www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Rozpočet > Rozpočet rok 2011 > Závěrečný účet obce Sebečice - r.2011

Závěrečný  účet  O B C E   S E B E Č I C E  za rok 2011  
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)  
           
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje jsou v tis. Kč)  
  Schválený rozpočet Rozpočt.opatření Uprav. rozpočet Plnění k 31.12.2010  
Třída 1 - Daňové příjmy 786,00 14,88 800,88 873,35  
Třída 2 - Nedaňové příjmy 422,08 11,41 433,49 410,40  
Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00  
Třída 4 - Přijaté transfery 79,80 251,41 331,21 331,20  
Příjmy celkem 1 287,88 277,70 1 565,58 1 614,95  
Třída 5 - Běžné výdaje 734,13 434,66 1 168,79 1 083,71  
Třída 6 - Kapitálové výdaje 469,75 -321,45 148,30 60,30  
Výdaje celkem 1 203,88 113,21 1 317,09 1 144,01  
Saldo: příjmy - výdaje 84,00 164,49 248,49 470,94  
           
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12 - výkaz 40 pro hodnocení plnění rozpočtu, rozbor čerpání příjmů a výdajů) jsou k dispozici na OÚ v Sebečicích.  
Drobná překročení nebo nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou vždy schválena zastupitelstvem obce – viz.rozpočtová opatření.  
           
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu  
   
 Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem 331 205,- Kč. Rozpis přijatých dotací      a jejich čerpání v  průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce.   
   
 Nevyčerpané finanční prostředky dotace na Sčítání lidu ve výši 349,- Kč byly vráceny           do státního rozpočtu dne 31.1.2012.   
           
           
Poskytovatel - účel                                  Položka Dotace Čerpání  
KÚPK - dotace na Sčítání lidu                                            98005   4111 349,00 0,00  
KÚPK - dotace na lesy                                            4122 132 756,00 132 756,00  
KÚPK - dotace na odbahnění rybníky                                               4122 110 000,00 110 000,00  
KÚPK - dotace na územní plán                                              4222 28 000,00 28 000,00  
KÚPK - dotace na výkon státní správy                                            4112 60 100,00 60 100,00  
           
Neinvestiční transfery (příspěvky) veřejným rozpočtům územní úrovně  
           
SDH Radnice 20 000,00          
Mikroregion Radnicko 3 250,00          
           
           
Neinvestiční transfery (příspěvky) neziskovým organizacím    
           
Rokycanská nemocnice a.s. 5 000,00        
MAS Světovina 1 000,00        
Polygon (viz.odpadové hospodářství) 13 800,00        
           
Hospodaření s majetkem, investice        
           
Nedokončená investice - územní plán, stav k 31.12.2011   91 350,00  
Cenné papíry       20 000,00  
           
Odpadové hospodářství          
           
Sběr a svoz nebezpečného odpadu     1 440,00    
Svoz a uložení tuh.komunál.odpadu     38 772,00    
Polygon - tříděný odpad       13 800,00    
Poplatek stát.rozpočtu - skládkovné     2 264,30    
Poplatek za tříděný odpad (příjem)     1 000,00    
Popl.za ulož.. - skládkovné (příjem)     1 550,00    
Výdaje celkem        56 276,30    
           
           
Dárkové balíčky jubilantům       7 600,00    
           
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2011:  2 014 142,39 Kč  
            
Úvěr - tepelné čerpadlo (zbývá doplatit)     58 090,00 Kč  
           
           
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011  
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 21.3.2012 na základě zákona č. 420/2004 Sb
o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.  
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jiřina Lišková      
           
Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.)  
           
Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou  
k závěrečnému účtu.          
           
      V Sebečicích dne 24.3.2012    
Vyvěšeno:          
           
Sejmuto:          
           
Schváleno zastupitelstvem obce dne:        
           
Vyvěšeno na elektronické úředni desce (www.sebecice.cz) od …………. do …………2012.  
Závěrečný účet obce Sebečice - r.2011

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281