www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2011 > Zápis č. 6 z 14.6.2011

Zápis č. 6 z 14.6.2011

 

Zápis č. 6/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konaného dne 14.6.2011

 

Přítomni :pí Králová Věra, pp.Bursa Vladimír, Fiala Tomáš,.Suchý Marek,Sklenář Josef, Hatina František

Nepřítomen : pan Říhánek Jiří -neomluven

Počet přítomných zastupitelů – 6

Hosté :  Mazal Bronislav

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu

2)  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

3)  Došlá a odeslaná pošta

4)  Návštěva prezidenta ČR v obci dne 15.6.2011

5)  Schválení Nařízení obce o místní komunikaci č. 1/2011

6)  Přijetí dotace z KÚPK na opravu rybníku v Biskoupkách a návrh územního plánu obce

7) Schválení rozpočtového opatření č.1/2011

8) Informace o závěrečném účtu MR Radnicko

9)  Údržba zeleně

10) Diskuse

11)  Usnesení a závěr

           

            Starostka upozornila p. Sklenáře, že dosud nedodal český návod k nově koupenému diktafonu zn. Sony, který mu byl předán p. Svobodou. Každý výrobek prodávaný v ČR musí mít český návod. (V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb  § 9)

 

Jednání:

Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce spolu s programem byla zveřejněna 7 dní před zasedáním na úřední desce v obci i na elektronické úřední desce.

1/ Zahájení , určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka obce v 18.00 hod., přivítala přítomné, seznámila je s programem jednání  a navrhla ověřovatele zápisu – p.Bursa a pan Fiala a zapisovatele p. Mazala..

Bez připomínek

Hlasování:           pro: 6              proti: 0                       zdrželi se: 0

 

2/ Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

Z minulého zasedání  nevzešly žádné úkoly.

Pan Sklenář odmítl vykonávat funkci kronikáře obce vzhledem ke svému písmu. Kronikář obce nadále chybí a dosud  nikdo o tuto důležitou pozici neprojevil zájem.

 

 

 

 

 

-         2  -

 

3/ Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta :

Zapsaná v Knize došlé pošty pod pořadovými čísly –   165 – 191

Došlé faktury předány účetní k proplacení.

 

Odeslaná pošta: Zapsaná v knize odeslané pošty pod poř. č. – 33 a 34

 

4) Návštěva prezidenta ČR v obci Sebečice a Biskoupky dne 15.6.2011  

         Starostka obce seznámila zastupitele s programem návštěvy prezidenta v obci a pozvala zastupitele k setkání s prezidentem. Příjezd prezidenta 12.50 hod  před hostinec Selský Dvůr. Následuje oběd se starosty obcí Mikroregionu Radnicko a hejtmanem Plzeňského kraje a ve 14.40 hod je předpokládaný odjezd .

 

5/   Schválení Nařízení obce o místní komunikaci č. 1/2011

Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem Nařízení obce o místní komunikaci – komunikace mezi  Biskoupkami a Bílou Skálou – osazení značkami. O návrhu se hlasovalo:

 

Hlasování:      pro: 6              proti: 0                       Zdrželi se: 0

Nařízení obce v předloženém znění bylo schváleno. Po nabytí právní moci Nařízení budou značkami úseky označeny.

 

6/ Příjetí dotace od KÚ PK na opravu rybníku v Biskoupkách a návrh územ.plánu

Zastupitelstvo obce projednalo poskytnutí účelové  dotace ve výši 110 000,- Kč od KÚ PK na opravu rybníku v Biskoupkách a uzavření smlouvy o přijetí účelové dotace  č.  A 202/PSOV-2011 .

 

 Hlasování:                pro :6              proti: 0            zdrželi se: 0

 

Přijetí dotace  a uzavření smlouvy mezi obcí a KÚ  PK schváleno.

 

Zastupitelstvo obce projednalo poskytnutí účelové dotace ve výši 28 000,- Kč od KÚ PK na zhotovení návrhu územního plánu obce a uzavření smlouvy o přijetí účelové dotace

č. C 28/PSOV-2011.

Hlasování:                 pro : 6             proti: 0            zdrželi se: 0

                          

přijetí dotace a uzavření smlouvy mezi obcí a  KÚ PK schváleno.

 

7/ Schválení rozpočtového opatření č. 1/2011

Starostka obce navrhuje upravit rozpočet obce na rok 2011 rozpočtovým opatřením č. 1/2011 následovně:

U položek příjmy –  1122,1361,4111,4112  a začlenit příjetí dotací do rozpočtu na rok 2011.

 

 

-         3  -

U položek výdaje - 1070/5139,6399 a 6402/5366 vráceni nečerpané  čásky dotace k volbám a sčítání lidu

Hlasování:                 pro: 6              proti: 0            zdrželi se: 0

Rozpočtové opatření č. 1/2011 bylo dle návrhu schváleno a je přílohou tohoto zápisu.

Starostka předloží rozpoč.opatření účetní obce k zaúčtování do rozpočtu.

