www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2011 > Zápis č. 2 z 15.2.2011

Zápis č. 2 z 15.2.2011

 

Zápis č. 2/2011

Ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konaného dne 15.února 2011

 

 

Přítomni: pí V. Králová, pp. J.Sklenář, J.Říhánek, T. Fiala, V.Bursa, F. Hatina, M. Suchý

Nepřítomno: 0

Počet přítomných členů ZO: 7

Hosté: p. J. Čechura

 

Program:

            1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

            2/ Kontrola usnesení z min. zasedání

            3/ Došlá a odeslaná pošta

            4/ Projednání zprávy do kroniky obce za rok 2010

            5/ Informace o zajištění dopravních značek

            6/ Činnost kontrolního a finančního výboru

            7/ Pronájem bytu č. 2 v Sebečicích č. 43

            8/ Informace starostky obce o cenných papírech

            9/ Diskuse

            10/ Usnesení a závěr

 

Jednání

 

1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

            Starostka zahájila zasedání konstatováním , že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva a zasedání je usnášeníschopné. Seznámila s programem  a požádala o doplnění programu o tyto body:

-         vyúčtování vody v Sebečicích za rok 2010

-         schválení uzavření dodatku k VPS s městem Rokycany.

Na ověřovatele byli navrženi p. M.Suchý a p. V.Bursa, zapisovatelem p. J. Sklenář.

Program,doplněný o navržené body , ověřovatelé a zapisovatel byli schváleni všemi zastupiteli bez  připomínek.

 

2/ Kontrola usnesení z min. zasedání

            Pan Sklenář seznámil zastupitelstvo s jednáním s Revosem Rokycany. Vydat nařízení na osázení vodoměrů je v kompetenci obce. Revos je připraven osadit vodoměry do všech domácností i na kravín, kde vodoměry nemají. Toto osazení  za cenu 6 – 10 tis.Kč si musí občané zaplatit. O vydání nařízení rozhodne zastupitelstvo na příštím zasedání.

 

3/ Došlá a odeslaná pošta

            Došlá pošta:    

Došlá pošta zapsaná v knize došlé pošty od č. 21 – 71.

            Došlé faktury byly předány účetní obce k proplacení.

-         Revos – předání funkce vodáka

-         MěÚ Radnice , staveb.odbor – souhlas s oplocením a stavbou  p. Lokajíčka

-         MěÚ Rokycany – odhlášení z tr.pobytu

-         Policie ČR Plzeň – informace o bezpečnostní situaci v obci Sebečice a Biskoupky

-         Mikroregion Radnicko – seznámení s návrhem rozpočtu – bude vyvěšen na úř. a el.

úř.desce

    

-  2  -

 

-      Revos – vyúčtování vodného v Sebečicích za rok 2010

-      Mikroregion Radnicko p. Ferschmann – nabídka programu na hospodaření v lese – starostka  předloží nabídku na val.hromadě ZSVOL

       -     Paní Vomáčková – žádost o poražení stromu na své zahradě – bude rozhodnuto na  příštím zasedání

        -     Paní Mesarošová – oznámila ZO záměr postavit přístřešek pro zahr.techniku na svém pozemku

            Zastupitelstvo nemá námitek.

      - Svaz měst a obcí – příhláška do SMO   

Odeslaná pošta:

      -     Pan J. Cozl – prohlášení o ukládání odpadů na skládce v Chotětíně

     -      MěÚ Rokycany – p. Sovová – odeslán souhlas e-mailem na dodatek ke smlouvě

 

4/ Projednání zprávy  do kroniky obce za rok 2010

            Pan Čechura seznámil zastupitelstvo s návrhem zápisu do kroniky obce za rok 2010.

            Výsledek hlasování: pro: 7       proti:0              zdrželi se:0

            Zápis do obec. kroniky  byl schválen.

 

5/ Informace o zajištění dopr.značek

            Pan Sklenář informoval zastupitelstvo o jednání na MěÚ Rokycany týkající se osázení dopr.značek mezi Biskoupkami a B. Skálou – komunikace se v zimě neudržuje. Občané se k tomu mohou vyjádřit na základě nařízení,které bude vyvěšeno na úřední desce obce. Pak bude požádán MěÚ Rokycany odbor dopravy o vydání souhlasu k osázení těchto značek.

 

6/ Činnost kontrolního a finančního výboru

            Starostka předala předsedům těchto výborů písemně náplň práce,kterou by se měli při výkonu svých funkcí řídit.

            Pověřila předsedu FV p. Bursu vypracováním zprávy o hospodaření obce v r. 2010.

 

7/ Pronájem bytu č. 2 v Sebečicích č. 43

            O byt projevili zájem na základě inzerátu v Rok. deníku p. T. Vozár z Kařezu a

p. Chvojka z Plzně.

            Po projednání žádostí bylo navrženo , aby byt č. 2 byl pronajat p. T. Vozárovi, vzhledem k jeho kritické byt. situaci.

            Po předložení potřebných dokladů bude s p. Vozárem uzavřena nájemní smlouva od 1.3.2011.

