www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2010 > Zápis č. 2 z 23.11.2010

Zápis č. 2 z 23.11.2010

 

 

Zápis č. 2/2010

Ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice dne 23.11.2010

 

Přítomni:   pí.Králová,pp.Svoboda, Sklenář, Hatina, Suchý, Bursa, Fiala

Přítomno 7 členů zastupitelstva

Hosté:        p.Jaroš

 

Program:      1.  Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

2.     Kontrola usnesení z minulého zasedání

3.     Došlá a odeslaná pošta

4.     Schválení jednacího řádu

5.     Příprava rozpočtu na r. 2011

6.     Schválení ročních odměn

7.     Předání agendy býv. starostou nově  zvolené starostce obce

8.     Návrh na členy komise životního prostředí

9.     Odpady

10. Diskuse

11. Usnesení a závěr

 

J e d n á n í :

1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

   Zasedání zastupitelstva obce Sebečice v novém složení po volbách  zahájila     

   starostka pí. Věra Králová s konstatováním, že je přítomno 7 členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále seznámila členy zastupitelstva, že zápisy z jednání bude zpracovávat p. Svoboda.                   

 Určenými ověřovateli zápisu jsou p. Bursa a p. Fiala.

  Pí. Starostka seznámila přítomné s návrhem programu zasedání. Přítomní          

  souhlasili s programem bez pozměňujících návrhů.

 

2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání

Usnesení z minulého zasedání nebyla.

 

3/  Došlá a odeslaná pošta

     Došlá pošta:

     Zapsaná v knize došlé pošty pod č. 371 – 311.

     Faktury byly předány účetní obce k proplacení.

     Odeslaná pošta:

     Okresní soud Rokycany – schválení přísedícího u soudu

     Měst.úřad Radnice – Rezignace na mandát zastupitele.

 

 

 

 

 

-         2  -

 

 

4/ Schválení jednacího řádu

    Starostka seznámila s Jednacím řádem zastupitelstva obce a doplnila jednací řád o připomínky zastupitelstva.

            Hlasování : Pro 7            Proti 0         Zdrželi se 0

         Jednácí řád byl schválen

 

5/ Příprava rozpočtu na rok 2011

     Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtu obce na r. 2011.Návrh byl doplněn zastupiteli obce a bude vyvěšen na úřední desce + el.úř.deska

 Pan Sklenář navrhl dát do rozpočtu příspěvek občanům obce v důchodovém   věku na stravování.

        Hlasování:    Pro 3           Proti 4                  Zdrželi se 0                                          

         Zastupitelstvo nesouhlasí s příspěvkem.      

 

6/ Schválení odměn:

-         roční odměny za r. 2010:

kronikář obce p. J. Čechura               3.000,00 Kč

veř.osvětlení Sebečice p. J. Čechura   2.000,00 Kč

veř.osvětlení Biskoupky p. S. Král      1.500,00 Kč

porybný p. P.Kratochvíl                    2.000,00 Kč

účetní obce  pí Kešnerová                 2.000,00 Kč

předseda komise ŽP p. Jaroš se roční odměny vzdal.

 

Stálé měsíční mzdy:

Účetní obce pí Kešnerová                 3.500,00 Kč + cestovné

Knihovnice pí Janečková                      500,00 Kč

Obsluha tep.čerpadla p. V.Bursa        1.000,00 Kč

 

Vánoční balíčky pro občany trvale žijící v obci od 70ti let  á  200,00 Kč

Dárkové balíčky k výročí 65, 70 , 75 a pak každý rok  á  400,00 Kč

 

         Hlasování:            Pro: 7          Proti: 0        Zdrželi se 0

Odměny a dar.a ván.balíčky byly schváleny

 

 Práce pro obec             65,00 Kč / hod.

         Hlasování:            Pro: 6          Proti: l         Zdrželi se : 0

 

Pronájem spol.místnosti           100,00 Kč pro občany obce

                                               200,00 Kč pro ostatní

         Hlasování:            Pro: 6          Proti: 1        Zdrželi se. 0

 

        

-         3  -

 

7/ Předání agendy býv.starostou nově zvolené starostce obce

    Starostka obce seznámila s Předávacím protokolem, obsahující všechny potřebné náležitosti. Nebylo shledáno závad, ani nedostatků

 Protokol podepsal odstupující starosta p. Bursa Vldimír a nově zvolená                    starostka pí. Králová Věra.

