www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2011 > Zápis č. 1 z11.1.2011

Zápis č. 1/2011

Ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne

11.1.2011

 

 

Přítomni: pí Králová, pp. Sklenář, Fiala, Bursa, Hatina, Suchý

Omluven: p. F. Svoboda

Hosté: p. J. Říhánek

 

P r o g r a m :

            1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

            2/ Kontrola usnesení z min. zasedání

            3/ Došlá a odeslaná pošta

            4/ Činnost zastupitelstva obce v r. 2011

            5/ Vyřešení dopr.značek mezi obcí Biskoupky a Bílá Skála

            6/ Projednání kronikáře obce

            7/ Zpráva invent.komise

            8/ Diskuse

            9/ Usnesení a závěr

 

J e d n á n í :

 

1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

    Starostka obce zahájila zasedání konstatováním, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále seznámila členy zastupitelstva s rezignací p. F. Svobody a požádala o zařazení tří bodů do programu, a to:

            Volba nového místostarosty ,   doplnění zastupitelstva o nového člena a doplnění kontr. a fin. výboru o nové členy

            Informace o dotacích

            Schválení nových smluv a dodatků ke smlouvám.

            Starostka obce požádala p. Jiřího Říhánka z kand.listiny č. l o složení slibu zastupitelete obce.  Slib přiložen u zápisu.

Na základě kritiky jednání zastupitelstva  obce navrhla starostka zakoupení diktafonu, který by byl používán při jednání zastupitelstva jako doklad k zápisu.

            Z řad členů zastupitelstva nebyly námitky a bude používán i  při dalších jednáních.

            Byli navrženi starostkou ověřovatelé zápisu, a to p. Bursa a p. Fiala, zapisovatelem p. Sklenář.

            Schváleno 6 zastupiteli.

 

2/ Kontrola usnesení z min. zasedání

     Z min. zasedání nevzešly žádné úkoly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         2  -

 

 

 

3/  Došlá a odeslaná pošta

     Došlá pošta zapsaná v knize došlé pošty  od č. 342 – 362 a 1 – 20

     Došlé faktury byly předány účetní obce k proplacení.

     Odeslaná pošta:

     MěÚ Rokycany – vrácení potrvzené vyhlášky

     Asseco Praha zaslání potvrzené smlouvy

 

4/ Zvolení místostarosty obce a doplnění kontr.a fin.  výboru o člena

     Po obsáhlé a bouřlivé diskusi, ve které p. Fiala mimo jiné vyzval své spolustraníky p. Suchého a p. Bursu k opuštění zasedání , kdy se z neznalosti zákona o obcích domníval, že se budou muset uskutečnit nové volby, byl nadpoloviční většinou zastupitelů  zvolen p. Josef Sklenář.

   Náplň práce i měsíční odměna za tuto funkci zůstává stejná jak byla odsouhlasena pro p. F.Svobodu tj. 2 100,00 Kč.

    Byly projednány nutné změny ve složení jednotlivých výborů. Po rezignaci p. S. Krále na člena fin.výboru je navržena pí Boltíková. Do kontr. výboru byl schválen p. F. Hatina, který byl zároveň zvolen předsedou kontrolního výboru.

 

5/ Vyřešení dopr. značek mezi obcí Biskoupky a B.Skálou

   Označení komunikace značkami v Biskoupkách směrem na B. Skálu p. Fiala  nezajistil a proto bude znovu jednáno s vedoucím odboru dopravy p. Kalčíkem.

 

6/  Projednání kronikáře obce

     Navržený p. F. Hatina byl zamítnut nadpoloviční většinou členů zastupitelstva obce a proto bude na vývěs. deskách  OÚ v Sebečicích a Biskoupkách zveřejněna žádost o možné přihlášení z řad občanů na tuto funkci. Za vedení obecní kroniky je stanovena fin.odměna ve výši 3 000,00 Kč ročně.

 

7/  Zpráva invent. komise

     Předseda invent. komise p. Sklenář předložil výsledky inventarizace k jejímu schválení s připomínkami a návrhem na vyřazení. Vyřazeno bude ván.osvětlení – červené v ceně

1 048,00 Kč – je neopravitelné.

Inventarizace obce by měla být doplněna o has.stříkačku z r. 1900 ale před tím by měla být ohodnocena.

