www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2010 > Zápis z ustavujícího zasedání 9.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání 9.11.2010

 

 

Zápis č. 1/2010

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sebečice

konaného dne 9.11.2010 od 18.00 hodin

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Sebečice bylo zahájeno v 18.00 hod. dosavadním starostou obce Sebečice p. Bursou Vladimírem( dále jako předsedající).

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona 491/2001 Sb o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst.1 zákona 128/2000 Sb, o obcích(obecní zřízení), v platném znění konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sebečice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 1.11.2010 do 9.11.2010.

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je všech  7 zvolených členů zastupitelstva  tak že zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).

 

Složení slibu členy zastupitelstva

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu, předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu .

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst.2 zákona o obcích:“Slibuji věrnost České republice.Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se ústavou České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.

 

Žádný člen  zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající určil ověřovatele zápisu pan Svobodu Františka a pana Suchého Marka.

Zápisem byl pověřen p. Bronislav Mazal. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

Schválení programu :

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly  vzneseny návrhy na doplnění.

 

I)                   Volba starosty a místostarosty

-         určení počtů místostarostů

-         určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

-         určení způsobu volby starosty a místostarosty

-         vlastní volba starosty

-         vlastní volba místostarosty

 

II)                Zřízení finančního a kontrolního výboru

-         určení počtů členů finančního a kontrolního výboru

-         volba předsedy finančního výboru

-         volba předsedy kontrolního výboru

-         volba členů finančního výboru volba členů kontrolního výboru

 

III)             Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

IV)             Diskuse

 

V)                Usnesení

 

Výsledek hlasování:

Pro – 7 hlasů

Proti – 0

Zdrželi se – 0

Program byl schválen.

 

Bod I. – volba starosty a místostarosty:   

 

Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze  jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování: pro 7 hlasů

                                 Proti – 0

                                 Zdrželi se – 0

Zastupitelstvo obce Sebečice schválilo zvolení jednoho místostarosty.

 

 

 

 

 

 

 

-         3 –

 

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající navrhl aby, žádná funkce  nebyla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.Žádné stanovisko z řad zastupitelů i přítomných občanů nebylo sděleno.

Výsledek hlasování: Pro – 7 zastupitelů

                                 Proti – 0

                                 Zdrželi se – 0

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty :

 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním. Změna volby hlasování musí být schválena zastupitelstvem obce. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivých členů zastupitelstva odevzdány do hlasovací urny a následně budou spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající navrhl tajný způsob hlasování.

Výsledek hlasování pro tajnou volbu:

Pro – 6 hlasů

Proti – 1 hlas

Zdrželi se – 0

Zastupitelstvo obce Sebečice schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty.

 

Předsedající  dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně nezvolení bude volen místostarosta.

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

 

p. Svoboda František navrhl jako kandidáta na funkci starosty paní Královou Věru.

p.Fiala Tomáš navrhl jako kandidáta p.Bursu Vladimíra.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

p. Sklenář Josef i p. Hatina František podpořili návrh na volbu starosty  paní Královou.

p.Svoboda František sdělil, že pana Bursu Vladimíra nepodpoří a podal návrh na místostarostu p. Tomáše Fialu. P.T.Fiala sdělil, že vzhledem ke svému časovému vytížení na tuto funkci nemá čas a podpořil p. Vladimíra Bursu.

Bylo přistoupeno k volbě starosty. Po sečtení počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty je výsledek následující:

Paní Králová Věra – 4 hlasy

Pan Bursa Vladimír – 3 hlasy

Zdrželi se – 0

Zastupitelstvo obce Sebečice volí starostou obce Sebečice  paní Královou Věru.

 

 

 

 

 

-         4 –

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty :

 

Další průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Sebečice byl řízen zvolenou paní starostkou –Královou Věrou.

 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Byli navrženi kandidáti – p. Svoboda František, p. Bursa Vladimír a p. Fiala Tomáš.

Proběhla tajná volba. Výsledek hlasování:

p. Svoboda František – 4 hlasy

p.Bursa Vladimír -  2 hlasy

p.Fiala Tomáš   -  1 hlas

Zdrželi se – 0

 

Zastupitelstvo obce Sebečice volí místostarostou obce Sebečice pana Svobodu  Františka.

 

Bod II – Zřízení finančního a kontrolního výboru :

 

Zřízení výboru a určení počtu jejich členů.

 

Předsedající úvodem  tohoto bodu informovala o povinnosti obce zřídit finanční a kontrolní výbor (§117 odst.2 a § 84 odst 2 písm.l) zák. o obcích), neboť funkční období výboru předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva obce. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž  finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně 3 členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být jen člen zastupitelstva.Členy kontrolního a finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta a účetní obce zajišťující účetní práce na obecním úřadu.

 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít 3 členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

 

 Zastupitelstvo obce Sebečice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: Pro – 7 hlasů

                                 Proti – 0

                                 Zdrželi se – 0

Schváleno bez   připomínek .

 

Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.Paní  starostka navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Bursu Vladimíra.

