www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2011 > Zápis č. 10 z 11.10.2011

Zápis č. 10 z 11.10.2011

 

Zápis č.10/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 11.10.2011

 

Přítomni :  paní Králová Věra,  p.Bursa Vladimír,p. Fiala Tomáš, p.Suchý Marek,

     p.Sklenář Josef,p.Říhánek Jiří ,  p Hatina František

Počet přítomných zastupitelů – 7

Hosté : p. Mazal Bronislav, p. Cozl

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele        

2)Řešení komunálního odpadu v obci – přizván p. Cozl

3)  Kontrola usnesení z minulého zasedání

4)  Došlá a odeslaná pošta

5)  Projednání žádosti p. Říhánka

6)  Činnost kontrolního výboru

7) Příprava rozpočtu na rok 2012  

8) Informace o programu RÚIAN

9)  Schválení rozpočtového opatření č. 2/2011

10)  Informace o prodeji bývalého obecního úřadu

11) Výlov rybníku v Sebečicích

12) Návrh na pronájem rybníku v Sebečicích

13) Diskuse k projednávaným bodům programu

14) Usnesení a závěr

 

Jednání:

1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

 

Zasedání zastupitelstva zahájila paní  starostka obce v 18.00 hod., přivítala přítomné, oznámila, že program a svolání zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce obce, seznámila je s návrhem  programu jednání, navrhla ověřovatele zápisu : p. Fiala Tomáš a p. Říkánek Jiří a zapisovatelem p. Mazala Bronislava.

            Hlasování:                 pro: 7              proti:0             zdrželi se:0

Ověřovateli zápisu schváleni : p. T.Fiala a p. J. Říhánek, zapisovatelem  p.B.Mazal

2/ Řešení komunálního odpadu v obci

 

Vystoupil p. Cozl. Sdělil, že systém svozu popelnic označených samolepkami s čísly je asi nejspravedlivější, protože si každý může vybrat počet svozů za rok. Např. každý týden, 1x za 14 dní, 1x za měsíc, nebo jednorázový svoz. Obec zajišťuje svoz odpadů pro občany a každý občan je povinen prokázat, jak s odpady nakládá ( zákon o odpadech  185/2001 Sb)    . Mělo by to probíhat tak, že každý dům včetně chat, si koupí popelnici, buď plechovou nebo plastovou, tuto popelnici označí známkou s počtem svozů. Den odvozu odpadů v obci Sebečice a Biskoupky bude čtvrtek. Každý  kdo bude chtít odvézt popelnici v tento den připraví popelnici k silnici a ta bude v průběhu dne vyvezena.. Známky se budou kupovat na obecním úřadu. Cena známky kdy svoz je 1x za 14 dní, což je asi nejpoužívanější známka, je  asi 1200,- Kč.

 

-  2  -

 

Dále 2x ročně , na jaře a na podzim bude obec přistavovat kontejner na objemný odpad, vždy asi na týden – 14 dní.

Obec musí vydat vyhlášku o odpadech, tato vyhláška musí projít určitým procesem včetně schválení na MV.

 Zastupitelé byli seznámeni se zněním vyhlášky, ta bude vyvěšena na úředních deskách.

 

            Hlasování:                 pro: 6              proti. 1            zdrželi se:0

           

Znění vyhlášky o odpadech bylo schváleno.

 

3/Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 

Schválený dodatek k VPS – odeslán

Schválený nákup počítače – provedeno – počítač instalován

Prodej býv.ob.úřadu samostatný bod 10/.

 

4/Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta:

Zapsaná v Knize došlé pošty pod poř. č.  279 – 299

Došlé faktury byly předány účetní obce k proplacení.

 

P.Vebr žádá o povolení skládky kamene na obecním pozemku – skládka nepovolena zvláště s přihlédnutím k tomu, že když může mít na dvoře autovraky, tak tam může uklidit i kámen , úklid má být proveden do 31.12.2011 .

 

            Hlasování:                 pro:4               proti: 1            zdrželi se: 2

 

 Odhlasováno, aby p. Vébr pozemek uklidil do 31.12.2011.

 

Na OÚ došel otevřený dopis p.Říhánka J. p. Sklenářovi – s dopisem byli zastupitelé seznámeni a dopis předán p. Sklenářovi , ten dopis odmítl s tím, že je vše pustá lež a obvinění se nezakládají na pravdě . Vzhledem k tomu, že tento dopis je závažným obviněním činnosti p. Sklenáře coby býv. starosty obce, je dopis uložen u zápisu ze zasedání a je k dispozici občanům.

 

Starostka obce obdržela osobní pozvání od p. prezidenta na recepci pořádanou u příležitosti státního svátku 28.října na Pražský hrad, pozvánka je nepřenosná a je pro paní starostku a doprovod.

Odeslaná pošta – zapsaná v Knize odeslané pošty pod pořadovým číslem 51 – 56

 

        

5/Projednání žádosti p. Říhánka J.

