www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2011 > Zápis č. 8 z 16.8.2011

Zápis č.8/2011

z  veřejného  zasedání zastupitelstva obce Sebečice konaného  dne

16.8.2011

 

Přítomni :  paní Králová Věra,  p.Bursa Vladimír,p. Fiala Tomáš, p.Marek Suchý,

     p.Hatina František ,p.Sklenář Josef,p.Říhánek Jiří

Počet přítomných zastupitelů – 7

Nepřítomno: 0

Hosté : manželé Mosserovi, p. Mazal Bronislav

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2)  Vyjasnění majetkových vztahů ke studni na Biskoupkách

3)  Kontrola usnesení z minulého zasedání

4)  Došlá a odeslaná pošta

5)  kontrola hospodaření obce za II. čtvrtletí roku 2011

6)  Informace k dopravní obslužnosti na Rokycansku v roce 2012

7) Vyjádření k žádosti p. Mazala – demolice a stavba garáže a dílny

8)  Informace k připojení internetu do veřejné knihovny

9)  Projednání připomínek p. Sklenáře z minulého zasedání

10) Zhodnocení provedené prohlídky obce

11) Diskuse k projednávaným bodům programu

12) Usnesení a závěr

 

Jednání:

1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu  a zapisovatele

 

Zasedání zastupitelstva zahájila paní  starostka obce v 18.00 hod., přivítala přítomné, oznámila, že program a svolání veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce obce, seznámila je s návrhem  programu jednání  a navrhla ověřovatele zápisu  p. Hatina Fr. a Sklenáře J. .

Hlasování:                 pro: 3              proti :3            zdrželi se: 1

                   Ověřovatelé  nebyli schváleni. Další návrh na ověřovatele  – p. Suchý Marek a p.Jiří Říhánek

Hlasování:                 pro : 4             proti: 2            zdrželi se: 1

Ověřovateli zápisu schváleni p. Marek Suchý a p. Jiří Říhánek.

Paní starostka navrhla  zapisovatelem p. Bronislava Mazala.

Hlasování:                 pro: 5              proti : 1           zdrželi se: 1

       Pan Sklenář navrhl do programu zařadit  další bod – Podání trestního oznámení na Sklenáře Josefa zastupitelstvem obce, jak bylo rozhodnuto na minulém zasedání a stanovení termínu konání veřejné schůze. Paní starostka sdělila, že uvedené body budou projednány v bodu č. 9 – projednání připomínek p. Sklenáře Josefa.

 

-         2  -

 

2/ Vyjasnění majetkových vztahů ke studni v Biskoupkách

            K tomuto bodu byli přizváni manželé Mosserovi.

Po diskusi mezi  p.T.Fialou a hlavně paní  Mosserovou,  paní starostka sdělila, že již zastupitelstvo na svém zasedání dne 7.9 2001 rozhodlo o předání studny zpět do majetku podílníků v Biskoupkách – jedná se o RD od p. Fialy dolů na  konec  obce Biskoupek. Zastupitelstvo zpracovalo dopis podepsaný tehdejším starostou obce p. Sklenářem pro všechny tehdejší majitele napojené na tuto studnu s informací o tom, že studna se převádí do podílnictví majitelů nemovitostí napojených  na tuto studnu.Paní starostka předala  kopii dopisu manželům Mosserových a sdělila, že při inventarizaci 4.1.2002 byla tato studna vyjmuta z majetku obce a tím přechází do majetku podílníků. Na vědomí – Bohumil Říkánek, František Žikeš, Josef Štícha, Božena Králová,Ivana Sklenářová,Václav Rodina, Libor Brož, Miroslav Kraisingr,Tomáš Fiala. Usnesení zastupitelstva obce ze 7.9.2001 ohledně majetku studny, je platné.O této skutečnosti měli být manželé informováni býv. majitelem usedlosti a přívod vody z této studny měl být řešen v kupní smlouvě.

 

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

Úkoly z minulého usnesení byly splněny.

 

  4/Došlá a odeslaná pošta

 

Došlá pošta :

Zapsaná v Knize došlé pošty pod poř. č. 224 – 253

Došlé faktury předány účetní k proplacení

Některé dopisy z došlé pošty budou  řešeny v dalších bodech – bod. Č. 11.

 

Odeslaná pošta:

 zapsaná v Knize odeslané pošty pod poř. č. 40 – 44

 

5/Kontrola hospodaření obce za II. čtvrtletí 2011

 

Zprávu finančního výboru přednesl p. Marek Suchý. Kontrola byla provedena finančním výborem za přítomnosti účetní obce a  starostky obce. Byly kontrolovány účetní doklady, pokladní kniha, pokladna a byla provedena kontrola čerpání rozpočtu obce. Vyúčtování tepla pro nájemníky-provedeno.

