www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv Úřední desky > Archiv do roku 2012 > Program veř. zasedání dne 13.3.2012 > Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

OBEC SEBEČICE

 

Obecně závazná vyhláška obce Sebečice

č. 1/2011

 

o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sebečice

 

            Zastupitelstvo obce Sebečice se na svém zasedání dne 8.11. 2011 usnesením č.

11/2011 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.. 185/2001 Sb. o odpadech a  o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Sebečice, včetně nakládání se stavebním odpadem.

 

 

Čl. 2

Základní pojmy

 

  1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
  2. 2.      Nakládání s odpady se rozumí jejich shromažďování,soustřeďování, sběr, výkup, třídění, úprava, skladování, přeprava a doprava, využívání  a odstraňování .

 

 

Čl. 3

Místo pro ukládádání odpadu

 

Komunální odpad s výjimkou tříděného odpadu ukládají občané do popelnice, přitom musí být splněny tyto podmínky:

a/ popelnice musí být v dobrém technickém stavu tak, aby byla bezpečná manipulace  a aby bylo možné použití mechanizace,

b/ popelnice se smí plnit pouze tak, aby je bylo možno  vždy  uzavřít víkem,

c/ v den svozu je nutné přistavit popelnice na určené místo  tak, aby  byly přístupné  pro svozovou techniku oprávněné osoby, která provádí svoz komunálního odpadu,

d/ u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci se popelnice umísťují na místo určené na základě dohody s oprávněnou osobou. Pokud k dohodě nedojde,  pak musí být popelnice umístěné na místě určeném obecním úřadem,

 

 

-         2  -

 

e/ popelnice musí být označeny známkou s počtem svozů,

f/ známky bude možno zakoupit v kanceláři obecního úřadu v úřed.hodinách,

g/ pořádek a čistotu v místech dočasného umístění popelnic zajiš’tují jejich uživatelé,

 h/ směsný komunální odpad shromážděný v popelnicích bude vyvážen oprávněnou společností v pravidelných intervalech ve stanovený den.

 

 

Čl. 4

Třídění komunálního odpadu

 

Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění.

A. Tříděný odpad:

Sběr vytříděného odpadu je v obci organizován takto:

a/ modré kontejnery  (zvony)  - jsou určeny na sběr papíru,

b/ zelené kontejnery (zvony)  -  jsou určeny na sběr barevného skla

c/ žluté kontejnery  (zvony)    - jsou určeny na sběr PETlahví a ostatních plastů a obalů tetrapack.

B. Objemný odpad

     Je odpad, jehož rozměry přesahují rozměry vhazovacích otvorů prostředků určených ke shromažďování komunálního odpadu.

    Objemný odpad bude řešit obec přistavením kontejneru 2 x ročně v obci, objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v obci Němčovice.

C. Nebezpečné složky komunálního odpadu např. elektronická zařízení, lednice, pneumatiky,výbojky a zářivky,zbytky barev apod.

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován 2 x ročně jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti.

Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

Nebezpečný odpad lze také odevzdávat v Rokycanech u firmy RUMPOLD-R Rokycany s r.o. a ve sběrném dvoře v obci Němčovice.

 

 

Čl. 5

Nakládání se stavebním odpadem

 

Likvidaci stavebního odpadu si řeší sám jeho původce.

 

 

Čl. 6

Sankce

 

Porušování této vyhlášky lze postihovat jako přestupek podle zvláštních právních předpisů – zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve zněšní pozdějších předpisů.

 

 

 

 

-         3  -

 

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

            Vyhláška může být změněna pouze písemnými dodatky.

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

 

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

 

8. 12. Květoslava

Zítra: Vratislav

Návštěvnost stránek

142913