www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2012 > Zápis č. 6/2012

Zápis č. 6/2012

 

Zápis č.6/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 5.6.2012

 

Přítomni :  p.Bursa Vladimír,p. Fiala Tomáš, p.Marek Suchý,Mazal Bronislav

     p.Sklenář Josef,  p.Říhánek Jiří

Nepřítomen: p Hatina František – neomluven ,

Počet přítomných zastupitelů – 6

Hosté : paní Boltíková Dagmar, p.Jaroš Václav, , paní Mezsárošová Mária,p.Rodina a paní Rodinová,paní Králová Věra

Program :

 

    1) Zahájení a schválení programu  

     2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

4) Došlá a odeslaná pošta

5) Zpráva finančního výboru

6)  Schválení směrnice o evidenci majetku obce

7) Volba členů povodňové komise obce

8) Návrh úkolů pro kontrolní výbor pro I. pololetí 2012

9)  Pověření zastupitele obce k jednání s pořizovatelem ÚP

10) Výběr firmy k dokončení stavebních prací na hasičské zbrojnici Sebečice

11) Zpráva kronikáře – návrh zápisu za rok 2011

12) Usnesení a závěr

 

Průběh jednání:

Jednání zahájil starosta obce v 19.00 hod., který seznámil zastupitele s programem, který byl řádně vyvěšen na ÚD.

Vystoupil p.Fiala Tomáš, který požádal projednat svěcení kapličky na Biskoupkách,

Starosta obce požádal zařadit do programu k bodu 6 vyvěšeného programu – schválení vnitřního předpisu o rozpočtu, k bodu 5 zařadit návrh na nákup státních dluhopisů v dalším kole v roce 2012.

 

1)      Zahájení a schválení navrženého programu

Po zahájení a navržení doplnění programu bylo hlasováno o doplnění programu o navržené body jednání.

5) Zpráva finančního výboru a odsouhlasení nákupu st.dluhopisů v dalším kole v roce 2012

6) Schválení směrnice o evidenci majetku a schválení vnitřního předpisu o rozpočtu obce

11) Zpráva kronikáře a projednání svěcení kapličky na Biskoupkách

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se : 0

Program jednání byl doplněn o navržené body.

 

-          2 –

 

2)      Schválení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Původně byl navržen ověřovatelem p. Hatina František a p. Fiala Tomáš, vzhledem k tomu, že p. Hatina se nedostavil,  byl navržen p. Suchý Marek. Zapisovatelem p. B.Mazal.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se :0

Ověřovateli zápisu schváleni p. Marek Suchý a p.Fiala Tomáš, zapisovatelem p. Bronislav Mazal.

3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO

 

Z minulého zasedání ZO nevzešly žádné úkoly

 

4)  Došlá a odeslaná pošta

 

Došlá pošta: Zapsaná v knize došlé pošty pod poř. č. – 131 - 179  /2012, faktury předány účetní k proplacení. Zastupitelé seznámeni s došlou poštou a ta byla projednána.

Měření odebrané vody vodoměry. Návrh pro ZO zní : na všechna odběrná místa instalovat vodoměry, vodoměry uhradí obec, náklady spojené s osazením a montáží ponese odběratel.

Hlasování:                 pro: 5             proti: 1           zdrželi se : 0

Instalace vodoměrů proběhne v roce 2013.

Odeslaná pošta: Zapsaná v knize odeslané pošty pod poř. č. 20 - 28 /2012

 

5)      Zpráva finančního výboru

 

p.T.Fiala z důvodů indispozice p. Suchého přečetl zpracovanou zprávu finančního výboru za I. čtvrtletí 2012, nebyly vzneseny žádné připomínky.

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí.

p. Mazal přednesl návrh, aby obec v příštím kole nakoupila  státní dluhopisy. Konečný návrh: obec nakoupí st. dluhopisy za částku 500 000,- Kč na dobu 2 let. V případě nutnosti projednání aktualizace nákupu bude svoláno mimořádné zasedání ZO.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se :0

6)      Schválení Směrnice o evidenci majetku a Vnitřního předpisu obce o rozpočtu

Místostarosta obce seznámil přítomné se zněním obou předpisů. Předpisy jsou založeny u účetní obce. Oba jsou platné a účinné od doby schválení.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se :0

Předpisy byly schváleny v předneseném znění.