Schváleno všemi zastupiteli.

 

 

 

 

 

 

 

 

-         3  -

 

8/ Projednání žádostí o dotace od Krajského úřadu PK

    Starostka se informovala o možnosti získání dotací na územní plán jehož  vypracování je již v jednání s pí ing arch. Novotnou.

     Pokusíme se ještě o dotaci na odbahnění rybníka po konsultaci s krajským zastupitelem.

     Tyto žádosti o dotace je nutno předložit do 28.1.2011.

 

9/ Diskuse

     Starostka obce seznámila zastupitele :

      s možností  zřízení účtu u Čs.spořitelny  na cenné papíry,

      s    uzavřením dohody o provedení práce s účetní obce na tři měsíce, měs.odměna 3.500,00 Kč + cestovné

      s prodloužením nájemní smlouvy na prodejnu v Sebečicích s p.ing. Josefem Štíchou za nájemné 100,00 Kč ročně,

       s prodloužením nájmu p. Marku Suchému o další rok,

        s uzavřením dohody o provedení práce s knihovnicí na r. 2011 s tím, že knihovna bude otevřena každý pátek od 17.00 – 18.00 Hod. Měsíční odměna 400,00 Kč,

        s uzavřením smlouvy s firmou Asseco na dodání programů ,které jsou nutné pro účetnictví obce.

            S uzavřením dodatku č. 1/2011 –dopravní obslužnost –příspěvek ve výši 1300,00Kč

Všechny smlouvy,  dohody a dodatky  byly schváleny  všemi zastupiteli

       Žádost p. Zd.Tyce o snížení nájmu, vzhledem k tomu, že od r. 2011 již  nebude pronajímatelem části parcely č. 255/1. Bude mít pouze v nájmu cca 20 m2 , kde má zdroj pitné vody. Zastupitelstvo po diskusi schválilo  nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výší nájmu 300,00 Kč ročně.

            Schváleno 5 zastupiteli., proti 2

      Informace o školení pro nově zvolené zastupitele , které se koná 21.1.2011. Školení se zúčastní starostka a místostarosta.

       Informace o zasedání Mikroregionu Radnicko .

       Dále upozornila starostka na závady v bytě č. 2 po sl.K.Hatinové,které nebyly  nájemníkem zaviněny. Tyto závady musí být odstraněny před předáním bytu novému nájemci. Závady přislíbil opravit p. Marek Suchý a p. T.Fiala.

       Došla první žádost o byt od sl. Perlíkové. Přijde se představit a prohlídnout byt v pátek.

       Žádost p. Lokajíčka z Biskoupek na oplocení pozemku a na stavbu hosp. stavby  v Biskoupkách byla schválena všemi zastupiteli dle přiloženého plánku.

        Byla projednána žádost o zaslání osob pověřených funkcí oddávajícího.

        V naší obci bez matričního úřadu smí oddávat pouze starosta a místostarosta. Určená oddávací místnost je kancelář OÚ a spol.místnost, a to každou sobotu od 10.00 – 16.00 hod.  

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         4  -

            Pan Bursa kritizoval, že v zápise z min. zasedání  chybí zaúkolování vodáka obce, aby projednal na Revosu v Rokycanech možné vydání vyhlášky obce ,které by nařizovalo osazení vodoměru v každém popis.čísle. Zda majitel připojky si musí tento vodoměr společně s následnou prací zaplatit a nebo může nadále odebírat vodu jako doposud za cenu,která je účtována dle vyhlášky , kde jsou stanoveny paušály za jednotlivé odběry a počet chovaných zvířat.

 

            Pan T.Fiala žádá o souhlas na prořezání přístupové cesty k chatám p. Pokorného.

            Zastupitelstvo s tímto nutným prořezáním souhlasí.

 

            Po diskusi ohledně dalšího postupu odbahnění a opravě rybníku v Biskoupkách byl pověřen p. T.Fiala, aby jednal s p. Vonáskem majitelem firmy Bravos ohledně rozpočtu a provedení těchto prací , tak jak na min.zasedání p. Vonásek přislíbil.

 

            Zastupitelstvo se zabývalo přepracováním nájemních smluv vypracovanými před devíti lety na pronájem obecních budov a pozemků. Rozhodlo, že toto bude provedeno po předchozí prohlídce , kterou celé zastupitelstvo uskuteční na konci 1.pololetí t.r.

