www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2012 > Zápis z veř.zasedání ZO dne 14.2.2012

Zápis č.2/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 14.2.2012

 

Přítomni :  paní Králová Věra,  p.Bursa Vladimír,p. Fiala Tomáš, p.Marek Suchý,

     p.Sklenář Josef,  p Hatina František,p.Říhánek Jiří

Nepřítomen:  0

Počet přítomných zastupitelů – 7

Hosté : p. Mazal Bronislav, p.Tachezy Dušan,p.Jágr Jiří, p.Altman Václav,p.Janeček Jan, , paní Boltíková Dagmar, p.Jaroš Václav, manželé Rodinovi,

 p.Kratochvíl Petr, paní Mesárošová Mária.

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele        

2) Kontrola usnesení z minulého zasedání

3)  Došlá a odeslaná pošta

4) Zpráva finančního výboru

5) Schválení inventarizace za rok 2011

6)  Návrh rozpočtu MR Radnicko na rok 2012

7)  Projednání nabídek na opravu lesních cest

8) Projednání postupu na uzavírání smluv na nájem obecních pozemků

9)  Schválení dodatku č. 1/2012 k uzavřené smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti

10) Dořešení prodeje zbylých ryb z rybníku v Sebečicích  

11) Návrh p.Sklenáře na odvolání T.Fialy z funkce místostarosty

12) Připomínky p. J.Říhánka k zápisu ze zasedání ZO dne 10.1.2012

13) Odpověď na dopisy p. J.Říhánka  z 8.10.2011 a 5.12.2011

14) Diskuse k projednávaným bodům

15) Usnesení a závěr

 

Jednání:

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

Zasedání zastupitelstva zahájila paní  starostka obce v 18.00 hod., přivítala přítomné, oznámila, že program a svolání zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce obce, seznámila je s návrhem  programu jednání ,navrhla ověřovatele zápisu p. Suchý Marek a p. Bursa Vladimír. Přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o navrženém programu paní starostkou.

Hlasování:                 pro: 7              proti: 0            zdrželi se :0

Hlasování o navrženém zapisovateli- p.Bronislav Mazal.

Hlasování:                 pro: 4              proti: 1            zdrželi se :2

Ověřovateli zápisu schváleni p. Marek Suchý a p.Bursa Vladimír, zapisovatelem p. Bronislav Mazal.

2)      Kontrola usnesení z minulého zasedání

Úkoly z minulého usnesení zastupitelstva splněny .

 

 

- 2 -

 

3)  Došlá a odeslaná pošta

 

Došlá pošta: Zapsaná v knize došlé pošty pod poř. č. 11 - 56 /2012, faktury předány účetní k proplacení. Žádosti občanů a konkrétní návrhy projednány individuálně.

 

Odeslaná pošta: Zapsaná v knize odeslané pošty pod poř. č. 1 – 6/2012

 

4)     Zpráva finančního výboru – hospodaření obce za rok 2011

 

Starostka obce seznámila zastupitelstvo s kompletním zněním zprávy.

Příjmy – 1 614 949,44 Kč

Výdaje – 1 144007,56 Kč

Splátka tepelné čerpadlo – 84 000,-

Zůstatek na účtu  – k 31.12.2011 – 2 014 050,63 Kč

Pokladna -  0,-

Ke zprávě nemělo zastupitelstvo obce žádné připomínky a vzalo ji na vědomí.

     

5)     Schválení inventarizace za rok 2011

Paní starostka seznámila ZO s průběhem inventarizace a navrhla odepsat staré věci:

- odepsat 2 ks hadic „C“, rozbité vánoční osvětlení „girlanda modrá“ a 1 pár starých rybářských bot.

Hlasování:                 pro: 6              proti: 0            zdrželi se :1

Následně navrhla hlasování o schválení inventarizace za rok 2011 jako celku:

Hlasování:                 pro: 7              proti: 0            zdrželi se :0

Inventarizace za rok 2011 byla schválena.

 

6) Návrh rozpočtu MR Radnicko na rok 2012   

Starostka obce seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtu MR Radnicko včetně doplňků.

Příjmy – 404 100,- Kč

Výdaje – 366 223,- Kč

Vyvěšen – 14.1.2012   Dodatek vyvěšen -24.1.2012

Sejmuto-10.2.23012     Dodatek sejmut – 10.2.2012

Zastupitelstvo obce vzalo návrh rozpočtu na vědomí a nebyly k němu žádné připomínky.

 

7) Úprava lesních cest

Místostarosta p.Bursa seznámil zastupitele s návrhy na opravu lesních cest a opravu vodoteče a to p. Zikmunda – nabídka 78000,- bez DPH a bez oprav stružek

Firmy BRAVOS – celkem 103500,- vč. DPH a vyčištění stružek a příkopů. Návrh zastupitelů:

Lesní cestu s opravami příkopů – opravu svěřit firmě BRAVOS-p.Vonásek.

