www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2011 > Zápis ze zasedání č.11 z 8.11.2011

Zápis č.11/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 8.11.2011

 

Přítomni :  paní Králová Věra,  p.Bursa Vladimír,p. Fiala Tomáš, p.Marek Suchý,

     p.Sklenář Josef,  p Hatina František

Nepřítomen: p.Jiří Říhánek - omluven

Počet přítomných zastupitelů – 6

Hosté : p. Mazal Bronislav, p. Cozl , p.Peprný

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele        

2) Odpady v obci - řešení

3)  Nabídka veřejného osvětlení

4) Výlov rybníku v Sebečicích

5) Kontrola usnesení z minulého zasedání

6)  Došlá a odeslaná pošta  

7)  Zpráva kontrolního výboru

8) Zpráva finančního výboru-hospodaření obce za III.čtvrtletí 2011

9)  Návrh rozpočtu na rok 2012

10) Schválení VPS s městem Radnice  

11) Setkání s občany – termín a program

12) Informace o sněmu MR Radnicko

13) Diskuse k projednávaným bodům

14) Usnesení a závěr

 

Jednání:

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

Zasedání zastupitelstva zahájila paní  starostka obce v 18.00 hod., přivítala přítomné, oznámila, že program a svolání zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce obce, seznámila je s návrhem  programu jednání, včetně doplnění bodů o pronájem rybníku v Sebečicích  a schválení nové vyhlášky o systému shromažďování a likvidaci odpadů a navrhla ověřovatele zápisu p. Bursa Vladimír a p. Suchý Marek. Zapisovatelem navrhla p. Bronislava Mazala. Přítomno 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan Sklenář navrhl projednat výše nájmu za pronajaté obecní budovy a pozemky- nebylo dořešeno, ani zařazeno do programu .Bod bude řešen na příštím zasedání.

            Hlasování:                 pro: 4              proti: 2            zdrželi se :0

Ověřovateli zápisu schváleni p. Marek Suchý a p.Bursa Vladimír, zapisovatelem p. Bronislava Mazala.

2)       Odpady – řešení

Na zastupitelstvo se dostavil p. Cozl , který zajišťuje svoz odpadů z obcí. Informoval o cenách a způsobu zajištění svozů odpadů z obce Sebečice a Biskoupky. Jedná se o samolepky, které se umístí na popelnice občanů, každý občan si je může zakoupit na obecním úřadu v úředních hodinách – pátek 16.00 hod. – 18.00 hod.

 

 

-          2  -

 

Den svozu odpadů z obce bude čtvrtek. Každý na ten den připraví popelnici k cestě, aby popelářský vůz ji mohl vysypat.

První den svozu v roce 2012 bude oznámen v obecním rozhlase.

Velkoobjemové kontejnery budou naposledy vyvezeny na konci roku 2011 a budou uloženy na skládce Chotětín a dále budou využívány 2x ročně na velkoobjemový odpad pro občany obce. Rovněž  předložil návrh smlouvy mezi obcí a p. Cozlem ,se kterou bylo zastupitelstvo seznámeno a bylo o ní hlasováno:

Paní starostka následně přednesla nové znění vyhlášky o odpadech, aby odpovídalo zákonným požadavkům. Toto znění bude  vyvěšeno a odesláno na MV ke schválení.

 

            Hlasování:                 pro: 5              proti. 1            zdrželi se: 0

 

3)Nabídka veřejného osvětlení

 

Na zasedání se dostavil zástupce firmy instalující veřejné osvětlení v obcích. Navrhl obci, že by tato firma vyměnila stávající osvětlení za  nové v Biskoupkách, zcela zdarma, využila by Biskoupky jako vzorkovou obec, kde by ukazovala toto osvětlení , starala by se o servis, případné opravy, pro obec by nevyplývaly žádné povinnosti, pouze by nastavovala časy zapínání a vypínání jako dosud. V případě likvidace by tato firma opět provedla výměnu za stávající osvětlení. Toto nové osvětlení by mělo ušetřit spotřebu el. energie a zvýšit svítivost pouličních lamp. Instalaci nových lamp provede firma v nejbližší době.

