www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2011 > Zápis č. 4 z 12.4.2011

Zápis č.4/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konaného

dne 12.4.2011

 

Přítomni :  paní Králová Věra,  p.Bursa Vladimír,p. Fiala Tomáš, p.Marek Suchý,

     p.Hatina František,p.Říhánek Jiří,p.Sklenář Josef

Přítomno: 7 členů zastupitelstva

Nepřítomno: 0

Hosté :  p.Král Stanislav, p. Mazal Bronislav

Program :

     1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2/ Kontrola usnesení z min. zasedání

3/  Došlá a odeslaná pošta

4/  Schválení závěrečného účtu za rok  2010

5/  Schválení sponzorského daru Nemocnici Rokycany

6/  Projednání udělení Plné moci p. Sklenářovi

7/ Informace o Dohodách o provedení práce

8/  Volba předsedy finančního výboru

9/ Informace o dotacích

10/ Schválení odměny místostarostovi obce

11/ Schválení podpisových vzorů

12/ Diskuse

13/ Usnesení a závěr

 

Jednání:

1/Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájila  starostka obce v 18.00 hod.a přivítala přítomné.  Konstatovala, že informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce spolu s programem byla zveřejněna 7 dní před zasedáním na úřed.a elektr.desce OÚ dále informovala, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva obce a zasedání je usnášeníschopné.

Seznámila přítomné s programem jednání  a navrhla ověřovatele zápisu – p. Bursa a p. Suchý.

Vzhledem k tomu, že  p. Sklenář přestal být místostarostou obce, odmítl dělat zápisy ze zasedání. Byl požádán pan Mazal, který není člen zastupitelstva, aby zasedání zapsal.

Bez připomínek.

Hlasování:             pro: 7               proti: 0             zdrželi se: 0

 

2/Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

            Nesplněný bod  - p. Sklenář nevypracoval vyhlášku o instalaci vodoměrů v obci Sebečice  - nesplnil §     83   zákona o obcích.

Konstatoval, že stačí pouze seznam občanů kteří nemají vodoměry.

            Zastupitelstvo požaduje od p. Sklenáře vyhlášku,kterou slíbil připravit.

 

 

-         2  -

 

 

3/ Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta :

Zapsaná v Knize došlé pošty pod pořadovými čísly – 107 - 135

     Došlé faktury předány účetní  obce k proplacení

     Odeslaná pošta:

     KÚ PK Plzeň – odd. fin.kontroly -  zažádání o provedení kontroly hospodaření obce za rok 2011

     p. Fišer Jiří – oprava a údržba jímky

     p.Drzek – zákaz pohybu psího spřežení po cestách a pozemcích obce

     Policie ČR – informace o p. Hurtovi

 

4) Schválení závěrečného účtu za rok 2010

        

Paní starostka seznámila zastupitelstvo se zprávou o kontrole hospodaření obce Sebečice a závěrečným účtem za rok 2010.Kontrolní orgány konstatovaly,  že hospodaření obce a vedení účetnictví obce je bez výhrad.

            Závěrečný účet obce Sebečice za rok 2010 byl vyvěšen na úř. a el. desce dne 25.3.2011 a sejmut dne 11.4.2011. Z řad obyvatel nebyly žádné připomínky.

            Hlasování:                 pro: 5               proti: 2             zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce Sebečice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy kontrolní skupiny o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad.

P.Sklenář, jako zastupitel, nesouhlasí se závěrečným účtem a se závěrem kontroly KÚ PK, neb se v záv.účtu neobjevila informace o  kontrole dotace na opravu stropu na víceúčelové budově a nebyla provedena kontrola hospodaření v obecních lesích za rok 2010.– připomínka byla rozsáhlá  je založena na OÚ. Pan Sklenář požaduje zaslat svou připomínku na KÚ PK, paní starostka dala hlasovat o tom kdo je pro, aby se připomínka p. Sklenáře zaslala za obec na KÚ PK

            Hlasování:                 pro: 2               proti: 4             zdrželi se: 1

Obec nebude zasílat připomínku p. Sklenáře na KÚ PK.Paní starostka doporučila p. Sklenářovi, aby svou připomínku zaslal za svou osobu sám.

 

     5/  Schválení sponzorského daru Nemocnici Rokycany

 

 Na obec byla zaslána darovací smlouva na sponzorský dar nemocnici v Rokycanech.