 

10/ Usnesení – viz příloha zápisu

 

            Starostka ukončila zasedání v 21.15 hod.

            Příští zasedání zastupitelstva obce se koná 15.2.2011 v 18.00 hod.

 

 

V Sebečicích dne 11.1.2011

 

Zapsal p. Sklenář

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

…………………………………

Vladimír Bursa

 

 

…………………………………..

Tomáš Fiala                                                                ……………………………………….

                                                                                              Věra Králová starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Sebečice č. 1/2011

 

   

 

Zastupitelstvo schvaluje:

           

            1/ volbu místostarosty obce p. Josefa Sklenáře nar. 27.6.1945 tr. bytem              Sebečice č. 38       

            2/ Zprávu o provedené invetarizaci majetku obce

            3/ Založení účtu na cenné papíry u Čs.spořitelny

            4/ Podání žádostí o poskytnutí dotací

            5/ Nové členy fin.a kontr.výboru a předsedu kontr.výboru

            6/ Oddávající a oddací místnost vč. dne a stanové doby

            7/ Nájemní smlouvu na pozemky s  p. Z.Tycem

            8/ Oplocení pozemku a stavbu hos.stavby p. Lokajíčkovi

            9/ Smlouvy a dohody uvedené v bodě 9/

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

            1/ rezignaci p. F. Svobody na mandát zastupitele

            2/ rezignaci p.S.Krále na člena fin. výboru

 

Zastupitelstvo ukládá:

            1/ p. Sklenářovi projednat na Revosu možnost vydání vyhlášky obce ohledně vodoměrů a jejich montáž

            2/ p. Fialovi zajistit u p. Vonáska rozpočet na opravu rybníku v Biskoupkách

            3/ p. Sklenářovi jednat s vedoucím odboru dopravy MěÚ Rokycany  ohledně dopr.značek

 

 

 

 

 

V Sebečicích 11.1.2011

 

 

 

                                                                                  ……………………………………

                                                                                  Věra Králová starostka ob 

Zápis č. 1 z11.1.2011

Zápis č. 1/2011

Ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne

11.1.2011

 

 

Přítomni: pí Králová, pp. Sklenář, Fiala, Bursa, Hatina, Suchý

Omluven: p. F. Svoboda

Hosté: p. J. Říhánek

 

P r o g r a m :

            1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

            2/ Kontrola usnesení z min. zasedání

            3/ Došlá a odeslaná pošta

            4/ Činnost zastupitelstva obce v r. 2011

            5/ Vyřešení dopr.značek mezi obcí Biskoupky a Bílá Skála

            6/ Projednání kronikáře obce

            7/ Zpráva invent.komise

            8/ Diskuse

            9/ Usnesení a závěr

 

J e d n á n í :

 

1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

    Starostka obce zahájila zasedání konstatováním, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále seznámila členy zastupitelstva s rezignací p. F. Svobody a požádala o zařazení tří bodů do programu, a to:

            Volba nového místostarosty ,   doplnění zastupitelstva o nového člena a doplnění kontr. a fin. výboru o nové členy

            Informace o dotacích

            Schválení nových smluv a dodatků ke smlouvám.

            Starostka obce požádala p. Jiřího Říhánka z kand.listiny č. l o složení slibu zastupitelete obce.  Slib přiložen u zápisu.

Na základě kritiky jednání zastupitelstva  obce navrhla starostka zakoupení diktafonu, který by byl používán při jednání zastupitelstva jako doklad k zápisu.

            Z řad členů zastupitelstva nebyly námitky a bude používán i  při dalších jednáních.

            Byli navrženi starostkou ověřovatelé zápisu, a to p. Bursa a p. Fiala, zapisovatelem p. Sklenář.

            Schváleno 6 zastupiteli.

 

2/ Kontrola usnesení z min. zasedání

     Z min. zasedání nevzešly žádné úkoly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         2  -

 

 

 

3/  Došlá a odeslaná pošta

     Došlá pošta zapsaná v knize došlé pošty  od č. 342 – 362 a 1 – 20

     Došlé faktury byly předány účetní obce k proplacení.