-         3 –

 

Hlasování:                 pro: 7              proti: 0            zdrželi se :0

Vyčištění vodoteče od jímání pro svod vody do koupaliště svěřit p.Zikmundovi

Hlasování:                 pro: 6              proti: 1            zdrželi se :0

Obec domluví konkrétní smlouvy na jednotlivá díla s konkrétními podmínkami provedení s dodržením nabídnuté ceny, včetně termínů a starostka obce podepíše tyto smlouvy a seznámí s nimi zastupitelstvo.

8)  Projednání postupu při uzavírání nájemních smluv na obecní pozemky

p.Bursa seznámil zastupitele s návrhem firmy Geoing (udržuje PC program MISYS), která zajišťuje program na pozemky, zda by nám pro naši potřebu mohla vyměřit jednotlivě užívané pozemky obce občany. Firma sdělila, že obci zašle návrh – požadavek zněl pouze spočítat užívanou plochu obecního pozemku.

p.Sklenář – dal návrh, aby se nájmy neposuzovaly pouze z hlediska užívané plochy, ale jako celek podle následujících měřítek : - k čemu je pozemek užíván (zda k rekreaci,k podnikání, či k uložení materiálu) a celková výměra by byla druhořadá věc, nelze dát stejný nájem za pozemek občanovi, který tímto pozemkem obec udržuje a zkrášluje a druhý jej užívá pouze k uložení materiálu či k podnikání.

Zastupitelstvo obce bude rozhodovat  až po předložení návrhu od firmy Geoing a zjištění konkrétních výměr pozemků.

S tímto závěrem byla prozatím věc ukončena.

 

 9) Schválení dodatku č.1/2012 k uzavřené smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti  

Starostka obce seznámila  zastupitele s návrhem a účelem tohoto dodatku, jedná se o finanční příspěvek obce Plzeňskému kraji, který uzavírá smlouvy s dopravci na zajištění dopravní obslužnosti obce.

Hlasování:      Pro – 7                        Proti – 0                     Zdržel se – 0

 

10) Dořešení prodeje zbylých ryb z rybníku v Sebečicích 

p.J.Říhánek si při výlovu odvezl 50 ks ryb od 20-30 cm. Za tyto nabídnul obci 645,- Kč Jednalo se o váhu 10,45 kg. Hlasování č. 1.

p. Sklenář navrhuje, aby za 1 ks ryby se uhradilo 25,- Kč tj. celkem 1250,- Kč.-Hlasování č. 2.

Hlasování č. 1:           Pro – 0                        Proti – 4                     Zdržel se – 3

Prodej ryb za navrženou cenu p.Říhánkem nebyl schválen. Na to p. Říhánek sdělil, že uvedené ryby radši vrátí, nebude kupovat dražší ryby než jinde. Ryby budou dány do horního rybníku na Biskoupkách, nebyl sdělen termín. Hlasování č. 2 se již neprovádělo.Při vracení ryb musí být přítomen zástupce obce.

 

 

-         4 -

 

 

11) Návrh p.Sklenáře na odvolání p.T.Fialy  z funkce  místostarosty

P.Sklenář přednesl svůj návrh na odvolání p. T.Fialy z funkce místostarosty obce a to z následujících důvodů: citace p. Sklenáře

-„ agresivní chování , které vyústilo až ve fyzické napadení

- pro jeho hulvátské chování, kdy bušením do stolu si vyžaduje pozornost na zasedáních

- jako podnikatel znečišťuje prostředí v obci Biskoupky a snaží se to obhájit“

Hlasování:      Pro – 2                        Proti – 4                     Zdržel se – 1

Pan T.Fiala nebyl odvolán z pozice místostarosty obce Sebečice.

12)      Připomínky p. J.Říhánka k zápisu ze zasedání ZO dne 10.1.2012

 Paní starostka obce seznámila přítomné s připomínkami  připomínkami p.J.Říhánka k zápisu ze dne 10.1.2012. Reagoval i p. Mazal, který sdělil,že žádné peníze od obce za zápisy nepobírá a nepřeje si, aby p. Říhánek takové řeči rozšiřoval, uráží ho to.Po diskusi dala hlasovat kdo souhlasí s připomínkami p. Říhánka. Veškeré dopisy a připomínky jsou založeny na OU k nahlédnutí a v každém zápisu je tato věc uvedena, že zájemci o kompletní znění těchto dokladů se s nimi mohou seznámit na OÚ.

