www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2011 > Zápis č. 5 z 17.5.2011

Zápis č. 5/2011

Ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konaného

dne 17.5.2011

 

Přítomni: pí Králová Věra, pp. Bursa Vladimír, Fiala Tomáš, Suchý Marek, Hatina František

                Říhánek Jiří a Sklenář Josef

Přítomno: 7 členů zastupitelstva

Nepřítomno: 0

Hosté:  paní D.Boltíková a pan V.Jaroš

 

Program:

            1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

            2/ Kontrola usnesení z min. zasedání

            3/ Došlá a odeslaná pošta

            4/ Zpráva finančního výboru o kontrole hospodaření obce za I.čtvrtletí 2011

            5/ Vyjádření starostky obce ke kontrolám hospodaření obce

            6/ Projednání disk.příspěvku p. Sklenáře k hospodaření v obec. lesích

            7/ Projednání koupě membrán.dávkovacího čerpadla

            8/ Údržba zeleně v obcích

            9/ Diskuse

            10/ Usnesení a závěr

 

 

Jednání:

           

1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 

            Zasedání zahájila starostka obce v 18.00 hod. a přivítala přítomné. Konstatovala, že informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce spolu s programem byla zveřejněna 7 dní před zasedáním na úř.a el.desce OÚ. Dále informovala, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva a zasedání je usnášeníschopné.

            Seznámila přítomné s programem ,který rozšířila o bod 7/ a navrhla ověřovatele zápisu – p. Fialu a p. Říhánka a zapisovatele p. Fialu.

 

            Hlasování:                 pro: 7              proti: 0            zdrželi se: 0

 

2/ Kontrola usnesení z min. zasedání

           

-         sponzorský dar ve výši 5.000,00 Kč byl nemocnici v Rokycanech zaslán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         2  -

 

-         výzva občanům byla zveřejněna na úřed.desce 16.4.2011- na údržbu zeleně se    přihlásil  p. Král,který bude udržovat zeleň v Biskoupkách 

      na funkci kronikáře navrhl p. Sklenář p. Hatinu

                        Hlasování:                 pro: 2              proti: 4            zdrželi se : 1

Pan Fiala navrhl na kronikáře p. Sklenáře.                  

Hlasování:                 pro: 5              proti: 1            zdrželi se: 1

                        Pan Sklenář svoje rozhodnutí sdělí na příštím zasedání.

Pan Mazal byl požádán zda by  nevypracovával zápisy ze zasedání – souhlasí.

- částka 1.000,00 Kč na likvidaci kriz.opatření bude včleněna do rozpočtu rozp.opatřením.

 

3/ Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta: zapsaná v knize došlé pošty od č. 136 – 164

            Došlé faktury byly předány účetní obce k proplacení

            Žádost p. Pokorného o výsadbu – bude odpovězeno písemně

            JD Rozhlasy s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm – servisní smlouva

            Hlasování:                 pro: 7              proti:0             zdrželi se : 0

            Servisní smlouva odsouhlasena.

            Finanční úřad Rokycany – žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky o dani z nemovitosti

            Vyhláška byla vyvěšena 10.5.2011 na úř. a el.desce OÚ.

            Odeslaná pošta:

            Rumpold Rokycany – zaslání potvrzených tiskopisů  - odvoz neb.odpadů

            Eurovia Plzeň – objednání dopr.značení.

           

4/ Zpráva finančního výboru o kontrole hospodaření obce za I.čtvrtletí 2011

           

            Zprávu přednesl předseda FV p. M. Suchý – zpráva je založena v kanceláři OÚ .

            Výsledky hospodaření:

            Příjmy k 31.3.2011                                         253 109,16 Kč

            Výdaje k 31.3.2011                                        220 973,95 Kč

            Splátka tepelné čerpadlo                                   21 000,00 Kč

            Zůstatek na účtu u KB k 31.3.2011             1 628 686,68 Kč

            Zůstatek – hotovost v pokladně                          9 649,00 Kč

            Zůstatky souhlasí s hl.účet.knihou  k 31.3.2011

            Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

            Zastupitelstvo vzalo zprávu o hospodaření na vědomí.

