www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2011 > Zápis č. 7/2011 z 12.7.2011

Zápis č.7/2011

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sebečice konaného dne 12.7.2011

 

Přítomni: pí Králová Věra, pp. BursaVladimír, Fiala Tomáš, Suchý Marek,

Hatina František, Sklenář Josef

Nepřítomen: - Říhánek Jiří - omluven

Počet přítomných zastupitelů – 6

Hosté :  p. Mazal Bronislav

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2)  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

3)  Došlá a odeslaná pošta

4)  Projednání opravy hasičárny a zvoničky v Sebečicích

5)  Prohlídka obce

6)  Odsouhlasení pronájmu pozemku

7) Schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě k evidenci obyvatel

8)  Příjetí dotace na hospodaření v lesích obce

9)  Projednání připomínky k návrhu územního plánu

10) Diskuse k projednávaným bodům programu

11) Usnesení a závěr

 

Jednání:

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

 Panu Sklenářovi byl vrácen diktafon s tím aby zajistil český návod od prodejce a nebo diktafon vrátil prodejci.

Zasedání zastupitelstva zahájila paní  starostka obce v 18.00 hod., přivítala přítomné, oznámila, že program a svolání zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce obce, seznámila je s návrhem  programu jednání  a požádala doplnit program jednání o bod 8/ a 9/. Navrhla ověřovatele zápisu  : p. Marek Suchý a Bursa Vladimír  a zapisovatelem p. Mazala Bronislava.

Pan Sklenář navrhl do programu zařadit  další bod – Podání trestního oznámení na Sklenáře Josefa pro pomluvu pana Jaroše, protože o něm říká, že je lhář,podvodník a zloděj, že špatně hospodaří v lesích naší obce a tímto hospodařením připravil obec o více než 1 mil. Kč.. O zařazení tohoto bodu bylo hlasováno:

            Hlasování:                 pro: 1              proti: 4            zdrželi se: 1

Tento bod bude zařazen na zasedání zastupitelstva obce dne 16.8.2011

            Hlasování o navrženém programu starostkou:

            Hlasování:                 pro: 6              proti: 0            zdržel se: 0

Pan Sklenář upozornil, že od začátku roku nebyl navržen na ověřovatele zápisu – bude starostkou navržen na příštím zasedání a bude záležet na zastupitelích zda bude jako ověřovatel schválen.

Ověřovatelé nemají vliv na schválení usnesení zastupitelstva. Toto je platné nebo neplatné okamžikem hlasování.

-  2  -

 

2)      Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

Z minulého zasedání byly úkoly splněny .

 

3)      Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta :

Zapsaná v Knize došlé pošty pod pořadovými čísly – 192 – 223.

Došlé faktury předány účetní  obce k proplacení

Odeslaná pošta – zapsaná v Knize odeslané pošty pod poř. č. 35 – 39.

 

4/ Projednání opravy zvoničky a hasičárny v Sebečicích

 

U projednání byl přítomen p.Kuchta – který seznámil zastupitele s objemem prací a možnostmi opravy plechové střechy kapličky. Byl předán rozpočet prací a postup při provádění oprav v případě víceprací. Starostka podepíše s p. Kuchtou smlouvu.

        

     5)  Prohlídka obce

 

Zastupitelé se dohodli na termínu prohlídky obce na den 25.7.2011 – pondělí  od 15.00 hod s tím, že zahájení prohlídky obce bude v Biskoupkách sraz u rybníka.

 

6/ Odsouhlasení pronájmu pozemku

Paní starostka seznámila s výsledkem vyvěšení záměru obce o pronajmutí pozemku (vyvěšeno dne 20.6.2011, sejmuto dne 10.7.2011  ) vedle rodinného domu pana  ing. Jar.Čechury ml. Nikdo jiný o tento pozemek neprojevil zájem. Na základě tohoto a zájmu pana ing. Jar.Čechury pronajmout si část obecního pozemku na instalaci zemní čistírny odpadních vod navrhuje udělat dodatek smlouvy o nájmu obecních pozemků, kterou pan ing. Jar.Čechura má a protože se jedná o 6  m2 navrhuje pronájem za 100,- Kč ročně.

           

Hlasování:                 pro: 4              proti: 1            zdrželi se: 1

7) Schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě o evidenci obyvatel

Paní starostka seznámila zastupitele obce s dodatkem veřejnoprávní smlouvy k evidenci obyvatel, kterou má obec uzavřenou s MěÚ Rokycany . Platnost smlouvy se dělá na dobu určitou a nyní končí její platnost z toho důvodu se dodatkem jen prodlouží platnost.

            Hlasování:                 pro: 6              proti: 0            zdrželi se:0

     8) Přijetí dotace na hospodaření v lesích

Paní starostka seznámila zastupitele se zněním rozhodnutí ve věci poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích obce. Plzeňský kraj v souladu s usnesením ZPK 867/11 ze dne 9.6.2011 vydává toto rozhodnutí – přiznává žadateli –Obec Sebečice IČ 573914 finanční příspěvek podle části I, článku 1, odst. 1 písm. B) a podle části II, článku 2, písmene B)

Pravidel PK na předmět příspěvku y.B.b. Obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A- umělá obnova sadbou– první ve výši 44928 Kč. V porostech specifikovaných v žádosti ze dne 29.12.2010 registrované na kraji pod číslem 763/2010.

