www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2011 > Zápis z veř.zasedání č. 9 z 13.9.2011

Zápis č.9/2011

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sebečice konaného dne

13.9.2011

 

Přítomni :  paní Králová Věra,  p.Bursa Vladimír,p. Fiala Tomáš, p.Marek Suchý,

     p.Sklenář Josef,p.Říhánek Jiří

Omluven – p. Hatina František – omluven až v 19.30 hod.

Počet přítomných zastupitelů – 6

Hosté : p. Mazal Bronislav, p.Václav Jaroš, paní Boltíková Dagmar

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2)  Kontrola usnesení z minulého zasedání

3)  Došlá a odeslaná pošta

4)  Schválení dodatku  č. 1 veřejnoprávní smlouvy – k evidenci obyvatel

5)  Projednání koupě nového počítače

6)  Setkání s občany – termín a program

7) Zpráva o hospodaření v obecních lesích za I. pololetí 2011

8)  Diskuse k projednávaným bodům programu

9)  Usnesení a závěr

 

Jednání:

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 

Zasedání zastupitelstva zahájila paní  starostka obce v 18.00 hod., přivítala přítomné, oznámila, že program a svolání veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce obce, seznámila je s návrhem  programu jednání  a navrhla ověřovatele zápisu  pan Bursa Vladimír a pan Suchý Marek a zapisovatelem pana Bronislava Mazala.

            Hlasování:                 pro: 6              proti : 0           zdrželi se: 0

 

Ověřovateli zápisu schváleni p. Marek Suchý a p.Bursa Vladimír, zapisovatelem p. Bronislav Mazal.

 

2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

Úkoly z minulého usnesení byly splněny.

 

3/ Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta :

Zapsaná v Knize došlé pošty pod pořadovými čísly – 254 - 278

Došlé faktury předány účetní k proplacení

 

Odeslaná pošta – zapsaná v knize pošty pod poř. č. 45 - 50

 

-  2  -

 

 

4/ Schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k evidenci obyvatel

 

Paní starostka seznámila s důvodem znovuschválení dodatku k VPS k evidenci obyvatel z důvodu přepracování dodatku nařízené KÚ Plzeň z důvodu formálních chyb. Po doplnění a opravě textu navrhuje zastupitelstvu tento dodatek smlouvy schválit. Jedná se o vedení evidence obyvatel – přihlašování a odhlašování osob  MěÚ Rokycany.

 

            Hlasování:                 pro: 6              proti:0             zdrželi se: 0

Dodatek č. 1 k VPS na další období schválen.

 

        

5/ Nákup nového počítače pro obec

Paní starostka přednesla zastupitelstvu obce  návrh nákupu nového počítače do 20000,- Kč pro obec Sebečice vzhledem  k zastaralému počítači – doba používání 10 let.

 

            Hlasování:                 pro: 6              proti: 0            zdrželi se: 0

Nákup nového počítače pro obec Sebečice byl schválen.

 

6/ Setkání zastupitelů obce  s občany

Paní starostka seznámila zastupitele obce s návrhem uspořádat setkání zastupitelů obce s občany v prostorách restaurace Selský Dvůr s tím že občerstvení zajistí p. Fiala.

 

            Hlasování:                 pro: 3              proti: 1            zdrželi se: 2

Pan Sklenář Josef podal protinávrh, aby se setkání uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu v Sebečicích, že zajistí přípravu a úklid s tím, že by náklady na občerstvení hradila obec. Upozornil, že obec má dost peněz a nepotřebuje sponz.dary od p. Fialy.

 

            Hlasování:                 pro: 1              proti: 4            zdrželi se: 1

Setkání s občany nebylo odsouhlaseno a jednání se přesunulo na příští zasedání.

 

            7/  Hospodaření v lesích obce za I.pololetí 2011  

Starostka seznámila zastupitele se zápisem ze schůze zástupců ZSVOL Vejvanov,které se konalo 1.9.2011. Hospodaření v lesích za I.pololetí 2011 bylo všemi zástupci obcí schváleno bez připomínek.

Paní Zábranská oznámila, že ukončí pracovní činnost s tím , že dokončí rok 2011. Případní zájemci o funkci účetní ve ZSVOL Vejvanov se mohou přihlásit  do 15.11.2011 a do konce listopadu bude provedeno výběrové řízení na funkci účetní.

 Požadavek p. Sklenáře o kontrolu, jak uvedl v požadavku na zasedání (kopie požadavku byla předána) nebyl přítomnými schválen. Byl nám zaslán dopis ohledně těžby a prodeje dřeva, s kterým zastupitele starostka seznámila.

- 3 -

 

Pan Sklenář opět kritizoval starostku obce, že mu nedoručila zprávu o hospodaření v lese, že si jí nemohl prostudovat, aby jí případně mohl na dnešním zasedání připomínkovat.

Starostka odpověděla, že mu již několikrát sdělila, že toto jí neukládá zákon o obcích ani jednací řád zastupitelstva obce.

Zprávu o hospodaření přednesl p. Jaroš Václav- zpráva byla vypracována pro ZSVOL Vejvanov v rámci hodnocení hospodaření celého sdružení a je založena na OÚ. Zájemci si ji mohou prostudovat a seznámit se konkrétními náklady na provoz na OÚ v úřední dny.