7) Volba členů povodňové komise  

Vzhledem k nutnosti nahlášení jmen a spojení na naši obecní povodňovou komisi na okresní povodňovou komisi a zapojení do IZS, návrh aby členy povodňové komise byli:

Předseda – starosta obce – Vladimír Bursa, členové – místostarosta obce Bronislav Mazal a člen zastupitelstva obce  Sklenář Josef

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se :0

- 3 -

 

8) Návrh úkolů pro kontrolní výbor na I. pololetí 2012

ZO ukládá kontrolnímu výboru konkrétní úkoly. Starosta navrhuje aby konkrotní výbor provedl do konce června tyto kontroly:

- kontrola zápisů ze zasedání ZO

- kontrolu plnění usnesení zastupitelstva  obce

- kontrola stavu  pokladny v pokladní knize  se stavem hotovosti k datu kontroly

 

9) Pověření zastupitele obce k jednání s pořizovatelem ÚP

Starosta obce navrhnul jako pověřeného zastupitele k jednání s pořizovatelem územního plánu obce místostarostu obce Bronislava Mazala.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se :0

Bronislav Mazal byl pověřen k jednání s pořizovatelem územního plánu pro obec Sebečice.

 

10) Výběr firmy k dokončení realizace opravy hasičské zbrojnice v Sebečicích.

Na Klempířské práce byly osloveny 2 firmy, jedna navrhla částku 20000,- Kč- p.Blažek, druhá firma –p.Valenta z Radnic částku 17000,- Kč za stejný rozsah práce a stejný materiál – TiZn. Návrh starosty obce zní: navrhuje k dokončení klempířských prací na budově hasičské zbrojnice Sebečice  firmu p. Valenty z Radnic.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se :0

Klempířská firma p. Valenty byla vybrána k dokončení klempířských prací na budově hasičské zbrojnice v Sebečicích. Starosta obce dojedná s p. Valentou podrobnosti a uzavře smlouvu o dílo dle jeho předložené nabídky.

 

Dokončení stavebních prací – dosud se nepodařilo získat nabídku na dokončení drobných zednických prací od více firem aby mohlo dojít k porovnání cen, p. Ing. Jaroš nabídnul vysokou cenu i velmi drahé materiály a 3 zednické firmy práce odmítly. Stavební firma Stafa z Radnic prozatím nabídku nedodala. Starosta navrhuje zatím ještě počkat a výběr provést na příštím zasedání ZO – schváleno 6 zastupiteli

 

11) Zpráva kronikáře za rok 2011

 

Pan T.Fiala přečetl návrh zápisu do kroniky za rok 2011.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 0           zdrželi se :0

Návrh byl schválen 6 zastupiteli

 

 

 

- 4 –

12) Usnesení a závěr

Starosta seznámil zastupitele s návrhem usnesení  a zeptal se zda má někdo něco na závěr.

p.Fiala T. – projednáno svěcení kapličky na Biskoupkách, práce na údržbě budou zahájeny p.Fialou 6.6.- bude k dispozici vysokozdvižná plošina – nabídnul občanům pokud někdo něco potřebuje z plošiny tak aby se přihlásil, že ji má půjčenou na týden, dále zajistil nákup barev na nátěry kapličky za 9000,- Kč s tím, že jej cena překvapila, ale má domluveno, že nespotřebované barvy může vrátit zpět a bude mu vyúčtováno pouze cena spotřebovaných barev. Barvy uhradí obec, práci uhradí p. Fiala jako  dar obci, nebude nic účtováno. Vyzval předsedu kontrolního výboru p. Říhánka aby si přišel zkontrolovat plechovky s barvou, že je nebude schovávat 14 dní.

