www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2010 > Zápis č. 3 z 15.12.2010

Zápis č. 3 z 15.12.2010

 

Zápis č. 3/2010

Ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice dne 15.12.2010

 

 

Přítomni: pí Králová, pp. Svoboda. Sklenář, Hatina, Suchý , Bursa a Fiala

Přítomno: 7 členů zastupitelstva

Hosté:       p. Čechura, p. Kratochvíl, p. Nový a p. Holopírek

 

P r o g r a m :_

 

1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

2/ Kontrola usnesení  z min. zasedání

3/ Došlá a odeslaná pošta

4/ Projednání pracovní činnosti občanů

5/ Schválení rozpočtu obce Sebečice na rok 2011

6/ Jmenování invent. komise

7/ Informace o územním plánu

8/ Přijetí dotace na sčítání lidu v r. 2011

9/ Diskuse

10/ Usnesení a závěr

 

            Starostka obce navrhla ještě do programu projednat další tři body, a to:

11/ Schválení rozpočt.opatření č. 4/2010

12/ Sněhová kalamita – prohrnování sněhu  v obci

13/ Informace z Mikroregionu Radnicko  - sněm 9.12.2010

 

J e d n á n í :

 

1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu.

    Zahájení zastupitelstva obce Sebečice zahájila starostka obce konstatováním, že je přítomno 7 členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Určenými ověřovateli zápisu jsou p. Sklenář a p. Hatina.

     Zastupitelé souhlasili s doplněným programem a s pozměněným pořadím programu a s ověřovateli zápisu.

 

2/ Projednání pracovní činnosti občanů

    K podání informací o činnosti porybného byl pozván p. Kratochvíl.

    P. Kratochvíl konstatoval, že ryb je dost ale nejsou v takové velikosti , aby byly na rozdávání.Odlov ryb je nejlépe provést na jaře nebo na podzim. Býv.zastupitelstvo se domnívalo, že je možný odlov ryb dříve, aby se mohly rozdat občanům. Dále informoval, že v několika posledních letech obec neinvestovala do stavu rybníku a krmení ryb žádné prostředky. Krmení ze ¾ zajišťují občané obce a zbývající zajišťuje p. Kratochvíl z vlastních zdrojů.

    Byl přijat závěr, že na pořad jednání zastupitelstva obce v březnu 2011 bude tento bod opětovně zařazen a p. Kratochvíl bude k jednání přizván.

 

    Druhým pozvaným byl p. Čechura k projednání zodpovědnosti za stav veřejného osvětlení v Sebečicích.

     Na min.zasedání zastupitelstva obce navrhl p. Sklenář, že v rámci šetření fin.prostředky převezme zodpovědnost za osvětlení bez nároku na odměnu. P. Čechura konstatoval, že

-         2  -

 

zadarmo to dělat nebude.  Na to p. Fiala upozornil na rozpor v odměňování za stejnou činnost v Sebečicích a v Biskoupkách. Starostka obce sdělila zastupitelstvu obce ochotu p. Krále také se zříci odměny za tuto činnost.

    Pan Čechura v reakci   na probíhající diskusi oznámil členům zastupitelstva, že nebude zpracovávat kroniku obce, sekat trávu ani nebude zodpovídat za vodovod s odůvodněním , že nebude čekat až si p. Sklenář v budoucnu zase něco vymyslí.

     Pan Sklenář nabídl správu vodovodu vykonávat bez nároku na odměnu.

     Návrhy na kronikáře obce podají členové zastupitelstva na příštím zasedání 11.1.2011.

            Hlasování: pro : 5         Proti: 1 Zdrželi se: 1

            Schváleno.

 

3/ Kontrola usnesení z min.zasedání

     Z min. zasedání nevzešly žádné úkoly.

     Roční odměny a odstupné býv.starostovi byly vyplaceny.

 

4/ Došlá a odeslaná pošta

    Došlá pošta:

     Zapsaná v knize došlé pošty od č. 312 – 341.

     Faktury byly předány účetní obce k proplacení.

     Odeslaná pošta:

     2 potvrzení trvalého pobytu.

 

5/ Schválení rozpočtu obce Sebečice na rok 2011

    Návrh rozpočtu byl vyvěšen v souladu se zákonem a nepřišly žádné připomínky z řad občanů.

            Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední a elektr.desce obce od 27.11.2010 do 13.12.2010.

            Byl navýšen pouze § 2211 pol. 5169 o lO tis. Kč a § 6112 pol.5023 o 10 tis Kč.

            Příjmy v tis. Kč                                    1 287,88

           

Výdaje v tis. Kč                                   1 203,88

             Splátka tep. Čerpadlo v tis.Kč               84,00

            Celkem výdaje v tis.Kč                        1 287,88

            Hlasování:        Pro: 7              Proti: 0             Zdrželi se: 0

           

6/ Jmenování invent.komise

    Srarostka obce navrhla na členy invent. komise p. Sklenáře – předseda komise a členy p. Říhánka a p. Suchého.

    Termín pro inventarizaci majetku je od 30.12.2010 – 11.1.2011.