Výsledek pro obec Sebečice činí 641 115,75 Kč z této částky obec obdržela 200 000,- Kč

p. Fiala nabídl možnost úspor v ošetřování proti okusu a ohryzu stromků využít vlnu z ovcí místo nákupu mazání, bude projednáno na příští rok.

Pan Jaroš  požádal obec o souhlas s opravami cest v lese , zvláště cesty které poničila vozidla od Colloredů- bude s nimi jednání na konkrétní formě úhrady a opravy cest a zastupitelstvo s návrhem bude seznámeno.

Hlasování o schválení zprávy o hospodaření v lese za I.pololetí 2011:

            Hlasování:                 pro: 5              proti: 1                       zdrželi se:0

Zpráva o hospodaření v lese za I. pololetí 2011 byla schválena.

 

8) Diskuse  

Paní starostka  seznámila zastupitele s nedostatky v dokladech v prodeji majetku – bývalé budovy OÚ č.p14 a „pastušky“ na Biskoupkách č.p. 11.

p.Fiala na základě toho navrhuje, aby  celý prodej prošetřili právníci KÚ PK.

            Hlasování:                 pro: 6              proti: 0                       zdrželi se: 0

 

Paní starostka seznámila zastupitele s nedostatky v práci kontrolního výboru, hlavně předsedy p. Hatiny Františka z jednání výboru není proveden žádný zápis. Vzhledem k jeho nepřítomnosti bude projednáno na příštím zasedání.

Dále  navrhuje aby starost o skládku převzal opět p. Bursa místo p. Sklenáře neboť má pochybnosti o úhradě za uložení odpadu u některých osob.

            Hlasování:                 pro: 4              proti: 1                       zdrželi se: 1

p.Sklenář – návod v češtině na použití diktafonu je již namnožen a bude dodán na příští zasedání.

   P. Sklenář opět  kritizoval částku vydanou za barvy při úpravě obce Biskoupky před návštěvou prezidenta ČR a  požadoval, aby kontrolní výbor překontroloval na co byly barvy použity. Na to mu bylo odpovězeno starostkou obce, že veškeré výdaje měsíční i příjmy jsou v měsíčních výkazech uvedeny a byly i vyvěšeny jak částka tak i účel čerpání. Kontrolu provedl finanční výbor  - zpráva o hospodaření obce za II.čtvtrletí 2011 – nedostatky nebyly zjištěny. Jak chce pan Sklenář aby kontroloval spotřebu barev kontrolní výbor  není jasné.

 

-  4  -

Paní starostka upozornila, že byly zaslány tyto dopisy:

            Upomínka p. T. Vozárovi – neplatí včas nájemné z bytu.

            Pan Vébr – odstranění kamení a suti z obec.pozemku.

            Dopis, který zaslala paní Sklenářová na zastupitelstvo se nezakládá na pravdě, neboť na Pozemkovém úřadě se byl informovat p. Sklenář a ne ona – týkalo se to rekultivace pozemku, který je v majetku obce, tato informace se projednávala na minulém.zasedání. Paní Sklenářové bylo písemně sděleno, aby uvedla pozemek obce do konce září t.r. do původního stavu.

p.Fiala – na příští zasedání zajistí p.Cozla, aby bylo zastupitelstvo připraveno na konkrétní postupy při zajišťování svozu odpadů na příští rok a aby s tím také mohlo seznámit včas občany.

p. Říhánek – diskusní příspěvek k budování svého rybníku- paní starostka sdělila, že bude projednáno na příštím zasedání.

p.Sklenář J. – měl zájem jako zastupitel o předložení vzorku pitné vody v hostinci Selský Dvůr, toto je záležitost majitele p. T.Fialy a KHS a ne zastupitele obce.

 

 

    9) Usnesení a závěr

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva  ve 20.10 hod.

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Příští zasedání zastupitelstva obce 11.10.2011 v 18.00 hod.

Sebečice dne 13.9.2011

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..       ……………………………………….   

                                   Marek Suchý                                      Vladimír Bursa

                                                                                                             

                            

 

                                                                                               Starosta obce Sebečice

                                                                                                    Věra Králová

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í  č. 9/2011

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 13.9.2011

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Sebečice a MěÚ Rokycany k vedení evidence obyvatel

2)

Zprávu o hospodaření v lesích Sebečice za I. pololetí 2011

3)

Prošetření prodeje majetku a platnosti všech smluv o prodeji budovy OÚ Sebečice č.p. 14 a domku s pozemkem  na Biskoupkách  č.p. 11 právníky KÚ PK.

4)

Kontrolu ukládání odpadů v Sebečicích a na sanované skládce Hůrka bude od 1.10.2011 kontrolovat a zajišťovat p. Bursa Vladimír místo p. Sklenáře Josefa.

5)

Nákup nového počítače pro obec Sebečice do 20000,- Kč.

 

Zastupitelé obce se nedohodli na termínu a místě konání setkání zastupitelů obce s občany.

 

 

V Sebečicích dne 13.9.2011

 

 

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Věra Králová

 

 

Zápis z veř.zasedání č. 9 z 13.9.2011

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140283