www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2011 > Zápis č. 12 z 6.12.2011

Zápis č.12/2011

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 6.12.2011

 

Přítomni :  paní Králová Věra,  p.Bursa Vladimír,p. Fiala Tomáš, p.Marek Suchý,

     p.Sklenář Josef,  p Hatina František,p.Říhánek Jiří

Nepřítomen: 0

Počet přítomných zastupitelů – 7

Hosté : p. Mazal Bronislav, p.Nový, p. Holopírek, p. Jaroš

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele        

2) Kontrola usnesení z minulého zasedání

3)  Došlá a odeslaná pošta

4) Poplatky za svozy popelnic-informace o nákupu známek

5) Schválení rozpočtu na rok 2012

6)  Schválení pronájmu rybníku v Sebečicích

7)  Schválení odpočtového plánu, Směrnice pro inventarizaci a plán inventur

8) Jmenování inventarizační komise

9)  Schválení rozpočtového opatření č. 3/2011

10) Oprava lesních cest – přizván p. Jaroš V.  

11) Diskuse k projednávaným bodům

12) Usnesení a závěr

 

Jednání:

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

Zasedání zastupitelstva zahájila paní  starostka obce v 18.00 hod., přivítala přítomné, oznámila, že program a svolání zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce obce, seznámila je s návrhem  programu jednání a navrhla ověřovatele zápisu p. Bursa Vladimír a p. Říhánek Jiří. Zapisovatelem navrhla p. Bronislava Mazala. Přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan Sklenář nesouhlasil s navrženým zapisovatelem

            Hlasování:                 pro: 5              proti: 2            zdrželi se :0

Ověřovateli zápisu schváleni p. Jiří Říhánek a p.Bursa Vladimír, zapisovatelem p. Bronislav Mazal.

Návrh stanovení výše nájmu obecních pozemků, který měl být projednán na návrh p. Sklenáře na dnešním zasedání bude projednán na zasedání v lednu nebo únoru 2012.

2) Kontrola usnesení z minulého zasedání

Úkoly z usnesení z min. zasedání byly splněny.

 

3)  Došlá a odeslaná pošta

 

Došlá pošta: Zapsaná v knize došlé pošty pod poř. č. 333 – 368, faktury předány účetní k proplacení. Žádosti občanů a konkrétní dopisy budou  projednány individuálně.

 

 

 

-         2 –

 

Obchodník s cennými papíry nabízí odkup akcií České spořitelny od obce Sebečice za 400,- Kč za 1 ks akcie. Obec vlastní 200 ks akcií. Návrh je neprodávat akcie.

Hlasování:                 pro:6               proti: 0            zdrželi se : 1

 

Žádost p. Čechury o napojení ČOV na kanalizaci. Návrh je – souhlas s připojením

Hlasování:                 pro: 7              proti: 0            zdrželi se :0

 

Odbor dozoru veřejné správy MV požaduje od obce doklady k prodeji   zda bylo postupováno zákonným způsobem. P. Sklenář podá prohlášení o tom, že obec byla informována ústně, že v obci každý věděl, že se budova ob. úřadu bude  prodávat.

 

MěÚ Rokycany odb. ŽP – uložení odpadu na obecním pozemku paní Sklenářovou – proběhlo místní šetření  odborem živ.prostředí Měst.úřadem Rokycany a obci doporučeno předat věc přestupkové komisi do Radnic.

Hlasování:                 pro: 7              proti: 0            zdrželi se :0

 

Paní Sklenářová odpovídá na požadavek obce písemně s tím, že postupně zaváží hranu pozemku, aby  mohla s mechanizací obhospodařovat vedlejší pozemek a oznamuje že rekultivace pozemku byla ukončena.

Paní Sklenářové nebyla rekultivace pozemku obce zastupiteli obce nikdy schválena.

p.Říhánek Jiří – žádá o odpověď na svůj dopis z října tohoto roku, kde žádal o úhradu vícenákladů , dále navrhl ukončit pronájem rybníku p.Fialovi a rybník – horní v Biskoupkách  by vrátil obci, sám by se ujal např. prodeje povolenek pro zájemce.  Vytknul špatnou informovanost občanů o výlovu rybníka v Sebečicích

Dopis bude projednán na příštím zasedání.

Odeslaná pošta: zapsaná v knize odeslané pošty pod poř. č. 59 – 62

 

 

4)     Poplatky za svozy popelnic – informace o nákupu známek

 

Známky na popelnice lze zakoupit na OÚ v úřední dny.Starostka obce navrhovala přispět finančně těm občanům, kteří si zakoupí roční svoz popelnic.Hlasování o schválení návrhu příspěvku nebylo starostce obce a p. Hatinou a p. Sklenářem dovoleno.

        

 

5)     Schválení rozpočtu na rok 2012

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 19.11.2011 do 6.12.2011 a z řad občanů nepřišly žádné připomínky. Do příjmu rozpočtu byla přidána částka 100000,- Kč od ZSVOL na opravu cesty u habru –výběr firmy bude proveden po předložení nabídek. Opravu bude hradit obec.( Výdaje v rozpočtu položka 1037/5171)

Z pol.1333-příjmy přeúčtovat 2,00 na 3722/2111

Z pol.1337-příjmy přeúčtovat 20,00 na 3722/2111

Z pol.3399/5194- výdaje přeúčtovat 3,00 na pol.3399/5492

Pol. 2341/5169 vodní díla-navýšena na 160,00

-3-

Pol.3745/6121 rekonstrukce kapliček navýšena na 265,00

Částky jsou uváděny v tis. Kč.

p. Sklenář navrhuje vytěžit z lesa 1 mil.

p.Jaroš  V. sdělil, že je to možné, ale pokud obec nepotřebuje peníze je zbytečné těžit aby peníze byly na účtu, je schopen pokud bude třeba, do půl roku obci tuto částku zajistit.

