www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2012 > Zápis z veř.zasedání ZO dne 13.3.2012

Zápis z veř.zasedání ZO dne 13.3.2012

 

Zápis č.3/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 13.3.2012

 

Přítomni :  p.Bursa Vladimír,p. Fiala Tomáš, p.Marek Suchý,

     p.Sklenář Josef,  p Hatina František,p.Říhánek Jiří

     paní Králová Věra,  - rezignovala na mandát zastupitele obce před zahájením   jednání ZO

Nepřítomen: 0

Počet přítomných zastupitelů – 6

Hosté : p. Mazal Bronislav, p.Tachezy Dušan ,p.Janeček Jan, , paní Boltíková Dagmar, p.Jaroš Václav, p.Kratochvíl Petr, paní Mezsárošová Mária, Suchý Jiří, p.Mazal Bronislav, Král Stanislav,

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele        

2) Schválení usnesení z minulého zasedání

3)  Došlá a odeslaná pošta

4) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 – oprava znění

5) Informace o úklidu obce

6)  Diskuse k projednávaným bodům

7) Usnesení a závěr

 

Průběh jednání:

Zahájila starostka obce v 18.00 hod.. Před jednáním zastupitelstva předložila starostka obce Věra Králová svoji písemnou rezignaci z těchto důvodů: „Na základě se zvětšujícího hrubého ústního a písemného napadání zastupiteli obce p. J.Sklenářem, p.J.Říhánkem a p.F.Hatinou, kteří svým chováním znevažují jednání ZO a post starostky obce, rezignovala dle § 55 odst. 2 písm. b) zák. č. 491/2001 Sb. Na mandát člena zastupitelstva obce a tím i na post starostky obce.. Informovala, že náhradníky kandidátky č. 2 jsou p. B. Mazal a p. J. Suchý. P. Mazal sdělí své rozhodnutí místostarostovi obce. Své pravomoci předala místostarostovi obce p.V.Bursovi, který se ujal řízení jednání tohoto zasedání.Obecní úřad předá paní Králová dle předávacího protokolu.

Upozornila zastupitele že v obci Biskoupky byly rozvěšeny piktogramy „ Venčení psů se zakazuje“. S těmito piktogramy nemá obecní úřad nic společného.

Další zasedání zastupitelstva řídil místostarosta obce p. Vladimír Bursa.

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo bylo seznámeno s tím, že  program a svolání zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce obce, seznámil je s návrhem  programu jednání ,navrhnul ověřovatele zápisu p. Suchý Marek a p. Fiala Tomáš a zapisovatele p. B.Mazala. Přítomno 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o navrženém programu .

Hlasování:                 pro: 6              proti: 0            zdrželi se :0

Hlasování o navrženém zapisovateli a ověřovatelích

Hlasování:                 pro: 3              proti: 2            zdržel se :1

-         2 -

Ověřovateli zápisu schváleni p. Marek Suchý a p.Fiala Tomáš, zapisovatelem p. Bronislav Mazal.

 

2)      Schválení usnesení z minulého zasedání

V navrženém znění nebylo usnesení schváleno, jednotlivé body budou zahrnuty do usnesení  z dnešního zasedání  zast. obce .

 

 

3)  Došlá a odeslaná pošta

 

Došlá pošta: Zapsaná v knize došlé pošty pod poř. č. 57 - 103 /2012, faktury předány účetní k proplacení. Žádosti občanů a konkrétní návrhy projednány individuálně.

Zastupitelé seznámeni s dopisem paní Mesárošové, která měla připomínky k zápisu č. 2/2012.

Nabídka firmy Geoing – na zaměření zahrádek-pozemků obce- činí asi 11000,- Kč.

Audit obce proběhne v březnu 2012.

 Žádost o povolení ČOV – kořenový systém dle předložené dokumentace na Biskoupkách č.p. 17, p. Josef Chmel a její připojení na dešťovou kanalizaci

Hlasování:                 pro: 5              proti: 0            zdrželi se :1

Obec souhlasí s vybudováním ČOV dle dokumentace

Dopis p.Říhánka k prodeji ryb.

Zápis z kontroly firmou Eko-kom – tříděný odpad – obec Sebečice patří mezi nejlepší na okrese.

Paní Košťálová – žádost o ořezání stromů

Hlasování:                 pro: 5              proti: 0            zdrželi se :1

Ing. Tachezy – žádost o povolení k vybudování vjezdu na svůj pozemek přes pozemek obce – dle přiložené dokumentace.

Hlasování:                 pro: 6              proti: 0            zdrželi se :0

ASK Hořovice – žádost o vyjádření k pořádání závodů a uzavření cest 12.5.2012. bez připomínek

Hlasování:                 pro: 6              proti: 0            zdrželi se :0

Hospodaření ZSVOL Vejvanov za rok 2011.- seznámil p. Fiala Tomáš a doplnil p. Jaroš Václav Přiloženo k zápisu.