 

 Hlasování:                        Pro – 6          Proti – 0       Zdrželi se - 0

 

4)     Výlov rybníku v Sebečicích

 

Na zasedání se dostavil p. Kratochvíl, který sdělil, že vzhledem k nemožnosti zapůjčení sítí nemohl být výlov uskutečněn dříve a navrhuje výlov uskutečnit 17.11.2011 od 10.00 hod.

Jateční velikost ryb bude rozdána občanům-trvale bydlícím v obci a ostatní malé ryby budou uloženy v horním rybníku na Biskoupkách,( který je prázdný) nebo rozprodány zájemcům. Následně bude rybník napouštěn a předán zájemci k pronájmu.

        

5)     Kontrola usnesení z minulého zasedání

Úkoly z usnesení byly splněny. Součinnost s právníkem ohledně legalizace prodeje budovy a pozemků bývalého OÚ je domluvená.

 

6) Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta: Faktury předány účetní k proplacení. Došlá pošta zapsaná v Knize došlé pošty pod poř. č. 300 – 332 – zastupitelé s došlou poštou seznámeni.

Odeslaná pošta:  Zapsaná pod poř. č. 51 – 58 – zastupitelé seznámeni

.

 

 

 

- 3 –

 

7) Zpráva kontrolního výboru   

Zprávu přečetl p.Fiala Tomáš. P. Hatina zprávu nepodepsal z důvodu neinformovanosti o některých částech zprávy a s jejím zněním nesouhlasí. Zprávu vzalo zastupitelstvo na vědomí.

Zpráva založena na OÚ k nahlédnutí.

 

8)  Zpráva finančního výboru – hospodaření obce za III.čtvrtletí 2011

Zpráva přednesl p. Marek Suchý. Proběhla kontrola účetních dokladů k 30.9.2011 za přítomnosti paní Boltíkové,p.Jágra Jiřího a paní Kešnerové- účetní obce .

Příjmy obce – 1 293 797,36 Kč

Výdaje obce -    798 595,49 Kč

Splátka tep. čerpadla – 63 000,00 Kč

V roce 2012 by měla být poslední splátka za tep. čerpadlo.

Zůstatek na účtu v KB – 2 046 378,38 Kč

Pokladna – 13 024,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2/2011 bylo zaúčtováno do rozpočtu.

Finanční výbor připravil podklady pro přípravu rozpočtu obce na rok 2012 na listopadové zasedání.

Hlasování – Pro – 6               Proti – 0                       Zdržel se – 0

 Zprávu vzalo zastupitelstvo na vědomí

 

9) Návrh rozpočtu obce Sebečice na rok 2012

 

Starostka obce přednesla zastupitelům návrh rozpočtu dle jednotlivých položek předpokládaných  příjmů a výdajů na rok 2012.

Návrh bude vyvěšen na ÚD a je přílohou zápisu.

Paní starostka navrhla aby obec vyplatila při narození dítěte rodičům 1000,- Kč.

Hlasování:      Pro – 6                        Proti – 0                     Zdržel se – 0

Paní starostka rovněž navrhuje od 1.1.2012 zvýšit mzdu účetní obce na 5000,- Kč hrubé mzdy.

Hlasování: Pro – 6                Proti – 0                 Zdržel se – 0

 

Navýšení mzdy účetní obce bylo schváleno.

Dále bylo navrženo dát do rozpočtu , aby byl Nemocnici Rokycany poslán příspěvek 5000,- Kč na zařízení v roce 2012.

 

-         4 -

 

Pan Sklenář navrhl dát do návrhu rozpočtu příspěvek důchodcům na obědy – neuvedl konkrétní částku ani nenavrhnul systém příspěvků.Hlasování o tom zda obec bude přispívat.