Příjmy  v tis. Kč 1405,44

Výdaje v tis.Kč  1342,19

Splátka tepelného čerpadla v tis. Kč 58,09

Hlasování:                 pro: 6              proti: 1            zdrželi se :0

 

Pan Sklenář nesouhlasí s rozpočtem, navrhuje prodej hasičské zbrojnice v Biskoupkách, kterou obec nepotřebuje, aby se do ní nemuselo zbytečně investovat.

 

 

6) Pronájem rybníku v Sebečicích  

Dne 18.11.2011 se na OÚ dostavili dle usnesení ZO, zájemci o pronájem rybníku v Sebečicích. Obec předložila minimální výši pronájmu za rok 6000,-. Následně proběhla licitace mezi zájemci p. Holopírkem a p.Kratochvílem. Nabídka zkončila na výši 12100,- Kč. Nejvyšší nabídku dal p. Kratochvíl Petr – 12100,- Kč za rok.

Hlasování:                 pro: 5              proti: 1            zdrželi se :1

 

Rybník v Sebečicích byl pronajatý p. Kratochvílovi Petru.Starostka obce připraví k podpisu smlouvu o pronájmu na dobu neurčitou .

 

7) Odpisový plán, Inventarizační směrnice a plán inventur

Na základě nových zákonů musí obce odepisovat majetek, k tomu slouží stanovená životnost majetku a Odpisový plán se kterým byli zastupitelé seznámeni včetně Směrnice pro inventarizaci a plánu inventur v letošním roce.

. Hlasování – Pro – 7             Proti – 0                       Zdržel se – 0

8)  Jmenování inventarizační komise

Starostka obce navrhla složení inventarizační komise k provedení inventur  ve složení:

Předseda  - Jiří Říhánek, Členové – Králová Věra, Bursa Vladimír

Hlasování – Pro – 7               Proti – 0                       Zdržel se – 0

 9) Schválení RO č. 3/2011  

K úpravě rozpočtu na rok 2011 je nutné přesunout peníze mezi položkami, které se nedočerpaly. U příjmových položek nedošlo k naplnění příjmů a u výdajových položek došlo k ušetření. S konkrétními částkami bylo zastupitelstvo seznámeno.

Hlasování:      Pro – 7                        Proti – 0                     Zdržel se – 0

 

- 4-

10) Oprava lesních cest – přizván p. Jaroš V. 

Je nutné opravit cestu u Habru – návrh částky , za kterou by tuto práci provedla firma  p.Vonáska byla předložena, nabídka p. Zikmunda dosud nebyla předložena. Bylo rozhodnuto, že náklady uhradí obec, konkrétní firma bude vybrána po předložení nabídky p.Zikmunda          

 

                                                          

11) Diskuse  

Starostka obce seznámila zastupitele o účasti na školení k zákonu 250 o položkách v rozpočtu obce, dále uvedla, že Dohody o provedení práce musí být písemnou formou a seznámila se stručným zápisem ze setkání s občany na Biskoupkách

Paní Svobodová žádala o přehled hospodaření obce od roku 2002 – paní Svobodová se může o hospodaření obce přesvědčit na OÚ v úředních hodinách.Každý měsíc je vyvěšován přehled o hospodaření obce.Dále požadovala rozšířit veřejné osvětlení před jejím objektem.Osvětlení je dle kontroly dostatečné a nebude se rozšiřovat.

p. Nový s p. Cajthamlem kritizovali zrušení pořádání dětských dnů

p. Nový – požádal ,aby se mu p. Král omluvil za kritiku   – bylo vysvětleno

p.Holopírek - požaduje vyspravení cesty k okálům, která není zatím v majetku obce

                 bude dořešeno s panem Holopírkem.

p. Fiala – informoval o splnění výzdoby vánočního stromu v Sebečicích místními myslivci, upozornil na skutečnost, že je třeba aby si obec zakoupila vlastní prodlužovací kabel a spínací hodiny a více ozdob, neboť současné vypadají moc chudě a jsou málo vidět., Kabel a spínací hodiny jsou zapůjčovány p. Bursou.

p. Hatina – kritizoval, že stromek je málo nasvícen

p. Bursa navrhl poražení lípy u  hasičské zbrojnice v Sebečicích neboť kořeny narušují její stavbu – odsouhlaseno zastupiteli,

p.Sklenář  navrhl prohlídku lesa.

Pan Sklenář opět rušil zasedání ZO svými připomínkami k práci zastupitelstva a starostky obce.

Vánoční stromky pro obyvatele Biskoupek a Sebečic jsou zdarma a je nutné se o ně přihlásit u p. Jaroše V.

 

 

 

 

 

 

 

    12) Usnesení a závěr

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva  ve 22.00 hod.

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Příští zasedání zastupitelstva obce 10.1.2012 v 18.00 hod.

Sebečice dne 6.12.2011

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..       ……………………………………….   

                                   Bursa Vladimír                                    Říhánek Jiří

                                                                        

 

 

 

                                      

                            

 

                                                                                               Starosta obce Sebečice

                                                                                                    Věra Králová

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis č. 12 z 6.12.2011

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140283