Pan Říhánek žádá obec o úhradu vícenákladů na rozšíření hráze rybníka v důsledku rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva a starosty p. Sklenáře aby vybudoval cestu . Po konzultaci byl p. Říhánek nucen nechat provést  opravu projektu a projektant mu doporučil,

 

-  3  -

aby podmínky obce splnil. O úhradu žádal již v roce 2005, ale obec žádost odmítla.Pan Sklenář uvedl na zasedání ze 6.9.2006 , že když chybu zavinil, že p.Říhánkovi částku 210 994,- Kč uhradí ze svého.

Zastupitel p. Sklenář dává návrh aby obec p. Říhánkovi uhradila 210994,- Kč a následně tuto částku vymáhala  po něm.

            Hlasování:                 pro: 1              proti: 4            zdrželi se: 2

Návrh p. Sklenáře nebyl přijat. Panu Říhánkovi bylo doporučeno aby tento spor řešil občansko-právní cestou.

 

6/ Činnost kontrolního výboru  

Paní starostka seznámila zastupitele obce s nečinností kontrolního výboru  a jeho předsedy  p. Hatiny Fr. Vzhledem k tomu, že p. Hatina jako předseda neřídí výbor a nezpracoval za tento rok ani jeden zápis navrhuje jeho odvolání.Pan Hatina se bránil tím, že by si vzal všechny doklady k prostudování, aby mu je starostka připravila, na to mu paní starostka sdělila, že žádné doklady se z OÚ nebudou vynášet a každý má možnost v úřední dny či po domluvě i v jiné dny si potřebné dokumenty prostudovat na OÚ.

Hlasování:           pro: 4              proti: 1                       zdrželi se: 2

Na předsedu kontrolního výboru navrhuje  p. Říhánka Jiřího a p. Hatina František zůstane členem kontrolního výboru. Pan Říhánek jako jediný z nově zvolených zastupitelů se zajímal o znění zákona o obcích.

            Hlasování:      pro: 4              proti. 1                        zdrželi se: 2

Kontrolní výbor je ve složení : Předseda – Říhánek Jiří

                                                  Členové – Suchý Martin, Hatina František

7/  Příprava rozpočtu obce na rok 2012  

Starostka obce seznámila zastupitele s nutností připravit návrh  rozpočtu obce na rok 2012 a vyzvala zastupitele aby si připravili  možné návrhy na práce pro obec  a ostatní výdaje v r. 2012, jako příklad uvedla, že letos proběhne oprava hasičárny a kapličky v Sebečicích – bude provádět p. Kuchta – Tomášek Střechy s.r.o. – předání díla je smluvně ošetřeno do 30.11.2011. Příští rok by se měla opravit střecha na hasičárně a kapličce v Biskoupkách.

8/  Informace k programu RÚIAN

Paní starostka  seznámila zastupitele s  nařízením vlády o vedení evidence obyvatel a nemovitostí v obci a nutnost zakoupení opět počítačového programu. Vzhledem k malému pohybu  a existenci VPS s MěÚ Rokycany na evidenci obyvatel navrhuje uzavřít VPS s MěÚ Radnice na evidenci nemovitostí, také za nějaký poplatek jako u evidence obyvatel.

            Hlasování:                 pro: 7              proti: 0            zdrželi se. 0

9/  Rozpočtové opatření č. 2/2011

Vzhledem k provedení některých změn v příjmech a výdajích obce a přesunech částek v jednotlivých položkách navrhuje starostka obce tímto rozpočtovým opatřením srovnat  rozpočet obce aby odpovídal skutečnosti dle jednotlivých položek příjmů a výdajů.

 

-         4 -

Příjmy navýšené o: 56,34 tis. Kč

            Výdaje navýšené o: 53,39 tis. Kč

            Hlasování:                 pro: 7              proti: 0            zdrželi se: 0   

 

10/ Informace k prodeji nemovitosti  budovy  bývalého OÚ 

Prošetření prodeje majetku – bývalého obecního úřadu – po poradě s právníky  bylo zjištěno, že prodej je neplatný vzhledem k administrativnímu pochybení. Pan Sklenář se hájil tím, že on má  svědomí čisté, že nic nezatajil, všichni o prodeji byli informováni bohužel pouze ústně, záměr prodeje nebyl zveřejněn na úř.desce jak ukládá zákon o obcích.. Připustil, že administrativně pochybyl. Pan Fiala se mu snažil vysvětlit jaké důsledky má jeho pochybení po administrativní stránce, p. Sklenář jen stále opakoval , že on má svědomí čisté a sám nenavrhl žádné  konkrétní opatření ze své strany k uvedení věci do  pořádku.. Došlo k ostré slovní výměně názorů  mezi p. Fialou a p. Sklenářem.

Panu Sklenářovi se nesmí nic vytknout, okamžitě svými výroky,které nic neřeší, narušuje řádný chod jednání zastupitelstva a nerespektuje napomínání starostkou.