Příjem obce  k 30.6.2011                               961 682,11 Kč

Výdej obce k 30.6.2011                                 593 976,18 Kč

Splátka na tep. čerpadlo k 30.6.2011                 42 000,00 Kč

Zůstatek na účtu obce k 30.6.2011                           1 943 710,44 Kč

Pokladna k 30.6.2011                                         9 196,00 Kč

Kontrolou nebyly zjištěny nesrovnalosti.

Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí, je založena  na OÚ.

Pan Sklenář se dotazoval proč se kupovalo tolik barev a starostka je nechala proplatit, když panu Hatinovi odmítla proplatit v r. 2009- 9 hodin – odpověď – barvy se kupovaly před návštevou prezidenta ČR, obec platila pouze barvy, práce se neplatila, kde bylo třeba obec uklidit.Panu Hatinovi nebylo 9 hodin proplaceno protože udělal chybný součet ve svém výkazu práce.

- 3 -

 

6/ Informace o dopravní obslužnosti na Rokycansku

 

Paní starostka seznámila s jednáním o dopravní obslužnosti. Návrh na kraji je např. ten, že některé autobusy do Biskoupek a Sebečic nebudou jezdit automaticky, ale měly by

 

fungovat na zavolání, tj. na objednávku. Bude se rušit vlakové nádraží ve Zbirohu a vlaky budou stavět v Kařezu.  Varianta není konečná .

 

7/ Vyjádření obce k žádosti p. Mazala k demolici a stavbě garáže a dílny

Paní starostka seznámila zastupitele obce se žádostí  p. Mazala a paní Mazalové o vyjádření k demolici současného „verštatu“ – napůl roubené stavby u jejich domku a na stejném místě dle stavební dokumentace postavit garáž a dílnu.Vyjádření obce slouží k podání žádosti o demoliční výměr a stavební povolení stavebním úřadem  Mě ÚRadnice.

Hlasování :                pro: 7              proti: 0            zdrželi se:0

                  K žádosti bude vydáno kladné vyjádření obce Sebečice.

 8/ Informace o připojení internetu do veřejné knihovny

Pan místostarosta Bursa informoval zastupitele o současném stavu, kdy sdělovacími prostředky proběhla informace, že MV nebude nadále tuto veřejnou službu hradit. Po dotazu na Mě knihovně v Rokycanech není zatím o ničem rozhodnuto a internet zdarma běží na knihovně dál.

9/ Projednání připomínek p. Sklenáře z minulého zasedání

- vlastnictví studny v Biskoupkách – je vyřešeno, platí usnesení zastupitelstva obce z 7.9. 2001.

- vytypování nového místa na nádoby na tříděný odpad – nejednalo se o nařízení paní architektky, ale návrh možného řešení.

- žádost o kopie dokladů o provedení obecně prospěšných prací v obci – nikdo mimo starosty obce a pověřeného zastupitele obce  a dále pak Probační a mediační služby nemá právo se seznamovat s doklady klienta PMS provádějícího obecně prospěšné práce. Tento klient PMS v naší obci odpracoval dosud 98 hodin.

- proč se nevybírá poplatek z ubytovacího zařízení  – aby se mohl vybírat musela by být zpracována vyhláška o poplatcích v obci, kromě toho by činil tento poplatek 2,00 -4,00 Kč z lůžka   – ta  z roku 2000 byla neplatná a následně byla zrušena, v současné době obec nevybírá žádné poplatky.

- návrh p. Sklenáře provádět kontrolu těžby dřeva v lese podobným způsobem jako lesy ČR je nemyslitelné. Lesy ČR obhospodařují přes 1 mil ha lesa a obec 171 ha. Návrh, aby p.Sklenář provedl porovnání kontroly Lesů ČR a ZSVOL– hlasování :

Hlasování:                 pro: 1              proti: 5            zdrželi se: 1

- připomínka k zápisům ze zasedání – nebylo zapsáno, že p. Fiala měl napadnout p. Sklenáře – odpověď – jedná se o sdělení p. Sklenáře, v prostorách OÚ a na zasedání k ničemu nedošlo a pokud k něčemu takovému došlo mimo zasedání a budovu je to věcí jednotlivých osob po případě přestupkové komise v Radnicích , s kterými máme smlouvu.

-4-

- p. Sklenář uvádí, že je lež, že pan Fiala ušetřil obci 6000,00 Kč za práci , když nelze vykazovat práci pro obec na majetku, který není majetkem obce – p.Fiala tuto chybu uznal a sdělil, že tedy ušetřil jen 3000,00 Kč .

