hatinu a zapisovatele p.Mazala

2)  Rozpočtové opatření č. 2/2012 

3)  Vyhlášku obce o místních poplatcích č. 2/2012

4)   Vyhlášku obce o volném pobíhání psů č. 3/2012

5)  Výběr firmy p. Rídla na dostavbu  budovy hasičské zbrojnice v Sebečicích

 

Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva  v 21.30 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce 4.9.2012 v 19.00 hod.

Sebečice dne 3.7.2012

Zapsal: Bronislav Mazal

Ověřovatelé zápisu. …………………………..       ……………………………………….   

                                   Marek Suchý                                                 František Hatina                                                                                                         

                                                                                                   starosta obce

                                                                                                  Vladimír Bursa

Zápis č.7

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281