 Hlasování       Pro – 2                      Proti – 2          Zdržel se – 2

Obec nebude přispívat důchodcům na obědy.

 

Dále  p. Sklenář navrhl aby obec rezervovala 2 mil. Kč na generální opravu vodovodu, aby se nemusela v budoucnu zadlužit. Dále navrhl, aby příspěvek z lesů byl milion korun, vzhledem k cenám a množství vytěženého dřeva by to podle něho bylo možné.

V rozpočtu obce je ze zákona zřízen „fond“ na který se ukládá ročně povinná částka právě na opravy vodovodu a kanalizace. Co se týká lesů bude na příští jednání pozván p. Jaroš aby se k tomuto vyjádřil.

 

10) Veřejnoprávní smlouva s městem Radnice 

Vzhledem k nutnosti zřízení místa registru územní identifikace adres a nemovitostí obce, .musela by  obec na tuto registraci  zavést počítačový program, proto bude tuto registraci změn  provádět město Radnice na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy, kdy jedna změna bude hrazena částkou 100,- Kč.

Pro navržený způsob řešení bylo hlasováno: Pro – 6  Proti – 0          Zdržel – 0

Veřejnoprávní smlouva byla schválena                                                           

11) Setkání s občany  

p.Fiala navrhl provést setkání zastupitelstva s občany dne 2.12.2011 od 18.00 hod.

Hlasování: Pro – 6     Proti – 0                     Zdržel – 0

 

Pan Sklenář navrhoval, aby se setkání uskutečnilo v Sebečicích,– hlasování o setkání v Sebečicích :

Pro – 2                        Proti – 3          Zdržel se – 1

 

Pan Fiala navrhl  provést setkání  s občany v hostinci Selský Dvůr – hlasování pro setkání v Biskoupkách:

Pro – 4                        Proti – 1          Zdržel se – 1

 

Setkání s občany obce proběhne dne 2.12.2011 v 18.00 hod. v hostinci Selský Dvůr .Občané budou pozváni také obecním rozhlasem. Program bude následující:

Informace o odpadech v obci

Zpráva o roční práci  zastupitelstva obce

Návrhy občanů obce na další práci zastupitelů do budoucna

 

-         5 –

 

12)    Informace o sněmu MR Radnicko

   Informaci o sněmu Mikroregion Radnicko přednesla   paní starostka.Na sněmu se hovořilo o bezpečnosti občanů v Plzeňském kraji, instalaci kamerového systému a centrálního pultu ochrany, který bude umístěn na PČR Radnice.

Dále byl projednán stav psího útulku pro obce MR – tento útulek je ve ztrátě a proto bylo odsouhlaseno dofinancování, naše obec má uhradit 650,- Kč.

Od příštího roku bylo navrženo, aby naše obec hradila příspěvek do MR Radnicko 3000,- Kč. Hlasování:  Pro – 4                        Proti – 2          Zdržel se - 0

Do návrhu rozpočtu byla  částka 3000,- Kč zapracována.

 

13)    Diskuse k projednávaným bodům programu

Paní starostka navrhla aby jednoročnímu Marku Suchému byl dodatečně předán dárek 1000,- Kč., Dále navrhla odměnu 2000,- Kč účetní obce.

Hlasování:  Pro – 6               Proti – 0          Zdržel se – 0

p. Bursa seznámil s dopisy občanů :

p. Čechura odvolal žádost o pronájem pozemku na zřízení čistírny odp. vod. ČOV zřídí na svém pozemku.