- Pan Sklenář uvádí, že nejsou občané pravdivě informováni o výsledcích z lesa obce kdy bylo v roce 2010 vytěženo 700 m3 dřeva, ale do pokladny obce bylo předáno  24 000,00 Kč, odpověď – každé pololetí je písemně zpracováno hodnocení hospodaření ZSVOL Vejvanov , jehož jsme členem, všech obcí i Sebečic a proč bylo do pokladny předáno  jen tolik kolik uvádí p. Sklenář je možné se dočíst v tomto rozboru, který je založen na obci a je možné do něho nahlédnout, o možnosti podrobné informace jsou občané informováni zápisem ze zasedání obce v tom konkrétním měsíci kdy je hodnocení ZSVOL schvalováno.

- Pan Sklenář žádá, aby na pana Sklenáře  Josefa bylo podáno trestní oznámení pro pomluvu pana Jaroše, protože o něm říká, že je lhář, podvodník a zloděj, že špatně hospodaří v lesích naší obce a tímto hospodařením připravil obec o více než 1 mil.Kč.

Hlasování o žádosti p. Sklenáře :

 Pro podání tr. oznámení :  1 Proti podání tr.oznámení: 5

                                                                       Zdrželi se hlasování: 1

Další připomínka – kdy bude uspořádána veřejná schůze – odpověď – zastupitelstvo obce nepořádá žádné schůze, schází se na zasedáních zastupitelstva obce, každé zasedání je veřejné a kdo má zájem ten se přijde podívat či přednést svůj dotaz. Dosud  si připomínky p. Sklenáře nikdo nepřišel ani přečíst.

Hlasování:                 pro: 4              proti: 2            zdrželi se: 1

            Bylo odsouhlaseno, že se veřejná schůze – setkání občanů se zastupiteli obce bude konat začátkem října.      

P. T. Fiala navrhuje toto setkání  uskutečnit v uzavřené části restaurace Selský dvůr s tím, že pohoštění do výše 4 000,00 Kč uhradí. P.Sklenář navrhuje uskutečnit ji v Sebečicích na OÚ a obec náklady uhradí – po dotazu, kdo se postará o obsluhu a úklid bylo panem Hatinou sděleno, že máme starostu a místostarostu, tak ať  to sami  zajistí.

- Paní Sklenářová si podala žádost o rekultivaci pozemku z důvodu upravení sjízdnosti, který užívá jako hospodářský blok,konkrétní pozemek je ve vlastnictví obce a pan Sklenář bez povolení začal tento pozemek zavážet sutí a srovnávat.

 

Hlasování:                  pro: 1              proti: 4            zdrželi se: 2

Žádost o rekultivaci se zamítá a pozemek musí být uveden do původního stavu.

           

10/ Zhodnocení prohlídky obcí Biskoupky a Sebečice

Podrobnou zprávu vypracovala paní starostka obce a je součástí zápisu.

Ze zprávy vyplývá nutnost nově vypracovat podmínky,  zásady a výše poplatků za užívané a pronajaté obecní pozemky v obci.

 

 

-  5  -

 

11/ Diskuse

Starostka seznámila s došlými dopisy.

a) MěÚ RO – stanovení místní úpravu provozu na pozemní komunikaci – Biskoupky – Bílá Skála-„komunikace se v zimě neudržuje“ – budou naistalovány.

b)MěÚ RO odb. dopravy – dopis starosty Drahoňova Újezda – připomínky k uzavírce – souhlasíme

c) Ekomonitor Chrudim – národní inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst – pracovnice této organizace navštívily obec Sebečice a upozornily na skládku Na hůrkách a na skládku vedle skládky, kontejnery a vrakoviště p.Vébra

d)e-mail SÚPK p.Mužík – po domluvě nainstalují zásněžky

e) dopis p.Brože z Biskoupek – dopis zastupitelstvo vzalo na vědomí – záležitost je věcí PČR

P.Jiří Říhánek – ptal se jak je to s vodoměry v Sebečicích, které měl zajistit p. Sklenář a nejsou dosud osazeny , - odpověď  pan Sklenář sdělil, že tento úkol dostal jako místostarosta obce, ale když byl odvolán, tak to nebude dělat.

Na zasedání zastupitelstva obce dne 15 března 2011  byl sice odvolán z funkce místostarosty , ale zároveň je usnesením uloženo , že vypracuje vyhlášku o instalaci vodoměrů v Sebečicích.