            Hlasování:        Pro: 6              Proti: 1 Zdrželi se : 0

    Invent. komise byla schválena a starostka obce jí předala směrnici pro inventarizaci.

 

7/ Informace o územním plánu

    Zpracovatelka plánu arch. Novotná sdělila starostce obce , že určité podklady má k dispozici. Po převzetí návrhu smlouvy je třeba provést konsultaci u p. Hájka v Rokycanech.

Poté bude  projednána smlouva  s pí arch. Novotnou v lednu příštího roku.

 

-  3  -

 

 

8/ Přijetí dotace na sčítání lidu v r. 2011

Krajský úřad PK přidělil obci Sebečice dotaci na výdaje se sčítáním lidu v r.2011 ve výši  1 947,00 Kč.

            Hlasování:                    Pro: 7              Proti: 0             Zdrželi se: 0

            Zastupitelstvo obce Sebečice přijalo dotaci KÚ PK č.j. ZN/709/EK/10 z 19.11.2010

ve výši l 947,00 Kč na výdaje spojené se sčítáním lidu v r. 2011.

 

9/  Schválení rozpočtového opatření č. 4/2010

     Starostka obce informovala o položkách, které je nutné upravit závěrem roku 2010.

            Hlasování:                    Pro: 7              Proti:0              Zdrželi se:0

            Rozpočtové opatření č. 4/2010 bylo schváleno.

 

10/ Sněhová kalamita

      Pro zajištění úklidu sněhu starostka obce požádala p. Němce z Hlohoviček a ten provedl protažení mezi obcemi Bílá Skála a Biskoupkami. Více udělat nemohl má nasmlouvány úklid.práce s předstihem.

     Pan Svoboda požádal p. Fišera o pomoc, ale ten zdůvodnil odmítnutí časovou náročností zajišťováním vlastního provozu.

    Po předběžném projednání  s p. Puchernou uzavřela paní starostka s firmou Carol Agro s.r.o. – jednatel p. Pucherna smlouvu na dobu neurčitou.

            Hlasování:                    Pro: 7              Proti:0              Zdrželi se: 0

            Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy.

 

11/ Informace z jednání sněmu Mikroregionu Radnicko

            Zástupci obcí  MR se sešli ve Stupně dne 9.12.2010. Byla provedena volba nového předsednictva. Volební období je čtyřleté . Předsedou byl zvolen p. ing Špilar – starosta obce Břasy. Místopředsedové: p. Altman – starosta Radnic a p. Uher – starosta Zvíkovce.

Pečovatelem je nadále p. Ferschman.

Příští zasedání se bude konat 20.1.2011.

 

12/Diskuse

     Na zasedání se  dostavil p. Vonásek majitel firmy BRAVOS  aby nás informoval  o rozsahu prací a celkových nákladech na opravu rybníku v Biskoupkách.  V lednu příštího roku připraví p. Vonásek celkovou kalkulaci a předloží jí zastupitelstvu obce.

            Panu Hatinovi vysvětlil těžkosti s čerpáním dotací na opravu vodovodu.

            Pan Holopírek vznesl dotaz jak je to s cestou u okálů. Starostka odpověděla, že je věc v jednání u Pozemkového fondu.

            Předávací protokol byl sice podepsán, jak konstatovala starostka obce, ale předání ze strany odstupujícího starosty bylo velmi zjednodušené.

            Starostka informovala zastupitelstvo, že poplatky za přihlášení k tr. pobytu v částce 50,00 Kč se dle zákona o poplatcích musí vybírat.

            Starostka obce jednala s p.ing Štíchou o prodloužení nájmu. Ing Štícha v lednu s námi domluví  prodloužení smlouvy o nájmu prodejny o jeden rok.

            Byl řešen problém rozhlasu a bytů. Po diskusi se ujal provozu rozhlasu a bytů p. Svoboda.

            Pan Hatina předal zastupitelstvu Potvrzení o převzetí starších  obecních kronik St. okr.archivem v Rokycanech – viz příloha zápisu.

 

 

- 4 -

 

             

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20.45 Hod.

Příští zasedání zastupitelstva 11.1.2011.

 

 

Sebečice 15.12.2010

 

Zapisovatel : Fr. Svoboda

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

……………………………….

Franitšek Hatina

 

 

 

 

 

………………………………

Josef Sklenář

          

 

 

                                                                                  ……………………………………

                                                                                  starostka obce Sebečice

                                                                                  Věra Králová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ Č. 3/2010

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEBEČICE KONANÉ DNE

15.12.2010

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

            1/ rozpočet obce Sebečice na rok 2011:

                        Příjmy v tis. Kč                        1 287,88

                        Výdaje v tis. Kč                      1 203,88

                        Splátka tep.čerpadlo                     84,00

            2/ Správcem vodovodu a veř.osvětlení v Sebečicích p. J. Sklenáře

            3/ Složení invent.komise

            4/ přijetí dotace na výdaje se sčítáním lidu v r.2011

            5/ Rozpočtové opatření č. 4/2010

            6/ Smlouvu o úklidu sněhu v obcích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebečice 15.12.2010

 

 

 

                                                                       ……………………………………….

                                                                       Starostka obce V. Králová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140279