www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2010 > Zápis č. 8 2010

Zápis č. 8 2010

 

 

 

Zápis č. 8

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 17.8.2010

 

Přítomni : p.Bursa Vladimír, paní Králová Věra, p.Mazal Bronislav,Fišer Jiří,

     paní Jiřina Janečková, p.Fiala Tomáš ,p. Jaroš Václav

Nepřítomen : X

Počet přítomných zastupitelů – 7

Hosté : p. Sklenář Josef

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

2)  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

3)  Došlá a odeslaná pošta

4)  Smlouva o směně nemovitostí

5)  Informace o volbách

6)  Zpráva finančního výboru

7) Příjetí dotace na obecní lesy

8) Rozpočtové opatření č. 2/2010

9)  Žádost o přidělení bytu č. 1 v Sebečicích

10) Inf. o veřejnoprávní smlouvě k evidenci obyvatel

11) Různé

12) Diskuse

13)  Usnesení a závěr

 

Jednání:

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.00 hod., přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání  a navrhl ověřovatele zápisu – paní Janečková Jiřina,paní Králová Věra

Bez připomínek – schváleno 7 zastupiteli

 

2)      Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

 

Dopis paní hejtmance Plzeňského kraje odeslán.

Oznámení SÚS Rokycany o nebezpečných místech na silnicích v k.ú.Sebečice a Biskoupky splněno. Objednání a provedení oprav obecních silnic Sebečice-Drahoňův Újezd splněno, materál již na opravu silnice Biskoupky-Bílá Skála nevystačil.

 

 

3)      Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta :

Zapsaná v Knize došlé pošty pod pořadovými čísly – 209 - 230

Došlé faktury předány účetní k proplacení.

 

 

- 2 -

Odeslaná pošta:

Kat. úřad Rokycany – potvrzené vyvěšení záměru o směně pozemků

KÚ PK – děkovný dopis paní hejtmance MUDr.Emmerové

p.Hurt – ukončení nájemní smlouvy na byt

ASK Hořovice – vyjádření obce k závodům

p.Zábranský SÚS – objednávka opravy cesty

p.Hájek – zaslání potvrzení o vyvěšení vyhlášky o územním plánu obce

 

 

4) Smlouva o směně nemovitostí  

        Starosta informoval zastupitelstvo, že schválená smlouva o směně nemovitostí – pozemků mezi obcí a p.Lokajíčkem byla podepsána a nyní bude předán Návrh na vklad do katastru nemovitostí na KÚ PK územní pracoviště Rokycany k provedení změny vlastnického práva.

 

 

     5)  Informace o volbách

 

Paní místostarostka seznámila zastupitele s harmonogramem příprav voleb do zastupitelstva obce na podzim 2010 s tím, že Oznámení o volbách bude vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu.

 

6)      Zpráva finančního výboru

Paní místostarostka přečetla zprávu finančního výboru, který provedl kontrolu hospodaření a účetnictví obce za 2. čtvrtletí 2010.

Stav k 30.6.2010

Příjmy                          887 455,00 Kč

Výdaje                        711 615,80 Kč

Na účtu v KB            1.530 106,45 Kč

Pokladna                        11 386,00 Kč

Závady v účetnictví nebyly zjištěny.

p.Hurt, který měl pohledávky za pronajatý byt, pohledávky uhradil mimo připojení elektroměru, který by měl být připojen do konce měsíce srpna 2010. Byt je vyklizený, předán obci.

 

7)      Přijetí dotace na obecní lesy

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozhodnutí KÚ PK ze dne 2.7.2010 ve věci poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích ve výši 16 510,-- Kč.

Schváleno  7 zastupiteli

 

     8) Rozpočtové opatření č. 2/2010

Paní místostarostka obce předložila zastupitelstvu návrh  Rozpočtového opatření č. 2/2010, kde se jednalo o změnu částek mezi jednotlivými položkami. Návrh byl schválen tak jak byl předložen a je přílohou Zápisu.

Schváleno 7 zastupiteli

- 3 –

 

9) Žádost o přidělení bytu

Žádost o přidělení bytu č. 1 si podal p. Martin Suchý, který bydlí s rodiči v Sebečicích.