- ptal se na opravu hasičárny v Biskoupkách -  odpovězeno – letos se opravuje hasičárna v Sebečicích, příští rok se dá do plánu oprava v Biskoupkách

- jaká jsou opatření u kravína aby se nestalo, že močůvka nateče do rybníka – odpověděl p. Bursa, přepad z této jímky je vyveden mimo odtok do rybníku

- jak to bude s nájmy obecních pozemků- obecní pozemky užívané občany budou změřeny dle počítačového programu a budou stanoveny parametry a výše nájmu za 1 m2, pokud nebude nájemce souhlasit, na vlastní náklady si nechá pozemek zaměřit a změřit plochu geodetem.

- dále se ptal na práci kontrolního výboru, že mu připadá, že nic nekontroluje. Na tuto připomínku předseda kontr.výboru nereagoval, přestože 15.2.2011 převzal popis činnosti kontrolního výboru

- Po přednesení svých příspěvků musel ze zdravotních důvodů ve 21.25 hod. opustit zasedání.

- Pan Fiala- sdělil, že bude připravena vyhláška k odpadům obce a od 1.1.2012 budou odpady řešeny formou popelnic a svozů dle požadavků občanů s možnostmi budou seznámeni na veřejné“schůzi“ v říjnu přímo zástupcem firmy provádějící svozy odpadů v našem regionu.

- Starostka obce vyzvala p. Sklenáře , aby během jednání nerušil svými výpady na zastupitele tvrzením , že jsou lháři – během zasedání padlo toto jeho obvinění cca 30x. Dle jednacího řádu § 8  má předsedající zasedání právo vykázat rušitele z jednání. Pan Sklenář žádost starostky neakceptoval.

            Když p. Sklenář neustále  napadá jednání zastupitelstva, tak paní starostka seznámila zastupitele s jednáním p. Sklenáře, coby starosty obce do r. 2002. Byly vydány ob.záv.vyhlášky,které neodpovídaly zákonu. Dále zjistila, že prodej obecního úřadu s pozemky byl protiprávní a tudíž neplatný. Byl schválen pouze prodej budovy ob.úřadu , a to ještě s doklady ,které se nezakládaly na pravdě. O pozemcích , které se s budovou prodávaly

 

-  6  -

 

nebylo v žádném zápise ze zasedání zastupitelstva ani slůvko. Tudíž jejich prodej není v souladu s par.39 a 41 zákona o obcích.

Paní starostka upozornila , že někdo z občanů vyvezl na skládku Na hůrkách valník trávy a nepořádku a poplatek nebyl uhrazen a ani tato věc nebyla řádně nahlášena panu Sklenářovi

Pan Sklenář jednal tak, jak se mu to hodilo,nějaký zákon o obcích nebo rozpočtových pravidlech územních rozpočtů mu zřejmě nic neříkal ale starostku a některé zastupitele stále napadá, že jsou lháři a že jednají protizákonně. Na min. zasedáních vyhrožoval starostce, že na ní bude podávat tr.oznámení.

Jednali jsme 4 hodiny a prakticky se jen řešily invektivy pana Sklenáře vůči zastupitelům.

 

 13/ Usnesení a závěr

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva  ve 22.00 hod.

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

 

 

Příští zasedání zastupitelstva obce 13.9.2011 v 18.00 hod.

Sebečice dne 16.8.2011

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..       ……………………………………….   

                                   Marek Suchý                                      Jiří Říkánek

                                                                                                             

                            

 

                                                                                             

 Starotka obce Sebečice

                                                                                                    Věra Králová

 

 

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í  č.8/2011

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 16.8.2011

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)      Vydání kladného stanoviska k žádosti pana Mazala Bronislava a paní Jiřiny Mazalové k demolici staré stavby a výstavby garáže a dílny na části parcely č. 19 v k.ú. Biskoupky dle předložené projektové dokumentace.

2)      Svolání veřejné schůze – setkání s občany obce s pohoštěním v měsíci říjnu 2011.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1)      Žádost paní Sklenářové Jarmily o „rekultivaci“ pozemku obce nad skládkou v Sebečicích zavážením stavební suti

2)      Podání trestního oznámení na p.Josefa Sklenáře, jak p. Sklenář navrhoval z důvodu pomluvy p. Jaroše.

3)      Provádění kontroly těžby dřeva  v lesích obce obdobným způsobem jako Lesy ČR.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1)      Zprávu finančního výboru za II. čtvrtletí 2011.

2)      Příspěvky p. Říhánka Jiřího

 

V Sebečicích dne 16.8.2011

 

 

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Věra Králová

 

 

Zápis č. 8 z 16.8.2011

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140279