www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2012 > Zápis z veř.zasedání ZO dne 10.1.2012

Zápis z veř.zasedání ZO dne 10.1.2012

 

Zápis č.1/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 10.1.2012

 

Přítomni :  paní Králová Věra,  p.Bursa Vladimír,p. Fiala Tomáš, p.Marek Suchý,

     p.Sklenář Josef,  p Hatina František,p.Říhánek Jiří

Nepřítomen: 0

Počet přítomných zastupitelů – 7

Hosté : p. Mazal Bronislav, p.Tachezy Dušan,p.Jágr Jiří, p.Altman Václav,p.Janeček Jan, p.Král Stanislav, paní Boltíková Dagmar, p.Jaroš Václav, p.Fišer Jiří ml.,p.Fišer Jiří st., p.Kratochvíl Petr, paní Mesárošová Mária.

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele        

2) Kontrola usnesení z minulého zasedání

3)  Došlá a odeslaná pošta

    4) Příjetí dotace na obnovu lesa

5) Projednání diskusního příspěvku p. Sklenáře k práci starostky obce

6)  Projednání dopisu p.Říhánka

7)  Informace o probíhající inventarizaci

8) Uzavření dohod o provedení práce

9)  Informace o vyjádření MV k prodeji bývalého OÚ

10) Informace o konfliktu mezi p.Jiřím Říhánkem a  p.Tomášem Fialou  

11) Diskuse k projednávaným bodům

12) Usnesení a závěr

 

Jednání:

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

Zasedání zastupitelstva zahájila paní  starostka obce v 18.00 hod., přivítala přítomné, oznámila, že program a svolání zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce obce, seznámila je s návrhem  programu jednání včetně doplnění o 2 body č. 9 a 10 a navrhla ověřovatele zápisu : p. Suchý Marek a p. Tomáš Fiala. Zapisovatelem navrhla p. Bronislava Mazala. Přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Pan Sklenář  navrhl dát do programu odvolání místostarosty p. T.Fialy kvůli jeho agresívnímu jednání. – tento bod nebyl zařazen do programu – bude projednán na příštím zasedání. -

            Hlasování:                 pro: 3              proti: 2            zdrželi se :2

Hlasování o navrženém programu paní starostkou.

Hlasování:                 pro: 5              proti: 1            zdrželi se :1

Ověřovateli zápisu schváleni p. Marek Suchý a p.Tomáš Fiala, zapisovatelem p. Bronislav Mazal, program odsouhlasen s doplněnými  body č. 9 a 10.

Na dnešní zasedání nezařadila starostka obce projednání nájmů  z ob.pozemků pro náročnost programu. Musí být projednány na únorovém zasedání a navržen postup při určování nájmů.

 

 

-          2  -

 

2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání

Úkoly z minulého usnesení zastupitelstva splněny , mimo  bodu poražení lípy u budovy hasičské zbrojnice v Sebečicích – je třeba zajistit plošinu, aby nedošlo k poškození nové střechy.

 

3)  Došlá a odeslaná pošta

 

Došlá pošta: Zapsaná v knize došlé pošty pod poř. č. 369 – 390 /2011 a  1 – 10/2012,

 faktury předány účetní k proplacení.

 Žádosti občanů a konkrétní návrhy projednány individuálně.

 

Odeslaná pošta: Zapsaná v knize odeslané pošty pod poř. č. 63 – 67

 

 

4)     Příjetí dotace na lesy

 

Plzeňský  kraj v souladu s usnesením ZPK 1032/11 ze dne 15.12.2011 vydává rozhodnutí o přiznání žadateli – obci Sebečice IČ 573914, 338 08 Sebečice 43 , finanční příspěvek podle části I, článku 1, odst. 1 písm.B) a podle části II, článku 2, písmene B. Pravidel PK na předmět příspěvku – B.b – Obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A – umělá obnova sadbou – první ve výši 9 828,- Kč

B.c – Obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A – zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě ve výši 78000,- Kč

V porostech specifikovaných v žádostech ze dne 30.6.2011 registrované na kraji pod číslem 518/2011.

Plzeňský kraj přiznává finanční příspěvek v celkové výši   87 828,00 Kč.

 

Hlasování o přijetí fin.příspěvku na obnovu lesa:pro: 7                proti: 0            zdrželi se :0

Zastupitelstvo obce Sebečice schvaluje přijetí fin.příspěvku od PK ve výši 87 828,00 Kč na hospodaření v ob.lesích.