V rozpočtu na rok 2011 byla schválena částka 5.000,00 Kč .

Hlasování:                 pro: 7               proti: 0            zdrželi se:0

Zastupitelstvo schvaluje sponz.dar ve výši 5.000,00 Kč a pověřuje starostku obce podepsáním darovací smlouvy s nemocnicí v Rokycanech.

 

6/ Projednání udělení Plné moci p. Sklenářovi

Paní starostka informovala zastupitele o chování p. Sklenáře vůči její osobě při žádosti o plnou moc a o doklady o hospodaření v obec.lesích za rok 2010. Pan Sklenář částečně přečetl svůj písemný příspěvek, kde žádá a zdůvodňuje udělení této plné moci za obec pro svou osobu upozorňuje  na skutečnost, že nežádá udělení nové plné moci, ale  obnovení plné moci

 

-  3  -

 

na rozkradení dřeva. Vzhledem k obsažnosti jeho příspěvku bylo navrhnuto aby svůj příspěvek celý přednesl až v diskusi.Paní starostka dala hlasovat o obnovení plné moci:

            Hlasování:      pro: 1               proti: 4             zdrželi se: 2                 

Obnovení plné moci za obec Sebečice ve věci hospodaření v obec. lese pro p.Sklenáře  nebylo schváleno.

 

7/ Informace o Dohodě o provedení práce

Paní starostka seznámila zastupitele obce s novelou zákoníku práce a s platnými pravidly pro  uzavírání dohody o provedení práce v roce 2011 a upozornila , že dohody o provedení práce se musí od 1.1.2011 uzavírat pouze písemně.

 

 8/ Volba předsedy finančního výboru

Paní starostka navrhla na funkci předsedy finančního výboru p. Marka Suchého bez nároku na odměnu.

            Hlasování:      pro: 7               proti:0              zdrželi se:0

Pan Marek Suchý byl schválen předsedou finančního výboru .

Vzhledem k uvolnění  pozice člena kontrolního výboru navrhla jako člena kontrolního výboru p. Martina Suchého

            Hlasování:      pro: 7               proti: 0             zdrželi se:0

Pan Martin Suchý byl schválen členem kontrolního výboru .

 

9/ Informace o dotacích na rybník Biskoupky  

KÚ PK  - dopis z 31.3.2011 – zastupitelstvo PK schválilo pro naši obec poskytnutí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2011:

Část A – odbahnění a rekonstrukce rybníku v Biskoupkách – výše dotace 110 000,- Kč.

Část C – územní plán – výše dotace 28 000,- Kč.

Starostka s místostarostou připraví podklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

p. Fiala vysvětlil na co byla dotace určena a použitá – že pro tento rok šlo o odbahnění a instalaci vypouštěcího stavidla, na jiné práce ani dotace nemůže být použita.

Na zasedání se dostaví pan V.Vonásek, aby se ještě některé úpravy rybníku dořešily.

            Pan J.Říhánek byl pověřen technickým dozorem .

10/ Schválení odměny místostarostů

p. Fiala Tomáš,  byl zvolen 15.3.2011 místostarostou pověřeným funkcí oddávajícího – odměny se  zřekl.

p.Bursa Vladimír byl zvolen 15.3.2011  místostarostou zastupujícím starostu – navržená měsíční odměna -  4.200,00 Kč od 1.4.2011.

            Hlasování:      pro : 5              proti: 2             zdrželi se: 0

- 4 -

Místostarostovi p. Bursovi Vladimíru  by schválena  odměna  4.200,- Kč měsíčně od 1.4.2011.

 

11/Schválení podpisových vzorů

 

Paní starostka požádala zastupitelstvo obce o schválení  oprávnění podepisovat za obec dokumenty a k tomu schválení podpisových vzorů pro paní starostku Královou Věru a pro

místostarostu p. Bursu Vladimíra a účetní obce paní Kešnerovou. Informovala rovněž o ukončení platnosti podpisového vzoru bývalého místostarosty p. Sklenáře ke dni 15.3.2011.

            Hlasování:      pro: 7               proti:0              zdrželi se:0

Osoby s podpisovými vzory v obci Sebečice schváleny.

12/Diskuse

Paní starostka navrhla aby se úřední hodiny obecního úřadu posunuly a to v pátek od 16.00 do 18.00 hod.  od 1.5.2011.