8) Informace o závěrečném účtu MR Radnicko za rok 2010

Starostka obce informovala zastupitele o závěrečném účtu Mikroregionu Radnicko za rok 2010. Tento účet byl vyvěšen na úřední desce  15.4.2011 a sejmutý 2.5.2011.

9) Údržba zeleně

Na údržbu zeleně v obci Sebečice se přihlásil p.Boltík, který zajistí sekání a shrabání, odvoz zajistí p. Sklenář.

10) Diskuse

- Starostka obce  zjistila, že kaplička v obci není v evidenci majetku a není zaměřena na K.ú. navrhuje tedy provést její zaměření do map a zavést do evidence majetku obce .

            Hlasování:                 pro: 6              proti:0             zdrželi se: 0

Starostka obce  dohodne zaměření kapličky a její  zaevidování do majetku obce.

- Projednána žádost p. Ing. J.Čechury o pronájem nebo odkoupení pozemku obce na instalaci ČOV na základě doporučení technika firmy instalující ČOV. ZO vyvěsí záměr pronajmout požadovaný pozemek, p.Čechura doloží písemné stanovisko firmy a technika o tom, že jinam nelze ČOV instalovat.

- P..Fiala – seznámil zastupitele s proběhlou valnou hromadou Honebního společenstva Vejvanov a uvedl, že nájemné  obci za honitbu bylo uhrazeno.

- P. Fiala oznámil odvoz svého odpadu na skládku Sebečice a domluvil se na úhradě.

 Dále upozornil na koupající  psy v nádrži u chat- p.Marek Suchý byl vyzván, aby upozornil nájemníky v domě, že psy je zakázáno koupat v nádrži.

- P..Hatina – předložil cenovou nabídku fy Kuchta-Tomášek-Střechy s.r.o. na opravu a výměnu krytiny na hasičárně  v Sebečicích.

            Hlasování:                 pro: 6              proti:0             zdrželi se: 0

            Zastupitelstvo obce souhlasí  s nabídkou .

S firmou bude uzavřena smlouva o dílo tak, aby k opravě a výměně došlo v co nejkratší době.

-         P.Sklenář Josef – opět předložil rozsáhlý příspěvek k hospodaření v lesích kde porovnává ceny v roce kdy hospodařil on a od kdy hospodaří ZSVOL.Poukazuje na rozdíly v prodeji dřeva a opět nazval p.Jaroše zlodějem a lhářem a žádá o zveřejnění svého příspěvku na ÚD – toto bylo zamítnuto ZO, neboť na žádost starostky, aby předložil doklady , z kterých čerpal údaje ve své informaci pan Sklenář odpověděl, že jí do toho nic není.

 

-         4  -

Disk.příspěvek je přílohou tohoto zápisu a je  občanům k dispozici v úřed.hodinách v kanceláři OÚ .

- Zastupitelstvo obce se dohodlo na následujícím:

Na příštím zasedání ZO bude dohodnut termín prohlídky obce, a případné úpravy nájmu za pozemky obce, bude stanoveno kdo vypracuje  vyhlášku na  povinnou instalaci vodoměrů , kterou slíbil vypracovat p. Sklenář v době kdy byl místostarostou obce a do současné doby tak neučinil, bude stanoven termín „veřejné schůze“ pro občany obce a budou projednány odpady a jak s nimi dál v obci.

 

 

 

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva  ve 19.40 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce 12.7.2011 v 18.00 hod.

Sebečice dne 14.6.2011

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..

                                   Fiala Tomáš

 

                               …………………………….                                     

                                   Bursa Vladimír

 

 

 

 Starostka obce

                                                                                                           Králová Věra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sebečice konaného dne

14.6.2011

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

      1)  Rozpočtové opatření č. 1/2011

2)      Poskytnutí účelové dotace ve výši 110.000,- Kč od KÚ PK  na opravu rybníku v Biskoupkách vč. smlouvy č. A 202/PSOV – 2011 , kterou byla účel.dotace poskytnuta

3)      Poskytnutí účelové dotace ve výši 28.000,- Kč od KÚ PK  na návrh územního plánu obce Sebečice vč. smlouvy č. C 28/PSOV – 2011, kterou byla účel.dotace poskytnuta

4)      Nařízení obce Sebečice  č. 1/2011o místní komunikaci Biskoupky-Bílá Skála a instalaci dopravních značek uvedených v tomto Nařízení po nabytí právní moci.

5)      Uzavření smlouvy na opravu střechy a výměnu krytiny na has. zbrojnici v Sebečicích s firmou Kuchta- Tomášek-Střechy s.r.o.

6)      Zadání  zaměření kapličky v Biskoupkách  geodetu a její vzetí do evidence majetku obce

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Diskusní příspěvek p.Sklenáře k hospodaření v lesích.

 

V Sebečicích dne 14.6.2011

 

 

 

 

                                                                                  Starostka obce Sebečice

                                                                                        Věra Králová

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281