Předávací protokol je přílohou tohoto zápisu.

 

8/ Návrh na členy komise životního prostředí     

 Byla ustanovena komise životního prostředí. Předsedou zvolen p. Jaroš Václav a členy komise p. Fiala a p. Bursa.

Za kontejnery v Sebečicích  zodpovídá p. Bursa a na Biskoupkách p. Fiala.   

         Hlasování:            Pro:  7         Proti: 0        Zdrželi se:  0                     

          Schváleno 

 

9/   Odpady 

 Ukládání odpadu na Hůrkách bude kontrolovat p. Sklenář. Zodpovídá z řádné zpoplatnění a vhodnost ukládaného materiálu.                   

 Základní poplatek pro občany obce  je stanoven 100,- Kč do 3,5t váhy.

            Hlasování:            Pro: 7          Proti: 0                 Zdrželi se: 0

         Schváleno

 

10/ Diskuze

      Pan Fiala požádal zastupitelstvo obce o vyčerpání vody  a následnému výlovu ryb

                    z rybníku v Biskoupkách.

         Hlasování :           Pro: 7          Proti: 0        Zdrželi se: 0

         Schváleno

 

     Pan Václav Jaroš seznámil s provedeným auditem zaměřeným na hospodaření

v lese se závěrem, že les je v dobrém stavu a dále pokračuje zalesňování.

 

Vánoční stromky pro občany obce po předchozí včasné domluvě s p. Jarošem jsou  zdarma.

 

Je možno pokračovat  v samovýrobě palivového dřeva za cenu:

-       20,- Kč/m3 pro obyvatele obce

-       50,- Kč/m3 pro cizí

 

 

 

Pan Sklenář podal návrh, že veřejné osvětlení v Sebečicích bude v rámci šetření finančních prostředků obsluhovat zdarma.

K návrhu p. Sklenáře upozorňuje p. Bursa na ne vždy důsledné zajišťování funkčnosti světel p. Sklenářem v minulosti.

 

 

-         4  -

 

V reakci na návrh p. Sklenáře je nutné pozvat p. Čechuru na příští zasedání.

Zároveň bude pozván p.Kratochvíl k podání informace o stavu rybníku v Sebečicích.

 

Pan Hatina na příští zasedání přinese protokol o předání kroniky obce do Rokycan.

 

Pan Hatina opět kritizoval příspěvek ročně 20.000,00 Kč   SDH v Radnicích.

Zajištění požární ochrany dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně pro obec Sebečice zajišťuje jednotka Sboru dobrovol.hasičů  v Radnicích.

SDH byl v obci Sebečice zrušen cca před dvaceti lety.

 

Sl.K. Hatinová ukončuje nájemní smlouvu na byt 2+1 ve vlastnictví obce k 31.12.2010.

 

 Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21.30 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce     14.12.2010.

 

Zápis zhotoven: 25.11.2010

Zapisovatel: Fr. Svoboda

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

………………………..                                      

Vladimír Bursa

 

 

……………………….

Tomáš Fiala

   

               

                                                                  ………………………………………

                                                                  Věra Králová starostka obce Sebečice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ Č. 2

Ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 23.11.2010

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

         1/  jednací řád zastupitelstva obce

         2/  roční odměny a měsíční mzdy

         3/ Vánoční a dárkové balíčky

         4/ Odměnu za práci pro obec

         5/ Poplatek za nájem spol.místnosti

         6/ Složení komise život.prostředí

         7/ Poplatek za ukládání odpadu na Hůrce

         8/ Vyčerpání vody p. Fialovi

        

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

         1/ Příspěvek občanům v důchod.věku na obědy

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

         1/ Předávací protokol

         2/ Ukončení nájemní smlouvy se sl. K. Hatinovou

 

 

V Sebečicích 25.11.2010

 

 

 

                                                       

 

……………………………………………

                                                        Věra Králová starostka obce Sebečice                                              

 

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281