www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2010 > Zápis č. 10 2010

Zápis č. 10 2010

 

 

Zápis č. 10/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 12.10.2010

 

Přítomni : p.Bursa Vladimír, paní Králová Věra, p.Mazal Bronislav,p.Fišer Jiří,

     paní Jiřina Janečková, p.Fiala Tomáš ,p. Jaroš Václav

Nepřítomen : X

Počet přítomných zastupitelů – 7

Hosté : X

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

2)  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

3)  Došlá a odeslaná pošta

4)  Schválení rozpočtového opatření č. 3/2010

5)  Přijetí dotace na volby do zastupitelstva  obce

6)  Zpráva finančního výboru

7) Informace o volbách do zastupitelstva obce

8) Zpráva kontrolního výboru

9)  Různé

10) Diskuse

12)Ukončení činnosti zastupitelstva obce a výborů

13)  Usnesení a závěr

 

Jednání:

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.00 hod., přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání  a navrhl ověřovatele zápisu – paní Janečková Jiřina,paní Králová Věra

Bez připomínek – schváleno 7 zastupiteli

 

2)      Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

 

Odeslání usnesení o územním plánu p.Hájkovi – splněno

Schválené odměny vyplaceny- splněno

 

3)      Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta :

Zapsaná v Knize došlé pošty pod pořadovými čísly – 255 - 270

Došlé faktury předány účetní k proplacení.

 

 

 

 

 

 

- 2 -

Odeslaná pošta:

p. Hájek-MěÚ Rokycany – zaslání usnesení

Ing. Rada – Pozemkový fond – žádost o převedení pozemku pod cestou k okálům do majetku obce – č.parcel 32/3 a 708/2

 

 

4) Schválení rozpočtového opatření č. 3/2010  

  S návrhem seznámila paní místostarostka, jedná se o příjem dotací a přesuny položek – založeno u účetní.

Schváleno 7 zastupiteli

 

 

     5)  Přijetí dotace na volby do zastupitelstva obce

 

 KÚ PK odbor vnitřních věcí Plzeň odeslal na účet obce částku 20000,- Kč na jeden volební okresek na zajištění voleb do zastupitelstev obcí s pokynem pro zaúčtování této částky

Přijetí dotace schváleno 7 zastupiteli

 

6)      Zpráva finančního výboru

Předseda finančního výboru p.T.Fiala seznámil zastupitele se zprávou o hospodaření a účetnictví obce za 3. čtvrtletí 2010.

Stav k 30.9.2010

Příjmy                          1 184 322,78,00 Kč

Výdaje                            934 131,49 Kč

Na účtu v KB              1 566 028,85 

Pokladna                        18 309,00 Kč

Závady v účetnictví nebyly zjištěny. Zpráva založena na OÚ.

 

 

7)      Informace o volbách

Starosta obce svolal volební komisi, členové komise složili slib a zvolili svého předsedu.

Předseda a zapisovatel se zúčastnili školení volebních komisí.

8.10.2010 byly rozneseny volební lístky.

14.10.2010 bude uzavřen seznam voličů.

Volební komise: Předseda – Jiří Jágr

                           Místopředseda – Květuše Svobodová

                           Člen –  Václav Heindl

Zapisovatel – Václav Altman

 

     8) Zpráva kontrolního výboru

Zprávu přednesla paní Jiřina Janečková předsedkyně kontrolního výboru.Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení – závady nebyly zjištěny.Zápis založena na OÚ.

- 3 –

 

9) Různé 

Starosta obce seznámil zastupitele s dopisem p. Ing. Jaroše, který přislíbil pomoc při získání pozemku pod cestou k okálům do majetku obce.

Obec se zúčastnila slavnostního otevření útulku pro psy v Němčovicích, který byl vybudován v rámci Mikroregionu Radnicko za cenu 569000,- Kč. Dne 15.10 by v TV měla být i zpráva o tomto otevření v pořadu Chcete mě.

Starosta obce navrhl přísedícího u soudu v Rokycanech p. Jana Janečka na období 2010 až 2014. Schváleno 6 zastupiteli, 1 proti.

Pan Jaroš Václav – podal žádost o poražení dřevin na dvoře z důvodu toho, že dochází kořenovým systémem k porušení chodníků a jímky – tím ohrožení majetku.

Schváleno 7 zastupiteli.

 

10) Diskuse

Diskuse byla vyčerpána při projednávání jednotlivých bodů programu.

Na závěr starosta obce  poděkoval za práci všem současným zastupitelům, ukončil činnost zastupitelstva obce a sdělil, že do zvolení nového zastupitelstva a starosty obce musí on s místostarostka vykonávat nezbytné funkce pro obec. Nové ustavující zasedání  zastupitelstva obce bude svoláno  do 10 dnů po 15 denním termínu ,kdy je možnost pro podání návrhu na neplatnost voleb u soudu, pokud nikdo nepodá tento návrh, reálný termín je od 30.10 do 13.11.2010.

 

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva  ve 20.30 hod.

Sebečice dne 12.10.2010

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..

                                   Králová Věra

 

                               …………………………….                                     

                                   Janečková Jiřina

 

 

 Starosta obce

                                                                                                          Vladimír Bursa

 

 

 

 

U S N E S E N Í  č. 10/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 12.10.2010

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)      Rozpočtové opatření č. 3/2010

2)      Příjetí dotace na volby do zastupitelstva obce ve výši 20000,- Kč.

3)      Přísedícího u okresního soudu Rokycany p. Jana Janečka na období 2010 - 2014

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Zprávu finančního výboru za 3. čtvrtletí 2010

Zprávu kontrolního výboru

 

V Sebečicích dne 12.10.2010

 

 

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Vladimír Bursa

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281