 

5/ Vyjádření starostky obce ke kontrolám hospodaření obce

 

            Starostka byla p. Sklenářem na konci min.zasedání, kdy už zastupitelé odešli,takže

 

 

 

 

 

 

 

 

-  3  -

 

nebyli svědci , nařčena, že tři roky jako místostarostka falšovala účetní doklady, když chtěla důkaz tak p. Sklenář odpověděl, že sama ví co falšovala , že jí nic dokazovat nebude. Proto tento bod zařadila do programu zasedání.

            Pan Sklenář vše popřel a obvinil starostku , že je lhářka a že si vymýšlí.

            Přesto starostka informovala o kontrolách které proběhly v letech kdy byla předsedkyní FV a místostarostkou , kdy bylo účetnictví novou účetní dáno do pořádku a audity proběhly bez výhrad.

            Při dohledání některých dokladů zjistila , že účetnictví za býv. starosty p. Sklenáře v tak dobrém pořádku nebylo a doložila to zápisy. Pan Sklenář vše popřel.

            Starostka proto odmítá s p. Sklenářem komunikovat pouze sama a vyžaduje při komunikaci s ním svědky.

 

6/ Projednání disk.příspěvku p. Sklenáře k hospodaření v obec.lesích.

 

            Tento diskusní přispěvek přednesl p. Sklenář na min.zasedání v diskusi, proto starostka kopii tohoto příspěvku dala k prostudování všem členům zastupitelstva  před zasedáním.

            K projednání příspěvku byl přizván i p. Jaroš.

            Pan Sklenář obvinil starostku , že jej nepřizvala na valnou hromadu ZSVOL, aby tento příspěvek mohl přednést na jednání.

            Dle stanov ZSVOL se valné hromady zúčastňují pověření zastupitelé, a to p. Sklenář nebyl, takže toto mu bylo starostkou sděleno a nebude mu již žádné písemné potvrzení  vystavovat.

            Vyzvala zastupitele, aby se ke zprávě p.Sklenáře o  hospodaření v lese vyjádřili, tito se odmítli k projednávané zprávě vyjadřovat. Pouze p. Hatina navrhl, aby kontrolu provádělo více členů.

Disk.příspěvek, jak uvedla starostka se týká hospodaření v ob.lesích  od r. 1993. Je pouze kritizováno hospodaření v ob.lesích v době jejich začlenění do ZSVOL. Není v něm uvedeno hospodaření ,kdy ob.lesy spravoval  p. Sklenář jako starosta se svojí rodinou. V té době byl hospodářem  v ob.lesích p. Kopřiva, na kterého se často p. Sklenář odvolává.

            Obvinění ,která jsou v příspěvku  byla uváděna v tr.oznámení, které podal p. Sklenář a která byla vyšetřována orgány činnými v tr.řízení.

            Min. zastupitelstvo obce obdrželo od Policie ČR usnesení ze dne 20.4.2009, podle kterého se věc podezření ze spáchání tr.činu odkládá.

Toto dvanáctistránkové usnesení  se zabývá tr.oznámením p. Sklenáře a bylo zjištěno, že věc dle § 159a odst.1 věty prvé tr.řádu  se odkládá neboť ve věci nejde o podezření z tr.činu a není na místě věc vyřídit jinak.

Min. zastupitelstvo se usneslo, že tím pokládá  další stížnosti p. Sklenáře za bezpředmětné a nebude se již k nim vyjadřovat.

           

 

 

 

 

 

 

-         4  -

 

 

Takže p. Sklenář novému zastupitelstvu přednesl své osobní zjištění, ve kterém mimo jiné  uvedl,že tři usnesení,která zatím policie ČR vydala jsou snůškou lží .          

Žádá o udělení plné moci ,aby mohl své důkazy o hospodaření obhájit – na min. zasedání vyžadoval obnovení pl.moci- nebyla mu udělena.

            Obvinění,která ve svém příspěvku uvádí, jsou vysvětlena v posledním usnesení Policie ČR.

            Pan Sklenář žádá o novou plnou moc, o které dala starostka obce hlasovat a zároveň dala hlasovat o zplnomocnění p. Sklenáře kontrolovat hospodaření v ob.lescích.

