www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2012 > Zápis č. 5/2012

Zápis č.5/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 23.4.2012

 

Přítomni :  p.Bursa Vladimír,p. Fiala Tomáš, p.Marek Suchý,p.Mazal Bronislav

     p.Sklenář Josef,  p Hatina František,p.Říhánek Jiří

Nepřítomen: 0

Počet přítomných zastupitelů – 7

Hosté : paní Králová Věra

Program :

Navržený program jednání:

    1) Zahájení a určení ověřovatelů a zapisovatele  

     2)Volba starosty obce

3) Usnesení a závěr

Průběh jednání:

Zahájil místostarosta obce v 19.00 hod. pan Bursa Vladimír, který seznámil zastupitele s programem, který byl řádně vyvěšen na ÚD.

p.Sklenář Josef žádal o doplnění programu o volbu místostarosty obce

p. Fiala Tomáš – navrhnul doplnit program o udělení odměn pro starostu a místostarostu

p. Bursa Vladimír – navrhl doplnit program o změnu v minulém usnesení – doplnit a upravit znění v bodu č. 2 usnesení č. 3/2012,  dále  aby volby proběhly tajným hlasováním

Program zasedání byl doplněn :

Bod č. 3 – volba místostarosty obce

Bod č. 4 – stanovení odměn za výkon funkce starosty a místostarosty

Bod č. 5 – oprava znění bodu 2 v usnesení č. 3/2012 z 10.4.2012

Bod č. 6 – Usnesení a závěr

Navržení ověřovatelé zápisu – p. Říhánek Jiří a p. Suchý Marek

Zapisovatelem navržen p. Bronislav Mazal

Hlasování:                 pro: 7             proti: 0           zdrželi se : 0

2)      Volba starosty obce Sebečice

p.Bursa navrhl,  aby volební komise pro volbu starosty a místostarosty byla ve složení:

předseda – p. Hatina František

členové – p. Fiala Tomáš a p. Suchý Marek

Hlasování:                 pro: 7             proti: 0           zdrželi se :0

Každý zastupitel obdržel lístek se jmény zastupitelů a zakroužkoval jméno svého kandidáta.

Na to proběhla volba a zastupitelé odevzdali hlasovací lístky komisi.

Komise seznámila zastupitele s výsledkem.

Pan Mazal Bronislav – 3 hlasy

-          2 -

Pan Bursa Vladimír – 4 hlasy

Starostou obce byl zvolen Vladimír Bursa narozen dne  ……..bytem Sebečice 12  

3) Volba místostarosty obce

Každý zastupitel obdržel lístek se jmény a zakroužkoval jméno svého kandidáta. Po provedeném hlasování odevzdali zastupitelé lístky komisi.

Komise seznámila zastupitele s výsledkem.

Pan Mazal Bronislav – 4 hlasy

Pan Fiala Tomáš – 3 hlasy

Místostarostou obce zastupujícím starostu obce byl zvolen Bronislav Mazal nar. …… bytem Biskoupky 26, 338 08

 

4)  Stanovení odměn

 Souladu s ustanovením § 72 a § 84 odst. 2 písm.n) zákona o obcích a NV č. 37/2003 Sb stanoví zastupitelstvo obce odměny za výkon  ve funkcích jako neuvolnění členové zastupitelstva výši:

Starosta obce – 4800,- Kč  a  200,- Kč na úhradu telefonu

Místostarosta obce 4200,- Kč

Odměny jsou uvedeny v hrubé mzdě.

Odměny budou poskytovány  ode dne zvolení do funkce.

Hlasování:                 pro: 6             proti: 1           zdrželi se :0

Odměny  byly schváleny v navržené výši.

 

5) Oprava znění bodu 2 v usnesení č. 3/2012

p.Bursa seznámil přítomné se zněním   uveřejněným v usnesení a s navrženým zněním tohoto bodu, které zní :

Zastupitelstvo obce Sebečice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy kontrolní skupiny o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sebečice za rok 2011 „bez výhrad“

Hlasování:                 pro: 7             proti: 0           zdrželi se :0

    6) závěr

Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva  ve 20.00 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce 5.6.2012 v 19.00 hod.

Sebečice dne 23.4.2012

Zapsal: Bronislav Mazal

Ověřovatelé zápisu. …………………………..       ……………………………………….   

                                   Marek Suchý                                                 Jiří Říhánek

                                                                                                

                                                                                                   Starosta obce

                                                                                                  Vladimír Bursa

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í  č. 4/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 23.4.2012

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)      Starostou obce Sebečice – Vladimíra Bursu nar. 28.1.1951,bytem Sebečice č.p.12, 338 08  s měsíční odměnou ve výši 4800,-Kč a 200,- Kč  na telefon  

2)      Místostarostou obce Sebečice zastupujícího starostu obce Sebečice - Bronislava Mazala nar. 27.1.1958 bytem Sebečice část Biskoupky č.p. 26, 338 08 s měsíční odměnou ve výši 4200,- Kč

3)      Opravu znění  usnesení č. 3/2012 bodu 2 v tomto znění:

            Zastupitelstvo obce Sebečice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy kontrolní skupiny o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sebečice za rok 2011 „bez výhrad“

 

 

 

                                                                      

Sebečice dne 23.4.2012

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..       ……………………………………….   

                                   Marek Suchý                                                 Jiří Říhánek

 

 

                                                                                               

                                                                                                   Starosta obce

                                                                                                  Vladimír Bursa

Zápis č. 5/2012

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281