 

5)Projednání diskusního příspěvku p. Sklenáře k práci paní starostky

Paní starostka sdělila, že za výkon své funkce odpovídá dle § 103 zákona o obcích zastupitelstvu obce a proto požadovala od p. Sklenáře předložení jeho disk.příspěvku, který měl v písemné formě a který přednesl na setkání s občany,  kde kritizoval a měl výhrady k práci starostky.Starostka chtěla reagovat na konkrétní připomínky a proto požadovala předložení tohoto příspěvku. Pan Sklenář řekl, že nic předkládat nebude, že si to měla nahrát nebo zapisovatel zapsat.

Paní starostka sdělila, že je podivné, že druhý příspěvek k lesům obce ochotně předal, ale tento, kde byly výhrady  k její práci předat nechce.

 

 

 

-          3  -

 

6) Projednání dopisu pana Říhánka   

Zastupitelé byli seznámeni s dopisem p. Říhánka Jiřího, který požadoval zajištění bezpečnosti při výkonu svého mandátu zastupitele protože byl napaden p.Fialou. Na to mu paní starostka odpověděla, že toto je věcí každého  zastupitele a není to věcí obecního úřadu.

V dalším dopisu pan Říhánek  upozorňuje  nynější ZO , že byl v min. letech poškozen býv.ZO a kritizuje výlov rybníku v Sebečicích a domnívá se, že byl poškozen.Uvádí i  některé návrhy řešení – dopis je velmi obsáhlý a je k nahlédnutí a k  seznámení se s celým zněním  na OÚ v úřed.hodinách.

Na tento dopis zpracoval místostarosta p. Fiala Tomáš návrh odpovědi, se kterým zastupitele seznámil, uvedl rovněž, že osobně navštívil p. Říhánka , v dopise bylo reagováno na konkrétní požadavky p. Říhánka, tento dopis bude ještě dopracován a s konkrétní písemnou odpovědí budou zastupitelé seznámeni.

7) Inventarizace za rok 2011

Paní starostka seznámila přítomné s probíhající inventarizací za r. 2011 a  sdělila, že se ztratily 2 ks starých hadic C. Jakmile bude inventarizace dokončená bude  zastupitelstvo s výsledkem seznámeno na únorovém zasedání.

8)  Uzavření Dohod o provedení práce v roce 2012

Starostka obce sdělila, že vzhledem ke změnám zákoníku práce budou muset být všechny dohody o provedení práce uzavírány písemně a je navýšen počet hodin ze 150 na 300. Bude muset být uzavřena dohoda na údržbu tepelného čerpadla, hr.mzda  1 000,00 Kč měsíčně – protože p. Bursa Vladimír odešel do předčasného důchodu a nemůže tuto práci vykonávat. Starostka  navrhuje p. Marka Suchého – v budově bydlí a  je ochoten tuto práci dělat a naučit se nezbytné úkony pro bezporuchový provoz. Zájem projevil i p. Sklenář, který by tuto činnost vykonával za polovinu současné mzdy tj. 500,- Kč hrubého měsíčně. Protože jsou dva zájemci bylo hlasováno o každém zvlášť.

Hlasování pro p. Sklenáře:   Pro – 3                       Proti – 2                       Zdržel se – 2

Hlasování pro p. M.Suchého: Pro – 4                     Proti – 0                       Zdržel se – 3 

S p. Markem Suchým bude uzavřena dohoda o provedení práce zpětně od 1.1.2012 – hr.mzda 1000,00Kč měsíčně

Pan Sklenář -chod veř.osvětlení v Sebečicích, kronikář -p. Fiala a úklid kanceláře OÚ a příslušenství – pí Králová .

Výše jmenovaní se mzdy za vykonanou práci zřekli.

Dále budou uzavřeny dohody o provedení práce s účetní obce, knihovnicí, na chod veř.osvětlení v Biskoupkách , sekání trávy a úklid v obcích.