     Odeslaná pošta:

     MěÚ Rokycany – vrácení potrvzené vyhlášky

     Asseco Praha zaslání potvrzené smlouvy

 

4/ Zvolení místostarosty obce a doplnění kontr.a fin.  výboru o člena

     Po obsáhlé a bouřlivé diskusi, ve které p. Fiala mimo jiné vyzval své spolustraníky p. Suchého a p. Bursu k opuštění zasedání , kdy se z neznalosti zákona o obcích domníval, že se budou muset uskutečnit nové volby, byl nadpoloviční většinou zastupitelů  zvolen p. Josef Sklenář.

   Náplň práce i měsíční odměna za tuto funkci zůstává stejná jak byla odsouhlasena pro p. F.Svobodu tj. 2 100,00 Kč.

    Byly projednány nutné změny ve složení jednotlivých výborů. Po rezignaci p. S. Krále na člena fin.výboru je navržena pí Boltíková. Do kontr. výboru byl schválen p. F. Hatina, který byl zároveň zvolen předsedou kontrolního výboru.

 

5/ Vyřešení dopr. značek mezi obcí Biskoupky a B.Skálou

   Označení komunikace značkami v Biskoupkách směrem na B. Skálu p. Fiala  nezajistil a proto bude znovu jednáno s vedoucím odboru dopravy p. Kalčíkem.

 

6/  Projednání kronikáře obce

     Navržený p. F. Hatina byl zamítnut nadpoloviční většinou členů zastupitelstva obce a proto bude na vývěs. deskách  OÚ v Sebečicích a Biskoupkách zveřejněna žádost o možné přihlášení z řad občanů na tuto funkci. Za vedení obecní kroniky je stanovena fin.odměna ve výši 3 000,00 Kč ročně.

 

7/  Zpráva invent. komise

     Předseda invent. komise p. Sklenář předložil výsledky inventarizace k jejímu schválení s připomínkami a návrhem na vyřazení. Vyřazeno bude ván.osvětlení – červené v ceně

1 048,00 Kč – je neopravitelné.

Inventarizace obce by měla být doplněna o has.stříkačku z r. 1900 ale před tím by měla být ohodnocena.

Schváleno všemi zastupiteli.

 

 

 

 

 

 

 

 

-         3  -

 

8/ Projednání žádostí o dotace od Krajského úřadu PK

    Starostka se informovala o možnosti získání dotací na územní plán jehož  vypracování je již v jednání s pí ing arch. Novotnou.

     Pokusíme se ještě o dotaci na odbahnění rybníka po konsultaci s krajským zastupitelem.

     Tyto žádosti o dotace je nutno předložit do 28.1.2011.

 

9/ Diskuse

     Starostka obce seznámila zastupitele :

      s možností  zřízení účtu u Čs.spořitelny  na cenné papíry,

      s    uzavřením dohody o provedení práce s účetní obce na tři měsíce, měs.odměna 3.500,00 Kč + cestovné

      s prodloužením nájemní smlouvy na prodejnu v Sebečicích s p.ing. Josefem Štíchou za nájemné 100,00 Kč ročně,

       s prodloužením nájmu p. Marku Suchému o další rok,

        s uzavřením dohody o provedení práce s knihovnicí na r. 2011 s tím, že knihovna bude otevřena každý pátek od 17.00 – 18.00 Hod. Měsíční odměna 400,00 Kč,

        s uzavřením smlouvy s firmou Asseco na dodání programů ,které jsou nutné pro účetnictví obce.

            S uzavřením dodatku č. 1/2011 –dopravní obslužnost –příspěvek ve výši 1300,00Kč

Všechny smlouvy,  dohody a dodatky  byly schváleny  všemi zastupiteli

       Žádost p. Zd.Tyce o snížení nájmu, vzhledem k tomu, že od r. 2011 již  nebude pronajímatelem části parcely č. 255/1. Bude mít pouze v nájmu cca 20 m2 , kde má zdroj pitné vody. Zastupitelstvo po diskusi schválilo  nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výší nájmu 300,00 Kč ročně.

            Schváleno 5 zastupiteli., proti 2

      Informace o školení pro nově zvolené zastupitele , které se koná 21.1.2011. Školení se zúčastní starostka a místostarosta.