            Hlasování:      pro: 7               proti:0              zdrželi se:0

Posunutí úředních hodin obecního úřadu Sebečice pro veřejnost v pátek od 16.00 do 18.00 hod.  - schváleno.

 p. Bursa - informoval zastupitele obce o odvozu nebezpečného odpadu v sobotu ze Sebečic, je možné již v týdnu ukládat tento odpad u hasičárny, bude ještě v pátek informovat občany rozhlasem.

- dále informoval o obsahu školení o krizovém řízení obcí, v rozpočtu musí být na tuto činnost vyčleněna částka, byť jen minimální, aby po případné likvidaci krizových věcí mohla obec požádat kraj o dotaci. Navrhuje na tuto činnost vyčlenit z rozpočtu 1000,- Kč-

.           Hlasování:      pro: 7               proti:0              zdrželi se:0                    

 Vyčlenění částky 1000,- Kč v rozpočtu obce na likvidaci krizových opatření bylo schváleno.

Fiala Tomáš – přinesl doklad o koupení léčiva pro ryby – Rupin  - 100 kg stojí dnes  4800,- Kč, sdělil, že byla věc konzultována s paní MVDr.Šimkovou, ryby se musí zaléčit 2x ročně po 50 kg na rozlohu rybníka v Sebečicích. Vodnatelnost je způsobována určitou degenerací ryb – na stejném místě je stejná rybí osádka a dochází k příbuzenskému křížení.  Koupě Rupinu byla schválena na min.zasedání.

p. Sklenář – zeptal se kdo uhradí uhynulé ryby v případě přetečení jímky od p. Fišera do rybníka – odpovězeno p. Bursou – osobně navštívil p. Fišera, v současné době je jímka prázdná a p. Fišer slíbil, že se této věci bude více věnovat ,aby nedošlo ke kontaminaci rybníka.

p.Fiala Tomáš – informoval zastupitele obce o revizi komínů- v Biskoupkách mají provedenu revizi komínů téměř všichni občané, v Sebečicích jen několik, vzhledem k tomu, že revize nařizuje zákon, vyzývá zastupitele ze Sebečic aby na tuto věc upozornili občany a na nebezpečí s tím spojená vzhledem např. k požáru domu a pojištění domu. P. Bursa na to reagoval, že vyzve ještě rozhlasem občany, aby si nechali revize provést.

 

- 5 -

Paní Králová – ptala se pana Sklenáře zda platí , že si bere na starost v Sebečicích vyvážení odpadu  na „Hůrka“ a vyvážení  popelnic a starost o veřejné osvětlení bez nároku na odměnu  - souhlasí, o vodu se  starat zadarmo není možné. Za tuto činnost pobírá asi 500,- Kč hrubého od Revosu. Pan ing. Kepka sdělil, že to nelze dělat zdarma a proto musí tuto částku panu Sklenářovi vyplácet.

Paní starostka uvedla, že pan Sklenář osobně slíbil panu Říhánkovi i panu Svobodovi, že již nebude  vedení lesů neustále napadat a nebude stále otevírat diskuse k věcem, které již byly prošetřeny, ale v poslední době nic jiného nedělá.

Pan Říkánek tuto skutečnost potvrdil.

 

Pan Fiala Tomáš – informoval obec že obdržel zdarma pro obec poukaz platný do září 2011 v hodnotě 10000,- Kč zřídit stránky obce na webu s roční aktualizací za 3000,- Kč. Zatím tento poukaz využit nebude. Vebové stránky má již obec zavedeny.

-upozornil na skutečnost, že začala růst tráva a bude nutné zajistit údržbu zelených ploch v obcích, zda je rozhodnuto o tom, kdo bude tyto práce dělat.- paní starostka sdělila, že bude nabídka na tyto práce vyvěšena pro zájemce na úřední desce stejně tak jako bude vyvěšena nabídka pro zájemce, kteří by prováděli zápisy z jednání zastupitelstva či vedli kroniku obce.