 

 9) Informace o vyjádření MV k prodeji budovy OÚ  

Starostka obce seznámila přítomné  s osmistránkovým dopisem z MV-odboru dozoru a kontroly veř.správy, kam  se starostka obce se souhlasem zastupitelstva obrátila o radu jak postupovat při rozhodnutí o platnosti či neplatnosti prodeje býv. Ob. úřadu Závěr vyzněl tak, že je věcí obce Sebečice, zda podá k soudu určovací žalobu či nikoli. Vzhledem k tomu, že

-          4  -

 

došlo k pochybení v postupu při prodeji, obec chtěla vědět zda je smlouva platná či ne, neb   v budoucnu by mohl tento prodej kdokoli napadnout a tomu se obec chtěla vyhnout. Pan Sklenář navrhl, aby  tato kausa byla předána k přešetření soudu – hlasování o jeho návrhu:

Hlasování:      Pro – 0                        Proti – 6                     Zdržel se – 1

Paní starostka naopak uvedla, že navrhuje  prodej  k soudu  nedávat vzhledem k nákladům, které by tímto krokem vznikly, uvedla, že mezi pozemky, které prodala obec manželům Penkovým je ještě pozemek.který je obce a není prodán, přesto, že je užíván m.Penkovými jako vlastní, na to p. Sklenář reagoval tím, že na tom může ještě obec vydělat.

Hlasování-potvrzení :Pro – 6                       Proti – 0                     Zdržel se – 1

 

10) Informace o údajném napadení p.Říhánka panem Fialou 

Paní starostka obce seznámila přítomné s jejím předvoláním na PČR jako svědka  a výslechem k údajnému napadení pana Říhánka. Popsala sled událostí, kdy oba vyšli mimo kancelář OÚ  po chvíli dovnitř vběhl p. Říhánek a požádal, aby někdo zavolal policii, že byl napaden p. Fialou. Tu volal p. Bursa, který byl v místnosti spolu s p. Sklenářem který si přišel pro adresu na MV kam chtěl poslat svoje doklady o prodeji býv.ob.úřadu a starostce je nechtěl dát, neb ji označil za nedůvěryhodnou osobu. Když zjistil, že přijede Policie ČR zůstal v kanceláři OÚ, že bude vypovídat jako svědek. Paní starostka také uvedla, že k uvedeným věcem se vyjádřil i p. Sklenář. P. Sklenář také seznámil přítomné se svou výpovědí, kdy napadení neviděl, ale slyšel, rovněž na policii uvedl, že byl 3x p. T. Fialou údajně napaden a u všech napadení uvedl, že byla přítomna i pí Králová, takže byla vyslýchána i k těmto napadením, které pokládá za přehnané. Tato všechna napadení jsou vedena na Polici ČR jako přestupek.                                                      

11) Diskuse  

Pan Sklenář upozornil, že když se v Biskoupkách bude starat o veř.osvětlení firma, je skládací žebřík v obci zbytečný a chtěl ho vrátit do Sebečic.

Paní starostka toto odmítla, neb neví proč by měly být v Sebečicích žebříky dva(pojízdný posuvný žebřík má  p. Sklenář k disposici v hasičárně) a když by byl třeba v Biskoupkách, tak aby se pro něj jezdilo do Sebečic. Výsuvný žebřík bude nadále  u p. Krále, který se dosud o veř.osvětlení staral a bude nadále světla kontrolovat a řídit hodiny na veř.osvětlení . Bude s ním uavřena dohoda o provedení práce.

Starostka obce požádala přítomné, aby se vyjádřili k její práci jako starostky obce, neboť je stále napadána, že svou práci dělá špatně.

Pan Fiala Tomáš – uvedl, že bylo před setkáním s občany domluveno, že  nebudeme reagovat

na příspěvky p. Sklenáře, aby nevznikly zbytečné hádky. Starostka očekávala, že na tyto příspěvky bude reagovat někdo z občanů ať už záporně nebo kladně. Toto setkání řídil p. Fiala z důvodů indispozice paní starostky.

Vvyzdvihl práci paní starostky a účetní obce, sdělil, že veškeré kontroly úřadů a audity jsou se závěry „bez závad a připomínek“ což svědčí o bezchybné práci. Zastupitelé by mohli pracovat lépe, kdyby se neustále nemuseli zabývat připomínkami některých zastupitelů, které nic neřeší jen kritizují a napadají veškerou práci . Na závěr svého projevu kde vyjádřil svou podporu

-         5  -

paní starostce obce, poprosil i pana Sklenáře ke zlepšení vztahů a tím zlepšení budoucí práce pro obec.