Výsledek hlasování : Pro – 7

                                   Proti – 0

                                   Zdrželi se – 0

Zastupitelstvo obce Sebečice volí předsedou finančního výboru p. Bursu Vladimíra.

 

 

-         5 –

 

Volba předsedy kontrolního výboru :

Předsedající vyzval členy  zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy.

Místostarosta obce p. Svoboda František navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru p. Sklenáře Josefa pro jeho dlouholeté zkušenosti.

Člen zastupitelstva p. Bursa navrhl za předsedu kontrolního výboru p. Marka Suchého.

 Výsledek hlasování – p. Josef Sklenář – 4 hlasy

                                    p. Suchý Marek – 3 hlasy

Zastupitelstvo obce Sebečice  volí předsedou kontrolního výboru p. Josefa Sklenáře.

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrolního a finančního výboru.

Paní starostka navrhla členy finančního výboru p. Krále Stanislava a pana Jágra Jiřího.

Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů

                                 Proti – 0

                                 Zdrželi se – 0

Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru p. Krále Stanislava a pana Jágra Jiřího.

 

p.Sklenář navrhl za členy kontrolního výboru pana Marka Suchého a pana Říhánka Jiřího.

Výsledek hlasování : Pro  - 7

                                  Proti – 0

                                  Zdrželi se – 0

Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru p.Marka Suchého a p.Říhánka Jiřího.

 

 

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna :

Starosta obce Sebečice – 5200,- Kč/měs

Místostarosta obce Sebečice – 4200,- - p. Svoboda sdělil, že krátí navrženou odměnu na polovinu tj. 2100,- Kč/měs

Předseda finančního výboru – 500,- Kč/měs

Předseda kontrolního výboru – 500,- Kč/měs – p.Sklenář se odměny za výkon funkce vzdal.

Výsledek hlasování : Pro – 7

                                  Proti – 0

                                   Zdrželi se – 0

Zastupitelstvo obce Sebečice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví za výkon funkcí neuvolněného člena zastupitelstva obce v uvedené výši. Odměna bude poskytována ode dne zvolení  do funkci starosty a místostarosty a ode dne příjetí tohoto  usnesení.

 

 

 

 

 

 

 

-         6 –

 

Zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst.3 písm. b zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne se odměna pouze za výkon funkce za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Výsledek hlasování – Pro – 7 hlasů

                                   Proti – 0

                                   Zdrželi se - 0

 

 

 

Bod IV – Diskuse 

 

Paní starostka vyzvala zastupitele,aby do příštího zasedání zastupitelstva, které navrhuje svolat 23.11.2010 od 18.00 hod,  si připravili  návrhy úkolů a body do rozpočtu obce aby mohl být rozpočet obce na rok 2011    schválen do konce roku 2010.

Dále navrhla,aby každé 2 měsíce p. Jaroš Václav informoval zastupitelstvo obce o práci v obecních lesích a zúčastnil se zasedání zastupitelstva.

Termín příštího zasedání zastupitelstva 23.11.2010 v 18.00 hod.

Jiná diskuse neproběhla.

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.20 hod..

 

Přílohy zápisu :

1)      prezenční listina

2)      listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3)      zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst.1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne    10.11.2010

 

 

Zapisovatel: Bronislav Mazal

 

Ověřovatelé – Svoboda František        Dne ……………………………………………..

                                                                                    podpis

 

 

                       Suchý Marek         Dne ……………………………………………….

                                                                                         Podpis

 

 

                       Starostka          Dne ………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 1/2010

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 9.11.2010

 

 

Zastupitelstvo obce Sebečice určuje ověřovateli zápisu p. Svobodu Františka a p. Suchého Marka a zapisovatelem p. Bronislava Mazala.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1)      program ustavujícího zasedání

2)      volbu jednoho místostarosty obce

3)      člen zastupitelstva obce vykonávající funkci starosty obce Sebečice nebude dlouhodobě uvolněn pro výkon této funkce

4)      volbu starosty a místostarosty obce formou tajné volby

 

Zastupitelstvo obce volí starostou obce paní Královou Věru nar.            bytem

 

Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce pana Svobodu Františka  nar.           bytem

 

Zastupitelstvo obce  Sebečice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

 

Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru obce Sebečice pana Bursu Vladimíra.

A členy finančního výboru pana   Krále Stanislava a pana Jágra Jiřího

 

Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru obce Sebečice pana Sklenáře Josefa.

A členy kontrolního výboru pana Marka Suchého a pana Říhánka Jiřího.

 

Zastupitelstvo obce stanovuje dle § 72 a 84 odst. 2 písm. n)  zákona o obcích  č.128/2000 Sb.         měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva takto :

Starosta obce – 5200,- Kč

Místostarosta obce – 2100,- Kč

Předseda finančního výboru – 500,- Kč

 

Zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst.3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne se odměna pouze za výkon funkce za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

 

Vyhotoveno dne 10.11.2010

Zapsal: Bronislav Mazal

Ověřovatelé –   František Svoboda …………………………………………

  

                        Marek Suchý ……………………………………………….

                       

Starostka obce Věra Králová  ………………………………

        

 

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281