www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2011 > Zápis č. 3 z 15.3.3011

Zápis č. 3/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konaného

dne 15.3.2011

 

Přítomni: pí Králová , pp. J.Sklenář, V.Bursa, T. Fiala, M. Suchý, F. Hatina, J. Říhánek

Přítomno: 7 členů zastupitelstva

Nepřítomno: O

Hosté: p. Václav Jaroš

 

Program:

            1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

            2/ Kontrola usnesení z min. zasedání

            3/ Došlá a odeslaná pošta

            4/ Zpráva finančního výboru o hospodaření obce v r. 2010

            5/ Zpráva o hospodaření v obec.lesích za r. 2010

            6/ Projednání instalace vodoměrů

            7/ Stav rybníku v Sebečicích

            8/ Přijetí dotace na sčítání lidu, bytů a domů v r.2011

            9/ Návrh rozpočtu Mikroregionu R. na rok 2011

            10/ Prodloužení dohody o provedení práce s účetní obce

            11/ Diskuse

            12/ Usnesení a závěr

 

Jednání:

 

1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

            Starostka zahájila zasedání  konstatováním, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva a zasedání je usnášeníschopné.

            Seznámila s programem a požádala o doplnění programu o tyto body:

8/ Přijetí dotace na sčítání LBD v r. 2011

9/ Návrh rozpočtu MR na r.2011

10/ Prodloužení dohody o provedení práce s účetní obce

            Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Říhánek a p. Fiala, zapisovatelem p. Sklenář.

            Hlasování:                 pro: 7               proti:0              zdrželi se : 0

            Program doplněný o navržené body, ověřovatelé a zapisovatel  - bylo schváleno bez připomínek.

 

2/ Kontrola usnesení z min. zasedání

-         p. T. Vozár předložil potřebné doklady nutné k uzavření nájemní smlouvy a byt č. 2 byl po podepsání nájemní smlouvy předán k užívání. Nájemní smlouva byla uzavřena na 1 rok

-         navýšený doplatek za spotřebu vody v Sebečicích ve výši 7 700,00 Kč byl na základě faktury z Revosu zaplacen

-         zpráva finančního výboru o hospodaření obce byla vypracována a je bodem tohoto zasedání.

 

3/ Došlá a odeslaná pošta

            Došlá pošta od č. 72 - 106    byla zapsána v knize došlé pošty – některé dopisy  budou zvlášť projednány.

            Faktury  byly předány účetní obce k proplacení.

-         2  -

 

KÚ PK -  oznámení o přezkoumání hospodaření obce v r. 2010 dne 21.3.2011

Paní Rysková – žádost o poražení 2 stromů na její parcele před chatou č.  3   – prohlédne je

p.. Jaroš a sdělí pí Ryskové vyjádření zastupitelstva.. Pokud souhlasí p. Jaroš, nemá zastupitelstvo obce námitky k jejich poražení.

Lesy ČR – oznámení o změně správy drobných vodních toků v oblasti povodí Vltavy –

„Oznamujeme, že Lesy ČR s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy se sídlem v Benešově,se

stala správcem drobných vodních toků i na území Vašeho samospr. celku. V případě potřeby o získání  podrobnějších informací ohledně jednotlivých toků nebo ohledně jakýchkoliv informací nebo žádostí nás neváhejte kontaktovat na adrese:

            Lesy České republiky s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, Benešov,

            Tyršova č. 1902, 256 01 Benešov.“

Mysl.sdružení „Bechlov“ – žádost o zákaz vjíždění psích spřežení do lesů

            Zastupitelstvo souhlasí se zákazem

 

Odeslaná pošta

            Revos – potvrzená majetková a provozní evidence

            Paní Rysková – povolení poražení stromů

            Paní Vomáčková – povolení poražení stromu

            MěÚ Rokycany – evidence obyvatel

 

4/ Zpráva finančního výboru  o hospodaření obce za r.2010

            Se zprávou , která byla vypracována FV  byli zastupitelé seznámeni. Zpráva je uložena v kanceláři obec. úřadu k nahlédnutí.

            Příjmy:                                                1 437 485,99 Kč

            Výdaje:                                                           1 133 938,04 Kč

            Splátka tepelné čerpadlo:                                     84 000,00 Kč

Stav účtu u Komerční banky k 31.12.2010   1 627 200,51 Kč

            K předložené zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky.