Bylo uděleno slovo  p. Tachezy Dušanovi- ten byl na jednání zastupitelstva po dlouhé době a velmi ho překvapil průběh jednání, sdělil, že takové paní starostky by si obec měla vážit a vyzval všechny muže a zastupitele, aby se chovali k paní starostce jako k dámě a nemusela by je tak překřikovat a pomalu se dožadovat toho, aby mohla mluvit. Projevil trochu i lítost na tím, že si obec takové starostky, která vede obec   po stránce administrativní bez vad a  problémů, neváží a poukázal na mnoho jiných obcí, které mají v této oblasti obrovské potíže.

Ke stejnému názoru se připojili i přítomní občané p. Jiří Jágr a p. Václav Altman, kteří kritizovali neustálé narušování jednání ze strany p. Sklenáře.

Diskuse probíhala velice bouřlivě,neboť p. Sklenář každému diskutujícímu vpadal do řeči a nenechal ho domluvit.

Při kritice  p. Sklenáře, že nedostal plnou moc na „lesy“, aby mohl dokazovat podvody p. Jaroše sdělil, že nikdy nenapadal hospodaření v lese ale jen p. Jaroše.

P. Kratochvíl Petr dostal slovo – jmenovaný se zeptal p. Říhánka, jaký byl problém s rybami, a zda také není v zastupitelstvu, kde se domlouval celý časový harmonogram výlovu což by on měl vědět nejlépe. Rovněž jej upozornil na skutečnost, aby po obci nikde  o jeho osobě nic  neříkal, nyní nebude nic řešit, jen ho na to upozorňuje.Též se pan Kratochvíl zeptal p.Sklenáře na téma rybníku a jeho pronájmu v čem shledává problém. Pan Sklenář panu Kratochvílovi odpověděl“ nebudu Ti na to odpovídat, včas se dozvíš“. Zde je vidět chování pana Sklenáře, že jemu se odpovídat musí a on nemusí.

Pan Sklenář se zeptal p. Kratochvíla zda odevzdal dopis se žádostí o pronájem rybníku na OÚ4.listopadu, na to mu pan Kratochvíl sdělil, že ne. Pan Sklenář se sebral a rychle odešel a nepočkal ani na pokračování věty pana Kratochvíla se sdělením „ to mi stačí“ a více odmítl poslouchat  a odpovídat s tím, že ještě uvidíme a  ve 21.10 odešel ze zasedání. Pan Kratochvíl pokračoval s tím, že dopis odevzdal do schránky paní starostky 4.listopadu když byl na obědě v Biskoupkách.  Kdy byl zapsán na úřadě to neví. Paní starostka sdělila přítomným, že dostává poštu doma a zapisuje ji v úřední dny v pátek nebo před zasedáním ZO. Pokud jde o něco neodkladného vyřizuje poštu ihned. Takže dopis p. Kratochvíla  zapsala až v úterý před zasedáním. Pan Sklenář také zásadně své dopisy nebo manželky dává zastupitelstvu těsně před zasedáním.

. Na to se zdvihl i pan Říhánek s paní Mesárošovou a opustili zasedání ve 21.11 hod.

Pan Král Stanislav,  sdělil, že jeho žena pokud jde pracovat na úřad a je tam sama tak se zamyká, protože už několikrát za ní přišel p.Sklenář a  slovně ji napadal a pak vše na zastupitelstvu popřel. Tak proto požaduje při jednání s ním svědka.

Přítomní občané se podivili nad chováním a předčasným odchodem  zastupitelů jak p. Sklenáře tak p. Říhánka a nesouhlasili s jejich chováním.

Jednací řád ZO § 8 péče o řádný průběh zasedání ZO zásadně p. Sklenář nerespektuje, přesto , že jednací řád odsouhlasil.

 

 

 

 

 

 

-         6 –

V závěru diskuse p. Hatina upozornil, že toto zastupitelstvo za 12 let pro obec nic neudělalo a upozornil na to co se vše udělalo cca před 50ti lety za starostování p. Fijaly ze Sebečic.

 

 

 

 

12) Usnesení a závěr

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva  ve 21.30 hod.

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Příští zasedání zastupitelstva obce 14.2.2012 v 18.00 hod.

Sebečice dne 10.1.2012

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..       ……………………………………….   

                                   Marek Suchý                                                  Tomáš Fiala

                                                                        

 

 

 

                                      

                            

 

                                                                                               Starosta obce Sebečice

                                                                                                    Věra Králová

 

 

 

 

 

8. 12. Květoslava

Zítra: Vratislav

Návštěvnost stránek

142913