Nájemní smlouva a fyzické předání bytu bude provedeno po dodání potřebných dokladů p. M.Suchým na OÚ.

Schváleno 7 zastupiteli.

 

10) Informace o veřejnoprávní smlouvě o evidenci obyvatel

Starosta obce seznámil zastupitele s podmínkami veřejnoprávní smlouvy o evidenci obyvatel. Za každého občana, který se přihlašuje k pobytu uhradíme 10,- Kč MěÚ Rokycany, který za naši obec tuto agendu vede.

 

11) Různé

Starosta obce informoval zastupitele o provedení oprav místní komunikace ze Sebečic na Drahoňův Újezd s tím, že materiál již nevystačil na opravu cesty Biskoupky-Bílá Skála a navrhuje  objednat ještě jedno auto a opravit tuto cestu a případně některé drobné opravy v obci, aby nedocházelo k většímu poškození cest a vozovek během zimního období.

Schváleno 7 zastupiteli.

Starosta obce seznámil zastupitele se skutečností, že obec je prodejcem tepla nájemníkům v bytech. Měřičům tepla, které jsou instalované  prochází platné ověření, které se musí provádět každé 4 roky, aby odečtené hodnoty byly přesné a v případě sporu bylo toto ověření právoplatné. „Ocejchování“ – ověření těchto měřičů je poměrně drahé a proto se ještě hledá firma, která ověření provádí za dostupnou cenu.

Pan starosta dále seznámil zastupitele s pracemi p. Zikmunda, který zarovnává povrch sanované skládky na Hůrkách a když jej urovnal tak tam nezodpovědný občan opět vyvezl hromadu trávy bez toho aby povrch srovnal.

Paní místostarostka seznámila zastupitele se žádostí paní Mazalové, která žádala obec o vyjádření k zalesnění svého pozemku na Bašovce v k.ú. Biskoupky.Starosta vydal souhlas.

 

11) Diskuse

 

p.Fišer – vystoupil s příspěvkem o vyřešení cesty k okálům, aby se mohla provést oprava povrchu, tato cesta není dosud v majetku obce.

Starosta odpověděl, jakmile bude cesta v majetku obce  bude investováno do její opravy.

 

Dále bylo uděleno slovo p. Sklenářovi.

Zeptal se zastupitelstva proč na něho zastupitelé nepodali trestní oznámení, když nazval zastupitele zloději a lháři a proč mu nebylo odpovězeno na jeho dotaz písemně.

 

-         4 –

 

Starosta mu sdělil, že je každého věc  zda podá či nepodá tr. oznámení a pokud se týká dotazu k lesům, sděluje, že tato věc byla již jednou orgány činnými v tr. řízení včetně soudních znalců a orgány životního prostředí uzavřena , žádný trestný čin nebyl zjištěn, tak obec nebude již na stejnou věc odpovídat, toto mu bylo sděleno na minulém zasedání i na dnešním. Jeho příspěvek je přílohou zápisu.

 

 

 

 

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva  ve 20.30 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce 14.9.2010 v 19.00 hod.

Sebečice dne 17.8.2010

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..

                                   Králová Věra

 

                               …………………………….                                     

                                   Janečková Jiřina

 

 

 

 Starosta obce

                                                                                                          Vladimír Bursa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í  č. 8/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 17.8.2010

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)      Nákup služby – opravu místních komunikací -1 vůz SÚS Rokycany- zajistí starosta

obce do 15.9.2010 na cestu Biskoupky-Bílá Skála

2)      Schvaluje Rozhodnutí KÚ PK ze dne 2.7.2010 ve věci poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích ve výši 16 510,-- Kč

3)      Rozpočtové opatření č. 2/2010

4)      Přidělení bytu č. 1  v Sebečících č.p. 43 p. Martinu Suchému po doložení potřebných dokumentů.

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Zprávu finančního výboru za 2. čtvrtletí 2010

 

V Sebečicích dne 17.8.2010

 

 

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Vladimír Bursa

 

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281