Hlasování:                 pro: 1              proti: 4            zdrželi se: 2

Když chtěla starostka aby předložil materiály, z kterých čerpal obivnění,které uvádí, tak jí odpověděl, že jí do toho nic není a žádá jí o další doklady. Pokud mu je starostka nedá podá na ní trestní oznámení.

            Paní starostka byla u předsedy ZSVOL a u účetní ZSVOL aby se přesvědčila jak je vedeno účetnictví. Paní účetní má vše ve vzorném pořádku, což  by asi takto p. Sklenář za svého hospodaření v ob.lesích  doložit nemohl.

            Dle nájemní smlouvy čl. IV obec všechny doklady o obec.lesích předala ZSVOL tak jako to učilily všechny čl.obce.  Doklady jsou uloženy v kanceláři ZSVOL.

            Účetní vypracovává podrobné hospodaření 2 x do roka a předkládá je čl.obcím. Tyto zprávy jsou projednávány na zasedání ZO a za účasti p. Jaroše, který podává ke zprávě potřebné informace. Tyto zprávy jsou schváleny ZO vč. zprávy za rok 2010.

            Vzhledem k tomu, že vše bylo prošetřeno orgány činnými v tr.řízení  nebude starostka p. Sklenářovi žádné doklady ,které vyžaduje předávat.

            Příspěvek v plném znění je přílohou tohoto zápisu.

 

7/ Údržba zeleně v obcích

            V Biskoupkách posekal zeleň p. Král a odvoz trávy zajistí p. Fiala.

            V Sebečicích se nikdo na údržbu zeleně nepřihlásil. Pouze p. Sklenář slíbil, že zajistí odvoz posekané trávy.

 

8/ Schálení koupě membr.dávkovacího čerpadla – jímání Sebečice

            Mělo by být zakoupeno membr.dávkovací čerpadlo na chlornan sodný v ceně 12.006,00 Kč vč. DPH.

Hlasování:                 pro: 7              proti: 0            zdrželi se: 0

            Bude sděleno firmě Revos, že nákup čerpadla byl odsouhlasen.

 

9/ Diskuse

            Úklid vydraženého podia – bod z min.zasedání:          

Po složitém doložení všech dokladů, kterým nevěřil, o nabídce odprodeje podia a úklidu bet.bloků   pan Sklenář konečně bet.bloky ,které měl již uklidit v r. 2004 do 30.9.2011 odstraní.

 

 

 

 

 

 

 

 

-  5  -

 

Pan Hatina navrhl opravu zvoničky v Sebečicích. Slíbil zjistit u p. Kuchty  možnost opravy a přibližnou cenu do příštího zasedání.Zvonička měla být opravena za starostování p. Sklenáře v r.1999 což nebylo provedeno.

Dále upozornil na nutnost vyčištění  „špuntlochů“ kanalizace v Sebečicích.

Pan Fiala informoval o možnosti  slevy 50% na vstupenky na všechny scény Národního divadla. Možnost zakoupení u p. Fialy.

 

Zasedání ukončeno  v 21.00 hod.

 

V Sebečicích 17.5.2011

 

Příští zasedání 14.6.2011

 

 

 

Zapisovatel: Tomáš Fiala

 

 

            Ověřovatelé :

 

            Tomáš Fiala ……………………          Jiří Říhánek……………………………

 

 

 

                                                                                  ……………………………………..

                                                                                  Věra Králová – starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í

 

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sebečice konaného dne

17.5.2011

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 

            1/  Servisní smlouvu s firmou JD Rozhlasy s.r.o. Rožnov p.Radhoštěm

            2/  Nákup mebránového dávk.čerpadla

 

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

 

            1/ Pana Hatinu do funkce kronikáře

            2/ Udělení plné moci a zplnomocnění p. Sklenáře na kontrolu hospodaření v obec.lesích

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

 

            1/ Zprávu FV o hospodaření obce za I. čtvrtletí 2011

 

 

 

V Sebečicích 17.5.2011         

 

 

           

                       

 

                                                                       ………………………………………

                                                                       Věra Králová – starostka obce

 

 

 

           

 

Zápis č. 5 z 17.5.2011

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281