Žádosti o poražení stromů – smrků  :

Hlasování:  Pro - 5    Proti – 1          Zdržel se – 0

Žádost o poražení 2 ořechů –

Hlasování:  Pro -5     Proti – 1          Zdržel se - 0

 

Pronájem rybníku v Sebečicích -  2 zájemci, ale ani jeden nenabídl  konkrétní částku, proto bylo rozhodnuto: bude jim napsán dopis, aby se dne 18.11.2011 v 17.00 hod dostavili na OÚ kde odevzdají svou konkrétní nabídku v zalepené obálce za pronájem.Každý může svou nabídku po otevření zvyšovat až do odstoupení druhého zájemce. Minimální roční nájem je 6000,- Kč.

p.Sklenář navrhl v rámci úspor nákladů na údržbu obce, zřídit 2 místa  pro nezaměstnané

p.Sklenář přednesl příspěvek k nedostatkům v zápisech ze zasedání a to konkrétně v reakci na jeho příspěvky, či nesprávně interpretované jeho požadavky či připomínky .

Pan Mazal ,co by zapisovatel se omluvil za případné nepřesnosti v zápisu, či nesprávné pochopení jeho dotazů. Připomínky pana Sklenáře jsou vždy založeny na OÚ a každý se s nimi může seznámit, ale vzhledem k obšírnosti nejsou doslova opisovány do zápisů. Je věcí zastupitelů, kteří se při zasedání seznamují s celým zněním příspěvku, na ně reagovat či přijímat opatření.

 

 

 

-         6 –

Paní starostka seznámila zastupitele obce s tím, že obec Sebečice se umístila mezi 15 nejlepšími obcemi v třídění odpadů v rámci Plzeňského kraje.  Jsme pozváni na vyhlášení výsledků soutěže „My už třídit umíme“ 15.11. 2011 do Plzně na vyhodnocení jednotlivých obcí.

 

    9) Usnesení a závěr

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva  ve 22.15 hod.

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Příští zasedání zastupitelstva obce 6.12.2011 v 18.00 hod.

Sebečice dne 8.11.2011

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..       ……………………………………….    

                                   Bursa Vladimír                                    Marek Suchý

                                                                        

 

 

 

                                      

                            

 

                                                                                               Starosta obce Sebečice

                                                                                                    Věra Králová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 8.11.2011

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)   Program zasedání , ověřovatele zápisu p. Bursu Vladimíra,p.Marka Suchého a zapisovatelem zasedání zastupitelstva p.Bronislava Mazala

2)    Upravenou vyhlášku o shromaždování a likvidaci odpadů v obci Sebečice č 1/2011

3)    Smlouvu mezi obcí Sebečice a odvozcem odpadů z obce p. Cozlem

4)    Instalaci nového osvětlení v obci Biskoupky zdarma a smlouvu s firmou instalující osvětlení za dohodnutých podmínek.

5)  Vyplacení 1000,- Kč p. Marku Suchému jako příspěvek 1 ročnímu občánku obce.

6) Při narození dítěte občanům obce Sebečice, trvale bydlící v obci,  vyplacení příspěvku na

    na jedno dítě 1000,- Kč.

7) Udělení odměny účetní obce  2000,- Kč za práci v roce 2011,

8) Zvýšení měsíční mzdy účetní obce na 5000,- Kč měsíčně od 1.1.2012 + cestovné.

9) Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Sebečice a Městem Radnice na vedení registru územní identifikaci adres a nemovitostí.

10) Roční příspěvek do Mikroregionu Radnicko 3000,- Kč od roku 2012 a dofinancování ztráty psího útulku v částce 650,- Kč za obec Sebečice.

11) Poražení stromů dle písemných žádostí občanů obce založených  na OÚ.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

Příspěvek na obědy pro důchodce.

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)      Starostovi obce- vyrozumění zájemců o pronájem rybníku v Sebečicích a provedení výběru nájemce dle nejvyšší nabídky a sepsání smlouvy o nájmu včetně podmínek nájmu rybníku.

 

V Sebečicích dne 8.11.2011

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Věra Králová

Zápis ze zasedání č.11 z 8.11.2011

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281