www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2010 > Zápis č. 9 2010

Zápis č. 9 2010

 

Zápis č. 9/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 14.9.2010

 

Přítomni : p.Bursa Vladimír, p.Mazal Bronislav, paní Králová Věra, Jaroš Václav,

     paní Jiřina Janečková, p.Fiala Tomáš,

Nepřítomen : pan Fišer Jiří - omluven

Počet přítomných zastupitelů – 6

Hosté :  pan Sklenář Josef 

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

2)  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

3)  Došlá a odeslaná pošta

4)  Smlouva a předání bytu č. 1 v Sebečicích č.p. 43

5) Projednání zadání Územního plánu obce Sebečice         

6)  Informace o kontrole měřičů tepla

7) Zpráva o hospodaření ZSVOL Vejvanov

8)  Informace k volbám do zastupitelstva obce

9)  Různé

10) Diskuse

11)  Usnesení a závěr

 

Jednání:

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.00 hod., přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání  a navrhnul ověřovatele zápisu – paní Janečková Jiřina, pan Jaroš Václav

Bez připomínek – schváleno 6 zastupiteli

 

2)      Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

 

Objednávka a provedení oprav místních komunikací – splněno

Martin Suchý doložil potřebné doklady k přidělení bytu, byt předán do nájmu- splněno

 

 

3)      Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta :

Zapsaná v Knize došlé pošty pod pořadovými čísly – 231 - 254

Došlé faktury předány účetní k proplacení

 

Odeslaná pošta:

MěÚ Rokycany – potvrzené vyvěšení vyhlášky o Územním plánu

Pozemkový fond – žádost o převedení pozemku pod cestou k okálům do majetku obce

 

 

 

 

- 2 –

 

 

4) Smlouva a předání bytu č. 1

        

Protože Martin Suchý předal na OÚ všechny potřebné dokumenty k přidělení obecního bytu, byla s ním uzavřena nájemní smlouva na 1 rok a byt byl předán do užívání.

 

     5)  Projednání zadání Územního plánu obce Sebečice

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stanovenými podmínkami, po vyjádření odpovědných institucí, které musí zpracovatel územního plánu dodržet při jeho zpracovávání, tyto podmínky jsou závazné.

Zadání územního plánu bylo schváleno 6 zastupiteli.

 

 

6)      Informace o kontrole měřičů tepla

Měřiče tepla v budově OÚ, podle kterých se provádí vyúčtování tepla jednotlivými spotřebiteli, byly překontrolovány a k 5.9.2010 vynulovány. Platnost ověření je 4 roky.

 

 

      7)   Zpráva o hospodaření ZSVOL Vejvanov za 1. pololetí 2010

Zprávu přednesl Václav Jaroš – je k nahlédnutí na OÚ, kde je možné porovnat hospodaření jednotlivých obcí ve sdružení.

Výnos  z lesů Sebečice –  596 726,70

Náklady na lesy            -   349 571,89

Prodej dřeva  - průměrná cena 1018,- Kč za m3 prodaného dřeva.

 

 

8)  Informace k volbám do zastupitelstva obce 2010

 S podmínkami a zásadami seznámila zastupitelstvo paní místostarostka. V obci jsou  registrovány 2 kandidátní listiny:

Volební strana č. 1

Sdružení nezávislých kandidátů Sebečice ( pp.Sklenář Josef, Svoboda František,Říhánek Jiří, Holopírková, Hatina František, Nový Jindřich, Vebr Václav)

Volební strana č. 2

Sdružení nezávislých kandidátů – Občané Sebečic a Biskoupek (pp.Bursa Vladimír,Králová Věra, Jaroš Václav,Mazal Bronislav,Fišer Jiří,Fiala Tomáš, Marek Suchý, Jiří Suchý st.)

 

-         3 –

 

Starosta s místostarostkou musí plnit úkoly do doby zvolení nového starosty a místostarosty.

      

 V souladu s § 17 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb o volbách do zastupitelstev obcí delegovala volební strana č. 1 – SNK Sebečice  za člena OVK paní Květuši Svobodovou.

Delegování předal p.Sklenář Josef písemně starostovi obce na zasedání dne 14.9.2010.

Na zbývající místa ve volební komisi jmenoval starosta obce pana Václava Heindla a pana Jiřího Jágra.

Zapisovatelem OVK je pan Václav Altman.

Starosta obce svolává první zasedání OVK na 20.9.2010 v 17.00 hod. v kanceláři OÚ Sebečice č. 43.

 

9)      Různé

Paní Králová – seznámila zastupitele s pozvánkou na vyhlášení výsledků krajské soutěže obcí a měst : My už umíme třídit“ . Obec Sebečice se umístila  v prvních 15 obcích z Plzeňského kraje z počtu 375 obcí.

Vyhodnocení proběhne v Plzni 24.9. v 09.00 ve sněmovním sále Radnice města Plzně.Vyhodnocení se zúčastní starosta a místostarostka obce.

 

Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že u příležitosti sněmu  MR Radnicko dne 5.10.2010 bude slavnostně otevřen útulek pro psy vybudován pro mikroregion v obci Němčovice. Od uvedené doby je možné jej používat.

 

OS Rokycany vyzval obec k následné volbě přísedícího u soudu, volba bude projednána na příštím zasedání.

Paní místostarostka upozornila zastupitele na pojízdnou prodejnu, která zajíždí 2x týdně do Biskoupek, tuto prodejnu provozuje pan Štícha. Je třeba mu za tuto aktivitu poděkovat.

Zastupitelstvo obce navrhuje udělit odměnu za práci členům finančního a kontrolního výboru

Říhánek Jiří – 1200,- Kč

Boltíková Dagmar – 1200,- Kč

Svobodová Květuše – 1200,- Kč

Jágr Jiří  - 1200,- Kč

Schváleno 6 zastupiteli

 

 

 

 

- 4 -

 

10) Diskuse

Diskuse zastupitelů byla vyčerpána při projednávání jednotlivých bodů.

Požádal o slovo p. Sklenář Josef. Přednesl svůj příspěvek, který se netýkal projednávaných bodů programu. Svůj písemný příspěvěk nenechal k založení k zápisu

 

 

 

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva  ve 20.35 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce 12.10.2010 v 19.00 hod.

Sebečice dne 14.9.2010

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..

                                   Jaroš Václav

 

                               …………………………….                                     

                                   Janečková Jiřina

 

 

 

 Starosta obce

                                                                                                          Vladimír Bursa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í  č. 9/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 14.9.2010

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)  Odměnu 1200,- Kč za práci ve výborech:

- paní Květuši Svobodové¨

- paní Dagmar Boltíkové

-  panu Jiřímu Jágrovi

-  panu Jiřímu Říhánkovi

2)   Podmínky zadání územního plánu pro obec Sebečice

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

-         zprávu o hospodaření ZSVOL Vejvanov za I. pololetí 2010   

 

 

 

V Sebečicích dne 14.9.2010  

 

 

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Vladimír Bursa

 

 

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281