 

-  3  -

 

Finanční příspěvek Plzeňský kraj přiznává v celkové výši  44 928,00 Kč.Hlasováno o přijetí dotace:¨

            Hlasování:                 pro: 6              proti: 0            zdrželi se: 0

 

9) Projednání připomínek k územnímu plánu

K územnímu plánu obce proběhlo odborné připomínkové řízení a na základě doporučení úprav v textové části odborníkem, bylo toto zastupitelstvem obce akceptováno.

Hlasováno pro provedení změn a doplnění v ÚP + připomínka p.T.Fialy

            Hlasování:                 pro: 6              proti: 0            zdrželi se: 0

 

10) Diskuse

p.Bursa – navrhl aby se přes prázdniny chytaly ryby v Sebečicích .Po doplnění ostatními zastupiteli byly stanoveny následující podmínky: Míra u kapra dle zákona a rybářského řádu obce, povolenku bude vydávat p.Bursa – na 2 dny za 150,- Kč, každý den si může rybář odnést 1 ks kapra.Začátek chytání ryb od 16.7. do 31.8. 2011 a chytá se v době od 09.00 hod do 19.00 hod.

Pan Fiala seznámí s rozhodnutím zastupitelstva obce porybného p.Kratochvíla.

            Hlasování:                 pro: 6              proti:0             zdrželi se: 0

 

Na kronikáře obce se dosud nikdo nepřihlásil, pan Fiala Tomáš se nabídl, že kroniku povede:

            Hlasování:                 pro: 6              proti: 0            zdrželi se: 0

p.Fiala T. – sdělil poznatky o zarostlých prostorách u jímání vody pro vodovod Sebečice a nutnost provedení  očištění od náletových dřevin.

Starostka obce sdělila, že  se nikdo z občanů nepřišel seznámit s diskusními příspěvky p. Sklenáře, o kterých byly informace v zápisech.

Zápisy jsou zveřejňovány na úř. a el.desce OÚ, proto se s nimi nechodí občané, kteří mají zájem o práci zastupitelstva ,ještě seznamovat na ob.úřad jak to kritizoval p.Sklenář.

Dosud není vyhláška o vodoměrech – obecním zastupitelstvem bylo p.Sklenářovi uloženo a on s tím souhlasil  vytvořit vyhlášku o instalaci vodoměrů (Usnesení ZO č. 3/2011) p.Sklenář ji odmítl  připravit a v současné době na svém stanovisku trvá. Dále navrhl platbu za každé odběrné místo ,  např. 500,- - 1000,- Kč ročně.

Paní Králová – informovala o návštěvě prezidenta ČR v obci, existují CD a DVD, které by se mohly promítnout při veřejné schůzi občanů – termín bude stanoven 16.8.2011.

Pan Sklenář –  přednesl další diskusní příspěvek  je přílohou zápisu a netýká se projednávaných bodů programu. Proto se k tomu zastupitelé nevyjadřovali.

 

 

 

 

 

-  4 -

 

 

    13) Usnesení a závěr

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva  ve 21.00 hod.

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Příští zasedání zastupitelstva obce 16.8.2011 v 18.00 hod.

Sebečice dne 12.7.2011

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..       ……………………………………….   

                                   Marek Suchý                                      Vladimír Bursa

                                                                                                             

                            

 

 

 

                                                                                               Starosta obce Sebečice

                                                                                                    Věra Králová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í č. 7/2011

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sebečice konaného dne 12.7.2011

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)      Uzavření smlouvy mezi obcí a p.Kuchtou na opravu střechy hasičárny a zvoničky.

2)      Uzavření dodatku smlouvy o pronájmu 6m2 obecního pozemku  a p. ing Jaroslavem. Čechurou , Sebečice č. 22 – 100,00 Kč ročně.

3)      Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Sebečice a MěÚ Rokycany k evidenci obyvatel.

4)      Přijetí finančního příspěvku od PK dle usnesení ZPK867/11 ze dne 9.6.2011 v celkové výši 44 928,00 Kč na obnovu a zajištění lesních porostů v lesích obce.

5)      Připomínky k návrhu územního plánu .

6)      Chytání ryb v obecním rybníku v Sebečicích dle daných pravidel  od 16.7.2011 do 31.8.2011.

7)      Vedení Kroniky obce Sebečice p.Tomášem Fialou.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1)      Zařazení  důležitého bodu programu na dnešní jednání  o podání tr. oznámení  na p.Josefa Sklenáře.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Připomínky p.Josefa Sklenáře

 

V Sebečicích dne 12.7.2011

 

 

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Věra Králová

 

 

Zápis č. 7/2011 z 12.7.2011

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281