Výsledek hlasování: pro: 7                   proti:0              zdrželi se: 0

Schváleno.

 

8/ Informace starostky o cenných papírech

            Starostka obce seznámila zastupitelstvo se zřízením účtu na cenné papíry u Čs.spořitelny. Jedná se o 200 akcií čs.spořitelny,které mají v současné době nulovou hodnotu a jsou tudíž neprodejné.

 

 

 

 

-         3  -

 

9/  Vyúčtování vodného v Sebečicích za rok 2010

            Pan Sklenář  seznámil zastupitelstvo s vyúčtováním provozu vodovodu od firmy Revos za rok 2010. Z důvodu  spotřeby vody o 547 m3 méně proti r. 2009 navrhuje firma Revos zvýšit  a doúčtovat cenu vody o 2,70 Kč za spotřebovaný 1 m3 vody,a to buďto občany nebo obcí.

Zastupitelstvo se přiklonilo k variantě,aby doplatek zaplatila obec.

Výsledek hlasování:      pro: 6               proti:0              zdrželi se: 1

Schváleno.

 

10/ Dodatek k veř.práv.smlouvě s MěÚ Rokycany

            S Měst .úřadem Rokycany byla v loň.roce uzavřena veř.práv.smlouva na evidenci obyvatel. Tato smlouva končí 31.12.2011. Starostka proto navrhla, by tato smlouva byla prodloužena dodatkem .

Výsledek hlasování: pro: 7                   proti:0              zdrželi se: 0

Starostka požádá p. Sovovou z evidence obyvatel o prodloužení smlouvy dodatkem.

 

11/  Diskuse

            Starostka informovala o uzavření smlouvy na vypracování územ.plánu s paní arch.ing. Novotnou. Její schválení na vypracování územ.plánu  bylo projednáno na zasedání ZO dne

16.3.2010.      

 

Za rok 2010 bylo obcí zaplaceno za odvoz komunál.a nebezp.odpadu 60 tis. Kč.

           

Dále požádala zastupitelstvo o posouzení návrhu , aby se kominík, jež by provedl zákonnou prohlídku všech komínů v obci objednal na předem dohodnutou dobu pro všechny občany, kteří projeví zájem.

           

Na příští zasedání by měl být pozván p. Kratochvíl k projednání  jak dál s rybníkem v Sebečicích a výlovem.

           

Pan Říhánek požádal zastupitelstvo zda by mohl porazit stromy z důvodů lepší viditelnosti na křižovatce Terešov – Drah.Újezd a stromů v zatáčkách za Biskoupkami směrem na Vejvanov.

Výsledek hlasování:      pro:7                proti: 0             zdrželi se:0

Schváleno.

           

Pan Fiala předložil návrhy rozpočtů na opravu rybníku v Biskoupkách od firmy Bravos v celkové výši 194 tis. Kč vč. DPH.

Výsledek hlasování:      pro: 7               proti:0              zdrželi se: 0

Schváleno.

            Dále pan Fiala požádal o prodloužení doby veř.osvětlení v Sebečicích.

            Podběráky a ryb.boty jsou prozatím u p. Fialy, neboť  je potřebuje při rekonstrukci rybníku .

           

Na funkci kronikáře se dosud nikdo nepřihlásil.

 

 

 

-  4 -

 

Příhláška do Svazu měst a obcí. Starostka dala hlasovat o přihlášení obce Sebečice do Svazu měst a obcí.

Výsledek hlasování:      pro: 0               proti: 7             zdrželi se: 0

Zastupitelstvo nesouhlasí s přihlášením obce do Svazu měst a obcí ČR.

 

Starostka ukončila zasedání v 21.15 hod.

            Příští zasedání se bude konat dne 15.3.2011

 

 

 

 

V Sebečicích dne 15.2.2011

 

 

Zapsal p. J. Sklenář

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  ………………………..              …………………………………….

                                   Vladimír Bursa                         Marek Suchý

 

                                                          

 

 

…………………………….

                                                           Věra Králová starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í   Č. 2/2011

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

             1/  zápis do kroniky obce za rok 2010

            2/ přidělení bytu č. 2 Sebečice č. 43 p. T. Vozárovi po předložení všech potřebných dokladů od 1.3.2011

            3/ uhrazení navýšení doplatku za spotřebu vody v Sebečicích za rok 2010 firmě Revos

            4/ uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě s MěÚ Rokycany  - evidence obyvatel

            5/ poražení stromů dle návrhu p. J. Říhánka

            6/ návrh rozpočtu na opravu rybníku v Biskoupkách

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

            1/ ohlášení stavby přístřešku pro zahr.techniku pí Mesarošovou

 

Zastupitelstvo ukládá:

            1/ předsedovi finančního výboru vypracovat zprávu o hospodaření obce za rok 2010

 

Zastupitelstvo nesouhlasí:

            1/ s přihlášením obce Sebečice do Svazu měst a obcí ČR.

 

 

 

V Sebečicích 15.2.2010

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ………………………………….

                                                                                  Věra Králová starostka obce

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140279