Dále navrhnul zda by nebylo možné za svatby vybírat poplatek. Pí Králová – členka finančního výboru sdělila, že by obec musela mít vyhlášku o poplatcích z nájmu obecních prostor a na základě ní by pak mohla vybírat nájem za pořádání svatby v těchto prostorách. P. T.Fiala sdělil, že zjistí okolnosti u MěÚ  Radnice. Pokud je to na vyhlášce určitě by se obci její zpracování vyplatilo a takto získané peníze by se daly použít právě na údržbu kapličky a okolí.. Svěcení provede  plzeňský biskup ,Mons. Radkovský, proběhne 1.7. 2012 ve 12.30 hod., je zajištěn hudební doprovod. Pan Fiala  předložil návrh plakátů s pozvánkou, pozve osobně a písemně starosty z okolí, MR Radnicko, starosty Zbiroha a Radnic.Pokud by někdo ze zastupitelů obce ještě chtěl někoho pozvat tak by mu měl dát vědět.

Dále sdělil, že prověřil skutečnost zápachu v Biskoupkách a ceny kolena k rouře, která činí 7500,- Kč, což se mu zdá mnoho. Pan Rodina navrhl, aby se na kanály daly protizápachové zátky, že by vyšly levněji. Na závěr bylo dohodnuto, že mimo  kanalizační vpusti u výjezdu ze Selského dvora, kam při dešti teče voda ze silnice- tam přijde protizápachová zátka , budou ostatní vpusti zaslepeny prozatím provizorně, vývod z roury pod obcí bude zacloněn rákosem, a podle výsledku těchto opatření, která budou vyhodnocena za 2 měsíce bude dále rozhodnuto.Protizápachové zátky uhradí obec, provizorní  zaslepení zajistí p. Fiala

.

P.Josef Sklenář  sdělil, že čeká na diskusi. Bylo mu sděleno, že diskuse nebyla v programu a nikdo nesdělil nic jiného k doplnění programu. Každý z přítomných dostal slovo, aby se vyjádřil. Navrhl tedy, že by chtěl do příštího programu zařadit bod – diskusní příspěvek p. Sklenáře ke zprávě o hospodaření v lesích obce za rok 2011, další bod navrhuje zákaz chovu psů v obecních bytech z důvodu nepořádku v okolí bytů a domů na veřejných prostranstvích .

Pan Říhánek Jiří také navrhnul, aby se vydal i zákaz pobíhání psů  v Biskoupkách, že jsou všude od nich výkaly, zvláště pak v okolí kapličky a rybníku.  Tyto návrhy budou zařazeny do příštího jednání ZO.

Termín – 3.7.2012 od 19.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í  č.  5/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 5.6.2012

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)  Ověřovatele zápisu ze zasedání p. Suchého a p. Fialu a zapisovatele p.Mazala

2)  Směrnici o majetku obce 

3)  Vnitřní předpis obce o rozpočtu

4)   Členy povodňové komise obce ve složení : Předseda – starosta obce Bursa Vladimír

Členové: Bronislav Mazal a Sklenář Josef  

5)  Zprávu kronikáře obce za rok 2011

6) Jako pověřeného zastupitele obce Sebečice pověřuje k jednání s pořizovatelem územního plánu Bronislava Mazala .

7) Výběr firmy p. Valenty z Radnic na dokončení klempířských prací na budově požární zbrojnice v Sebečicích za nabídnutou cenu.

8) Nákup státních dluhopisů obcí Sebečice v dalším kole prodeje v roce 2012 za částku 500 000,- Kč (slovy pětsettisící korun českých) s termínem výplaty 2 roky .

9) Úkoly pro kontrolní výbor obce na I. pololetí 2012.

10) Instalaci vodoměrů na všechna odběrná místa v obci Sebečice na obecním vodovodu za následujících podmínek : - vodoměry uhradí obec, náklady spojené s osazením a montáží ponese odběratel vody.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Zprávu finančního výboru obce Sebečice.                                                              

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva  v 22.00 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce 3.7.2012 v 19.00 hod.

Sebečice dne 5.6.2012

Zapsal: Bronislav Mazal

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..       ……………………………………….   

                                   Marek Suchý                                                 Tomáš Fiala

                                                                        

                                     

                                                                                                   starosta obce

                                                                                                  Vladimír Bursa

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281