- pan Fiala dále sdělil, že pro zastupitelstvo obce vydává písemné prohlášení pro ty, kteří věří pomlouvačným řečem o tom, že je v zastupitelstvu obce z prospěchářství, kolik on jako osoba, zhruba v jaké hodnotě odvedl práci pro obec bez nároku na odměnu za rok 2011 přibližně v částce 6000,- Kč,

- dále navrhl aby se v příštím období porazily všechny topoly v Sebečicích pod koupalištěm z důvodu vnitřní hniloby a drží je jen 10 cm obvod což viděl na posledních 3, které porážel u koupaliště. Je zde nebezpečí, že by mohly padnout na lidi či elektrické vedení.

Na zasedání se dostavil p. V.Vonásek – sdělil, že práce na rybníku v Biskoupkách jsou hotové, zbývá opravit zábradlí a dodat kryty na přepady vody , které jsou ve výrobě, zábradlí bude opraveno do konce týdne. Dokumenty požadované k doložení na dotaci  má již téměř připravené a budou předány na obec tento týden.

p.Fiala Tomáš – navrhl obnovit bývalý Masarykův sad na Hůrkách – staré stromy vykácet a osadit mladými ovocnými stromy a vyřezat trní, aby šel prostor udržovat.Zároveň požadoval po p. Sklenářovi, aby si po sobě uklidil ořezané větve vedle cesty k Bašovce a také betonové špalky, které zbyly z likvidace bývalého parketu, který odkoupil p. Sklenář v minulosti a betony natahal na kraj louky. P. Sklenář sdělil, že pokud bude v zápise  o prodeji uvedeno, že má také uklidit betony, tak je uklidí.

p. Sklenář Josef – přednesl celý svůj příspěvek, ve kterém upozorňoval na údajné podvody p. Jaroše se dřevem a tento příspěvek předal k zápisu. – hovořil 12 minut.

Tento příspěvek pana Sklenáře bude projednán na příštím zasedání.

p.T.Fiala – poděkoval paní starostce za vedení spis.agendy a účetní pochválil za bezchybné účetnictví  obce zvláště při závěru „auditu“ bez výhrad.

p.Sklenář – sdělil, že byla slíbena občanům obce veřejná schůze, kdy se bude konat?

Paní starostka sdělila, že pokud se bude chovat jako dosud nechce dělat ostudu před celou obcí a žádné zvláště veřejné  setkání s občany svolávat nebude,  mimo to , každé zasedání zastupitelstva obce je veřejné a pokud občané mají zájem mohou kdykoli přijít .

- 6 –

 

 

 

11)    Usnesení a závěr

 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva  ve 21.00 hod.

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Příští zasedání zastupitelstva obce 17.5.2011 v 18.00 hod.

 

Sebečice dne 12.4.2011

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..       ……………………………………….   

                                   Vladimír Bursa             Marek Suchý

                                                                                                             

                            

 

                                                                                             

 Starostka obce Sebečice

                                                                                                    Věra Králová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konaného dne 12.4.2011

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

      1)  Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Sebečice za rok 2010 vč. zprávy kontr.skupiny o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad

2)      Podepsání smlouvy a darování sponzorského daru Nemocnici Rokycany

3)      Volbu předsedy finančního výboru p. Marka Suchého a člena kontrolního výboru obce p. Martina Suchého.

4)      Měsíční odměnu pro místostarostu obce p. Vladimíra Bursu ve výši 4200,- Kč od 1.4.2011

5)      Vystavení podpisových vzorů pro starostku, místostarostu p. Bursu Vl. a účetní obce

6)      Posunutí úředních hodin OÚ pro občany na pátek od 16.00 do 18.00 hodin od 1.5.2011.

7)      Vyčlenění částky 1000,- Kč na likvidaci krizových opatření v rozpočtu obce.

8)      Výzvu občanům na úřední desce k výběrovému řízení na kronikáře a zapisovatele a zájemce o provádění údržby zelených ploch v obci na rok 2011 .

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1)      Obnovení plné moci pro pana Sklenáře Josefa na zastupování obce při kontrolách hospodaření v lese.

2)       Připomínku p. Sklenáře, jako zastupitele obce, k výsledku auditu a odeslání jeho připomínky na KÚ Plzeňského kraje.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1)      Fyzický stav topolů v Sebečicích, na které upozornil pan Fiala

2)      Připomínky p. Sklenáře k hospodaření v obci a v obecních lesích

 

 

V Sebečicích dne 12.4.2011

 

 

                                                                                  Starostka obce Sebečice

                                                                                        Věra Králová

 

 

Zápis č. 4 z 12.4.2011

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140279