       Informace o zasedání Mikroregionu Radnicko .

       Dále upozornila starostka na závady v bytě č. 2 po sl.K.Hatinové,které nebyly  nájemníkem zaviněny. Tyto závady musí být odstraněny před předáním bytu novému nájemci. Závady přislíbil opravit p. Marek Suchý a p. T.Fiala.

       Došla první žádost o byt od sl. Perlíkové. Přijde se představit a prohlídnout byt v pátek.

       Žádost p. Lokajíčka z Biskoupek na oplocení pozemku a na stavbu hosp. stavby  v Biskoupkách byla schválena všemi zastupiteli dle přiloženého plánku.

        Byla projednána žádost o zaslání osob pověřených funkcí oddávajícího.

        V naší obci bez matričního úřadu smí oddávat pouze starosta a místostarosta. Určená oddávací místnost je kancelář OÚ a spol.místnost, a to každou sobotu od 10.00 – 16.00 hod.  

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         4  -

            Pan Bursa kritizoval, že v zápise z min. zasedání  chybí zaúkolování vodáka obce, aby projednal na Revosu v Rokycanech možné vydání vyhlášky obce ,které by nařizovalo osazení vodoměru v každém popis.čísle. Zda majitel připojky si musí tento vodoměr společně s následnou prací zaplatit a nebo může nadále odebírat vodu jako doposud za cenu,která je účtována dle vyhlášky , kde jsou stanoveny paušály za jednotlivé odběry a počet chovaných zvířat.

 

            Pan T.Fiala žádá o souhlas na prořezání přístupové cesty k chatám p. Pokorného.

            Zastupitelstvo s tímto nutným prořezáním souhlasí.

 

            Po diskusi ohledně dalšího postupu odbahnění a opravě rybníku v Biskoupkách byl pověřen p. T.Fiala, aby jednal s p. Vonáskem majitelem firmy Bravos ohledně rozpočtu a provedení těchto prací , tak jak na min.zasedání p. Vonásek přislíbil.

 

            Zastupitelstvo se zabývalo přepracováním nájemních smluv vypracovanými před devíti lety na pronájem obecních budov a pozemků. Rozhodlo, že toto bude provedeno po předchozí prohlídce , kterou celé zastupitelstvo uskuteční na konci 1.pololetí t.r.

 

10/ Usnesení – viz příloha zápisu

 

            Starostka ukončila zasedání v 21.15 hod.

            Příští zasedání zastupitelstva obce se koná 15.2.2011 v 18.00 hod.

 

 

V Sebečicích dne 11.1.2011

 

Zapsal p. Sklenář

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

…………………………………

Vladimír Bursa

 

 

…………………………………..

Tomáš Fiala                                                                ……………………………………….

                                                                                              Věra Králová starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Sebečice č. 1/2011

 

   

 

Zastupitelstvo schvaluje:

           

            1/ volbu místostarosty obce p. Josefa Sklenáře nar. 27.6.1945 tr. bytem              Sebečice č. 38       

            2/ Zprávu o provedené invetarizaci majetku obce

            3/ Založení účtu na cenné papíry u Čs.spořitelny

            4/ Podání žádostí o poskytnutí dotací

            5/ Nové členy fin.a kontr.výboru a předsedu kontr.výboru

            6/ Oddávající a oddací místnost vč. dne a stanové doby

            7/ Nájemní smlouvu na pozemky s  p. Z.Tycem

            8/ Oplocení pozemku a stavbu hos.stavby p. Lokajíčkovi

            9/ Smlouvy a dohody uvedené v bodě 9/

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

            1/ rezignaci p. F. Svobody na mandát zastupitele

            2/ rezignaci p.S.Krále na člena fin. výboru

 

Zastupitelstvo ukládá:

            1/ p. Sklenářovi projednat na Revosu možnost vydání vyhlášky obce ohledně vodoměrů a jejich montáž

            2/ p. Fialovi zajistit u p. Vonáska rozpočet na opravu rybníku v Biskoupkách

            3/ p. Sklenářovi jednat s vedoucím odboru dopravy MěÚ Rokycany  ohledně dopr.značek

 

 

 

 

 

V Sebečicích 11.1.2011

 

 

 

                                                                                  ……………………………………

                                                                                  Věra Králová starostka ob

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140279