 Hlasování:     Pro – 3                        Proti – 4                     Zdržel se – 0

13) Odpověď na dopisy p.J.Říhánka z 8.10. a 5.12.2011

Paní starostka obce přečetla celé znění svého dopisu, kterým odpovídá na připomínky p.Říhánka..

Pan Říhánek sdělil, že již nechce žádnou písemnou odpověď na svoje připomínky k zápisu z 10.2. 2012 ani na dopis z 10.2.2012.

14)  Diskuse k projednávaným bodům 

p. Rodina – sdělil svou připomínku, že každý septik musí mít kolaudaci a tak upozornil na skutečnost, zda skutečně septiky v obci kolaudaci mají?

Paní Mesárošová – ve svém příspěvku kritizovala práci starostky obce a obvinila jí, že za všechny hádky  na zasedáních  zastupitelstva může jen ona. Na toto nepravdivé obvinění odmítla starostka odpovídat

Pan Jágr – odpověděl v reakci na dopis p.Říhánka -, že o gumách nikomu nic neříkal

Paní Boltíková – sdělila paní Mesárošové, aby si nemyslela, že pokud odstaví paní starostku, že nezná p.Sklenáře – upozornila na jeho negativní charakterové vlastnosti, a že za paní starostkou stojí

Paní starostka sdělila, že pan Ineman si podal žádost o povolení ořezat větve poškozující jeho plot.

Hlasování:      Pro – 7                        Proti – 0                     Zdržel se – 0

Dále paní starostka seznámila s Memorandem  o partnerství s PK

 Hlasování:     Pro – 7                        Proti – 0                     Zdržel se – 0

 

-         5 -

Dále seznámila zastupitele obce , že byly prodlouženy nájemní smlouvy na byty o 1 rok.

p. Fiala T. – seznámil zastupitele obce, že nebyl žádný zájemce o pronájem rybníku v Biskoupkách, on sám se o něj stará, a nájem byl vždy zaplacen co se týká spodního rybníku

a jeho pronájmu tak on nabídnul 3000,-, p.J.Říhánek pouze za údržbu( „ v žádosti uvedeno: Pokud někdo nabídne obci lepší návrh, budu rád a se zájmem budu sledovat jeho činnost a stav rybníka.“),proto obec pronajala rybník dalšímu zájemci  a to p.Fialovi. Paní starostka sdělila, že i tento pronájem řeší policie, tak to nebude zde řešit ona nebo obec.

 

p.J.Říhánek – navrhuje ,aby T.Fiala již neplatil nájem za horní rybník a rybník by připadl obci, on by se o něho staral.

Hlasování pro výpověď nájmu p. Fialovi na horní rybník :

Hlasování:      Pro – 3                        Proti – 4                     Zdržel se – 0

Výpověd nájmu horního rybníku na Biskoupkách nebyla schválena.

 

 

Další návrh,aby každé hlasování bylo jmenovité .

Paní starostka upozornila  zastupitele, že k tomu je nutné :

Buď změnit jednací řád zastupitelstva obce nebo na každém zasedání si tento způsob hlasování a zápisu o něm odhlasovat. Dala hlasovat o změně jednacího řádu zastupitelstva obce, že každé hlasování se bude zapisovat jmenovitě, jak kdo hlasoval.Kdo je pro změnu:

Hlasování:      Pro – 3                        Proti – 4                     Zdržel se – 0

 

 

P. Sklenář – ptal se zda p.Bursa již předal starost o TČ panu M.Suchému a když ano, tak proč tam stále chodí.

 

P.Bursa – vzhledem ke složitosti a specifice úkonů s ohledem na počasí, teploty atd, trvá zaučení a konkrétní reakce na jednotlivé problémy delší dobu, nechce nic zanedbat.

 

P.Sklenář se dále ptal, zda  byly pro obec zajištěny pracovní síly z řad nezaměstnaných.

Na to nebylo konkrétně odpovězeno, p.Bursa sdělil, že je bude zajišťovat až bude mít

pro ně konkrétní práci tj. od jara do podzimu.

 

 

 

 

-         6 -

 

 

 

    12) Usnesení a závěr

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva  ve 22.05 hod.

Usnesení – vzhledem k rozpadu zasedání nebylo možné usnesení příjmout, návrh usnesení  a jeho schválení bude zařazeno do programu na příští zasedání.

Příští zasedání zastupitelstva obce 13.3.2012 v 18.00 hod.

Sebečice dne 14.2.2012

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..       ……………………………………….   

                                   Marek Suchý                                                  Bursa Vladimír

                                                          

             

                                      

                       

                                                                                               Starosta obce Sebečice

                                                                                                    Věra Králová

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z veř.zasedání ZO dne 14.2.2012

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140279