www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv Úřední desky > Archiv do roku 2012 > Plán péče o př.památku Biskoupky

 

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Tel.: 377 195 111, fax: 377 195 078 e-mail: posta@kr-plzensky.cz www.kr-plzensky.cz

VÁŠ DOPIS ZN.:

Dle rozdělovníku

ZE DNE:

NAŠE ZN.: ŽP/148/12

VYŘIZUJE: Ing. Lenka Pivoňková

TEL.: 377195342

FAX: 377195393

E-MAIL: lenka.pivonkova@plzensky-kraj.cz

DATUM: 9. 1. 2012

Oznámení o možnosti seznámit se se zpracovaným plánem péče o přírodní památku Biskoupky a její ochranné pásmo a jeho projednání

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu ustanovení § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, že byl vypracován a ke schválení předložen návrh plánu péče o přírodní památku Biskoupky v k. ú. Biskoupky na období let 2012–2035.

Zpracovaný plán péče vychází z hlavního cíle ochrany území, tj. zachování území jako významného naleziště zkamenělin.

Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný (ust. § 38 odst. 1 zákona).

Návrh plánu péče v tištěné podobě je k nahlédnutí na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, v kanc. č. 328 u Ing. L. Pivoňkové v úředních hodinách v pondělí a středu od 8:00 hod. do 17:00 hod., v jinou dobu pouze po předchozí tel. domluvě. Po sdělení mailové adresy návrh plánu péče rovněž zašleme mailem.

Územně samosprávné celky (Obec Sebečice a Plzeňský kraj) a vlastníci dotčených pozemků mohou své případné připomínky k návrhu plánu péče zaslat v písemné podobě na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň do 15. 2. 2012. V případě, že tak v uvedené lhůtě neučiní, bude schvalující orgán vycházet z předpokladu, že se dotyční s návrhem plánu péče o přírodní památku Biskoupky na období 2012 - 2035 seznámili a nemají vůči jeho obsahu žádných výhrad.

V souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona zveřejnění obec Sebečice toto oznámení na své úřední desce (včetně úřední desky umožňující dálkový přístup) po dobu nejméně 15 dnů.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jan K r o u p a r

vedoucí oddělení ochrany přírody

Rozdělovník

Vlastníci pozemků v PP Biskoupky:

Obec Sebečice, Sebečice 43, 338 08 Zbiroh

Dotčené samosprávné celky:

Obec Sebečice, Sebečice 43, 338 08 Zbiroh

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Přílohy: návrh plánu péče s přílohami

Vyvěšeno dne (razítko, podpis):

Sejmuto dne

Plán péče o př.památku Biskoupky

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281