 

5/ Zpráva o hospodaření v obec. lesích  za r. 2010

            Se zprávou o hospodaření  podrobně seznámil přítomné pan V.Jaroš, který je hajným a hospodářem v obec.lesích začleněných v ZSVOL Vejvanov.

            Valné hromady ZSVOL Vejvanov se zúčastnila starostka obce. Při jednání nebyly vzneseny žádné připomínky od zúčastněných starostů.

            K hospodaření v lesích měl rozsáhlejší připomínku  p. Sklenář. Kritizoval špatné hospodaření v lese, ztráty vinou hajného p. Jaroše, kterého zároveň ústně napadl nevybíravým způsobem (nazval ho zlodějem, podvodníkem a lhářem).

            K tomu se vyjádřil p. Fiala a označil výstup p. Sklenáře vůči p. Jarošovi za vulgární. Informoval zastupitele, že požadoval od starostky nahlédnutí do zprávy o hospodaření v lese,

ale tuto zprávu starostka v kanceláři OÚ nenašla ,  neboť p. Sklenář jako místostarosta obce se domníval, že si může odnášet doklady z kanceláře aníž by ji informoval.

            Po příspěvku p. Sklenáře starostka navrhla hlasovat o schválení zprávy.

            Hlasování:                 pro: 6               proti: 1             zdrželi se: 0     

            Zpráva byla schválena.

 

6/ Projednání instalace vodoměrů

 K tomuto tématu proběhla diskuse, část zastupitelů je pro instalaci vodoměrů  u všech  odběratelů.

-  3  -

 

Pan Sklenář připraví veř.vyhlášku (nařízení), kterou ZO nařídí instalaci vodoměrů  u všech občanů obce Sebečice, vč. chatařů a chalupářů.

 

7/  Na zasedání přišel p. Vonásek firma VKV BRAVOS. Firma bude zajišťovat odbahnění a následnou opravu rybníku v Biskoupkách. Přinesl zastupitelstvu návrh smlouvy o dílo.

 

8/ Stav rybníku v Sebečicích

            Se stavem rybníku v Sebečicích seznámil p. Fiala (p. Kratochvíl omluven). Bylo konstatováno, že v rybníku jsou některé ryby napadeny nemocí tzv. vodnatelností. Tyto ryby potřebují léčbu antibiotiky. Zastupitelstvo schválilo nákup jedné dávky rupinu.

Dále byla dohodnuta možnost pronájmu rybníku po výlovu, tj.od 1.11.2011, budou-li zájemci.

            Pan Říhánek upozornil, že v době velkých dešťů jímka u kravína přeteká a obsah jímky jde potokem do rybníku a tím se voda v rybníce znehodnotí.

Bude napsán dopis p. Fišerovi, aby častěji jímku kontroloval.

 

9/Přijetí dotace na sčítání lidu,bytů a domů v r. 2011

      Krajským úřadem Plzeňského kraje nám byla přidělena dotace ve výši   349,00 Kč

dopisem ze dne  8.3.2011 zn.: EK/2007/11  -  ZN/709/EK/10.

Hlasování :                      pro: 7               proti:0              zdrželi se:0

Dotace byla přijata.

 

10/ Návrh rozpočtu Mikroregionu Radnicko na rok 2011

      Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední a elek.ú.desce od 16.2.2011 – 10.3.2011.

      Z řad občanů ani zastupitelů nebyly k navrženému rozpočtu připomínky.

     

11/Prodloužení dohody o provedení práce s účetní obce

      Vzhledem k tomu, že pí účetní končí smlouva  31.3.2011 požádala starostka obce účetní pí Kešnerovou o setrvání v této funkci a navrhla prodloužení dohody do 31.12.2011 za stávajících podmínek. Paní Kešnerová souhlasila.

      Hlasování:                 pro: 7               proti: 0             zdrželi se:0

 

12/ Diskuse

      1/ Pan Fiala informoval o obecně prospěšných pracích, které vykonává nám přidělený klient PBM ČR.Musí odpracovat 250 hodin během jednoho roku.

      Dohledem nad  pracemi byl prozatím pověřen p. Fiala.

      Dále upozornil p. Sklenáře na uklizení zbytků klestu,který zanechal po výřezu volně ležet v příkopu a na odstranění betonových soklů, které odtáhl na kraj rokle pod koupalištěm. Tyto kostky zabraňují v úklidu.