 

Odeslaná pošta: Zapsaná v knize odeslané pošty pod poř. č. 7 – 10/2012

 

4)     Schválení obecně závazné vyhlášky o odpadech

 

Vzhledem ke kontrole z MV Odb. Kontroly a dozoru veř. správy a nutnosti provedení drobných změn a vypuštění některých vět z vyhlášky o odpadech schválené v minulém roce  bylo znění vyhlášky upraveno.

  Hlasování:               pro: 6              proti: 0            zdrželi se :0

Vyhláška č. 1/2012 o odpadech  byla schválena  

 

-         3 -

5)     Informace o úklidu obce

Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s provedením úklidových prací – prořezání stromů, vyčištění ploch od keřů v prostoru pod jímáním vody, dřevo ze stromů bude po nařezání změřeno a prodáno. Práce vykonávány na DPP za 65,-Kč/hod – hrubá mzda.

 

6) Diskuse   

p.Říhánek Jiří – předložil zastupitelstvu obce k posouzení ceníky ryb od jiných rybářství, aby zastupitelé viděli ceny, za které se ryby prodávají

p.T.Fiala – navrhnul aby se něco udělalo s rybami  protože chce vypustit pronajatý rybník, návrh – ryby nad 35 cm v co nejbližší době budou vyloveny a rozdány občanům obce, všechny ostatní ryby budou nabídnuty k prodeji 10,-Kč  za 1 ks.

Dále navrhnul odprodej ryb za uvedenou cenu ,uvedenou cenu v minulém zápisu zrušit a nechat již odebrané ryby p.Říhánkovi za 500,- Kč.

Hlasování:                 pro: 5              proti: 0            zdrželi se :1

p.Říhánek  odebrané ryby na místě uhradil, p.T.Fiala bude o termínu a hodině výlovu informovat telefonicky p. Říhánka,Hatinu a Sklenáře.

p.Hatina Fr. – seznámil zastupitele s požadavkem chatařů na materiál na opravu koupaliště při čištění – písek,cement .

Hlasování:                 pro: 6              proti: 0            zdrželi se :0

dále upozornil na vznikající skládku pod koupalištěm a navrhnul provedení prohlídky této části obce včetně prostoru od koupaliště k jímání vody pro vodovod Sebečice. Domluven termín  - 16.3.2012 v 10.00 hod. sraz u koupaliště

p.Bursa – seznámil ZO s jednáním na ÚP v Rokycanech a předložil dokumenty k možnému zaměstnání nezaměstnaných pod obcí s dotací ÚP. Došlo ke změnám podmínek a snížení příspěvků obcím .P. Sklenář si převzal od p.Bursy doklady a spojení, že ještě situaci prověří.

 

    12) Usnesení a závěr

Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva  ve 20.50 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce 10.4.2012 v 18.00 hod.

Sebečice dne 13.3.2012

Zapsal: Bronislav Mazal

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..       ……………………………………….    

                                   Marek Suchý                                                  Tomáš Fiala

                                                                        

 

                                                                                               Místostarosta obce

                                                                                                  Vladimír Bursa

                         

U S N E S E N Í  č.2/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 13.3.2012

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1)   Program zasedání , ověřovatele zápisu p. Tomáše Fialu,p.Marka Suchého a zapisovatelem zasedání zastupitelstva p.Bronislava Mazala

2)    Vyhlášku obce č.1/2012 o odpadech

3)    Vybudování vjezdu na pozemek Ing.Tachezy Dušan dle předložené dokumentace

4)   Dodatek č. 1/2012 k uzavřené smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti (schváleno na zasedání ZO 14.2.2012)

5) Podepsání smlouvy mezi obcí a PK Memoranda o partnerství (podlicenční smlouva Schváleno ZO 14.2.2012)

6) Inventarizaci majetku obce za rok 2011 (Schváleno ZO 14.2.2012)

7) Uzavření smlouvy mezi obcí a firmou Bravos Radnice na opravu cest dle zadání v ceně předložené nabídky.

8) p. Josefu Chmelovi vybudování ČOV a napojení na dešťovou kanalizaci dle přiložené dokumentace.

9) Prodej již odebraných ryb panem Říhánkem za 500,- Kč (50 ks ryb)

10) Schvaluje ryby nad 35 cm rozdat občanům a ostatní ryby prodat 1 ks ryby zza 10,- Kč zájemcům.

11) Uhradit potřebný materiál na opravu koupaliště

12) Uzavření cest na k.ú. obce z důvodu pořádání závodů ASK Hořovice dne 12.5.2012

Zastupitelstvo obce neschvaluje  ( Usnesení ze zasedání ZO dne 14.2.2012)

1)     Ukončení pronájmu horního rybníku v Biskoupkách p.T.Fialovi

2)     Změnu jednacího řádu ZO navrženou p. Říhánkem J.

3)     Odvolání p.T.Fialy z postu místostarosty obce Sebečice

4)     Připomínky p.J.Říhánka k zápisu ze zasedání

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)      Rezignaci na funkci starostky obce a složení mandátu zastupitele obce paní Královou Věrou

2)      Zprávu o hospodaření ZSVOL Vejvanov za rok 2011

 

V Sebečicích dne 13.3.2012

 

                                                                                  Místostarosta obce

                                                                                    Vladimír Bursa

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281