Nemovitost by musela být vrácena obci a obec by musela vrátit uhrazenou částku a prokazatelně  vydané částky na opravy údržbu této nemovitosti. Pan Fiala navrhuje vzhledem k tomu, že Penkovi tuto situaci nezavinili, najít právní cestu, jak uvést prodej této nemovitosti včetně pozemků do legálního stavu, aby v budoucnu nebyl napadnutelný. Pan Sklenář uznal svou chybu v administrativní části, ale opět opakoval, že on má svědomí čisté, že o tom všichni věděli.Vůbec nepřiznal skutečnost, jaké problémy tímto jednáním, kdy zastupoval obec a podepisoval dokumenty, způsobil Penkovým, ani se nenabídl, že by se sám podílel na odstranění těchto svých pochybení.Pan Fiala navrhl jednat s právníky jak by se uvedená věc mohla právně  dát do pořádku.

Pro navržený způsob řešení bylo hlasováno:

                        pro: 7              proti: 0            zdrželi se: 0

11/ Výlov rybníku v Sebečicích  

Porybný p.Kratochvíl se vzhledem k nemoci omluvil a předal vzkaz po p. Fialovi . Navrhuje provést výlov v době od 28.10. do 5.11.2011. Pokud bude zájem o ryby budou rozdány  občanům ,kteří mají trvalé bydliště v obci a v obci žijí, zbytek prodat zájemcům, malé ryby budou podle množství rozprodány a rybník bude ponechán vypuštěný nezarybněný.

Přesný termín a hodina výdeje ryb občanům bude oznámen rozhlasem.

12/ Návrh na pronájem rybníku v Sebečicích

             Zájemci o pronájem rybníku v Sebečicích podají své návrhy na obec písemně do 4.11.2011. Minimální výše nájemného za rybník činí 6000,- Kč.Záměr o pronájmu bude vyvěšen na ÚD a na příštím zasedání bude rozhodnuto o nájemci, rozhodující bude výše  nabídky a nabízené podmínky pronájmu.

12/ Diskuse k projednávaným bodům programu

Podpis smlouvy  o dílo mezi obcí a firmou p. Kuchty   bude proveden tento týden se zněním smlouvy byli již zastupitelé seznámeni. Podpisem smlouvy pověřuje zastupitelstvo starostku obce . Dozor nad stavbou bude vykonávat p. Bursa Vladimír.

-         5 -

 

 

Hlasování:                 pro: 6              proti: 0            zdrželi se: 1

 

Paní starostka se ptala na splnění úklidu betonů a skládky  paní Sklenářovou – na to reagoval p. Sklenář, který sdělil, že pozemek uklidil a nic tam již nenaváží, betony od koupaliště odtáhnul.Paní Sklenářová neuvedla pozemek obce do původního stavu, tak jak byla požádána dopisem.

 

Pan Sklenář po půl roce vrátil diktafon s českým překladem.

Vzhledem k neustálému narušování jednání p.Sklenářem a s části p. Hatinou, nebyl projednán datum setkání s občany. Pan Sklenář neustále osočuje a vyhrožuje některým zastupitelům a dožaduje se, aby starostka stále něco písemně dokládala, když jsou k jeho připomínkám výtky, proto zastupitelstvo jen velmi těžko může cokoli řešit.

             

Zasedání  ze zdrav. důvodů opustil  p. Jiří Říhánek ve 20.45 hod

 

V došlé poště je zápis o kontrole  jímání vody , kdy bylo konstatováno, že tento prostor není posekáný.

 

 

    9) Usnesení a závěr

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva  ve 21.00 hod.

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Příští zasedání zastupitelstva obce 8.11.2011 v 18.00 hod.

Sebečice dne 11.10.2011

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..       ……………………………………….   

                                   Fiala Tomáš                                        Říhánek Jiří

                                                                                                             

                            

 

                                                                                               Starosta obce Sebečice

                                                                                                    Věra Králová

 

 

 

U S N E S E N Í  č. 11/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 11.10.2011

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)   Program zasedání , ověřovatele zápisu p. Jiřího Říhánka a Tomáše Fialu a zapisovatele zasedání zastupitelstva p.Bronislava Mazala

2)    Vyhlášku o odpadech č.1/2011

3)    Odvolání předsedy kontrolního výboru p. Hatinu Františka

4)    Zvolení předsedou  kontrolního výboru p. Říhánka Jiřího

5)  Rozpočtové opatření č. 2/2011

     příjmy zvýšené o: 56,34 tis. Kč

     výdaje zvýšené o: 53,39 tis. Kč

6) Vyhlášení výběrového řízení na pronájem rybníku v Sebečicích a odevzdání nabídek na OÚ do 4.11.2011

7) Dozor nad stavbou v Sebečicích – oprava střechy Hasičárny a kapličky bude vykonávat p. Bursa Vladimír

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

Úhradu vícenákladů na rozšíření hráze p. Říhánkovi Jiřímu.

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)      Starostce  obce jednat s právníky a najít způsob legalizace prodeje budovy bývalého OÚ p.Penkovi. Podání oznámení.

2)      Vyrozumět písemně p. Vebra o likvidaci skládky kamene a drti z obecního pozemku.

 

V Sebečicích dne 11.10.2011

 

 

                                                                                  Starostka obce Sebečice

 

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140283