 Pan Fiala se vrátil ke kritice p. Sklenáře ohledně odnášení dokladů z kanceláře OÚ.

K jeho kritice se připojila starostka obce  protože se přesvědčila , že p. Sklenář zneužívá svého postavení místostarosty  a  domnívá se, že si může odnášet doklady bez jejího vědomí a ty pak  nejsou dostupné v kanceláři OÚ když je potřebuje ke své práci.

      Na tuto  kritiku pan Sklenář reagoval sdělením, že paní Králová je lhářka a co říká, že není pravda.

Starostka obce oznámila zastupitelům, že nemá důvěru k p. Sklenářovi jako místostarostovi  a požádala zastupitele, aby se k tomu vyjádřili.

 

 

-  4  -

 

Pan Fiala navrhl odstoupení p. Sklenáře z funkce místostarosty pro ztrátu důvěry a starostka  se k tomu připojila.

Hlasování:      pro: 5               proti :   0          zdrželi se: 2

Pan Sklenář byl z funkce místostarosty odvolán a byl požádán aby předal klíče od OÚ a doklady ,které se týkají obce.

Volba nového místostarosty:

      Starostka navrhla, aby byli zvoleni dva místostarostové, a to:místostarosta zastupující starostu a místostarosta pověřený funkcí oddávajícího.

Na  místostarostu zastupujícího starostu byl navržen pan Vladimír Bursa

      Hlasování pro p. Bursu:        pro: 4               proti:3              zdrželi se: 0

      Po tomto hlasování opustili  zasedání p. Říhánek a p. Hatina konstatováním, že se jednání nedá poslouchat.

Na místostarostu pověřeného funkcí oddávajícího byl navržen pan Tomáš Fiala

 Hlasování pro p. Fialu:              pro:4                proti:1              zdrželi se:0

Za místostarosty byli zvoleni :

p. Vladimír Bursa, , tr. bydliště Sebečice č. 12            

      p. Tomáš Fiala, tr.bydliště Biskoupky č. 15.

Po volbách místostarostů p. Sklenář začal vyhrožovat p. Bursovi jako býv. starostovi v min.zastupitelstvu trestním oznámením a paní starostce odvoláním z funkce.

Pan Sklenář odmítl napsat zápis, jehož napsáním byl pověřen a odsouhlasen s odůvodněním, ať ten kdo dopisoval v zápisovém sešitě zápis ho vypracuje spolu s usnesením k jeho zveřejnění!

 

12/ Usnesení a závěr

      Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

      Zasedání bylo ukončeno ve 22.00 hod.

      Příští zasedání 12.4.2011

 

 

V Sebečicích dne 15.3.2011

 

Zápis byl vypracován za spolupráce zastupitelů.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

                                         ………………………………           …………………………

                                         Jiří Říhánek                                         Tomáš Fiala

 

 

 

 

                                                                 …………………………………………..

                                                                 Věra Králová – starostka obce

 

 

     

 

 

 

 

 

           

U S N E S E N Í Č. 3/2011

 Ze zasedání zastupitelstva obce konaného 15.3.2011

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

            1/ Poražení  stromů u paní Ryskové a paní Vomáčkové

            2/ Přijetí dotace na sčítání lidu, bytů a domů v r. 2011 

3/ Zprávu o hospodaření v obec.lesích za r. 2010

4/ Prodloužení dohody o provedení práce s účetní obce

5/ Odvolání p, Josefa Sklenáře z funkce místostarosty

6/ Zvolení pana Vladimíra Bursy, tr.bydliště  Sebečice č.12, místostarostou obce, zastupujícího starostu

7/ Zvolení pana Tomáše Fialy, tr. bydliště Biskoupky č. 15,

místostarostou obce pověřeného funkcí oddávajícího

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

            1/ Zprávu finančního výboru o hospodaření obce Sebečice za r.2010

           

Zastupitelstvo obce  pověřuje:

            1/ p. J. Sklenáře vypracováním vyhlášky o instalaci vodoměrů v obci Sebečice

           

 

 

V Sebečicích 15.3.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ………………………………………………..

                                                            Věra Králová starostka obce Sebečice

Zápis č. 3 z 15.3.3011

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281