www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv Úřední desky > Archiv do roku 2012 > Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

 

OBEC SEBEČICE

 

Obecně závazná vyhláška obce Sebečice

č. 1/2012

 

o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sebečice

 

            Zastupitelstvo obce Sebečice se na svém zasedání dne 13.3. 2012 usnesením č. 2/2012

 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.. 185/2001 Sb. o odpadech a  o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Sebečice, včetně nakládání se stavebním odpadem.

 

 

Čl. 2

Základní pojmy

 

  1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
  2. 2.      Nakládání s odpady se rozumí jejich shromažďování,soustřeďování, sběr, výkup, třídění, úprava, skladování, přeprava a doprava, využívání  a odstraňování .

 

 

Čl. 3

Místo pro ukládání odpadu

 

Komunální odpad s výjimkou tříděného odpadu ukládají občané do popelnice, přitom musí být splněny tyto podmínky:

a/ popelnice musí být v dobrém technickém stavu tak, aby byla bezpečná manipulace  a aby bylo možné použití mechanizace,

b/ popelnice se smí plnit pouze tak, aby je bylo možno  vždy  uzavřít víkem,

c/ v den svozu je nutné přistavit popelnice na určené místo  tak, aby  byly přístupné  pro svozovou techniku oprávněné osoby, která provádí svoz komunálního odpadu,

d/ u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci se popelnice umísťují na místo určené na základě dohody s oprávněnou osobou. Pokud k dohodě nedojde,  pak musí být popelnice umístěné na místě určeném obecním úřadem,

 

 

-         2  -

 

e/ popelnice musí být označeny známkou s počtem svozů,

f/ známky bude možno zakoupit v kanceláři obecního úřadu v úřed.hodinách.

 

 

Čl. 4

Třídění komunálního odpadu

 

Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění.

A. Tříděný odpad:

Sběr vytříděného odpadu je v obci organizován takto:

a/ modré kontejnery  (zvony)  - jsou určeny na sběr papíru,

b/ zelené kontejnery (zvony)  -  jsou určeny na sběr barevného skla

c/ žluté kontejnery  (zvony)    - jsou určeny na sběr PETlahví a ostatních plastů a obalů tetrapack.

B. Objemný odpad

     Je odpad, jehož rozměry přesahují rozměry vhazovacích otvorů prostředků určených ke shromažďování komunálního odpadu.

    Objemný odpad bude řešit obec přistavením kontejneru 2 x ročně v obci, objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v obci Němčovice.

C. Nebezpečné složky komunálního odpadu např. elektronická zařízení, lednice, pneumatiky,výbojky a zářivky,zbytky barev apod.

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován 2 x ročně jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti.

Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

Nebezpečný odpad lze také odevzdávat v Rokycanech u firmy RUMPOLD-R Rokycany s r.o. a ve sběrném dvoře v obci Němčovice.

 

 

Čl. 5

Nakládání se stavebním odpadem

 

Likvidaci stavebního odpadu si řeší sám jeho původce.

 

 

Čl. 6

Sankce

 

Porušování této vyhlášky lze postihovat jako přestupek podle zvláštních právních předpisů – zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

-         3  -

 

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

1/ Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje  Obecně závazná vyhláška obce

 č. 1/2011 o stanovení  systému shromažďování , sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sebečice – ruší se v čl. 3  bod g/ a h/.

 

2/ Vyhláška může být změněna pouze písemnými dodatky.

 

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.

 

 

 

 

 

 

……………………………                           …………………………………

Místostarosta zastupující starostu obce            místostarosta obce Sebečice

Sebečice Vladimír Bursa                                             Tomáš Fiala

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 14.3.2012

 

 

Sejmuto:

8. 12. Květoslava

Zítra: Vratislav

Návštěvnost stránek

142913