www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2010 > Zápis č. 7 2010

Zápis č. 7 2010

 

 

Zápis č. 7

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 13.7.2010

 

Přítomni : p.Bursa Vladimír, p.Mazal Bronislav, paní Králová Věra,

     paní Jiřina Janečková, p.Fiala Tomáš ,p. Jaroš Václav

Nepřítomen : pan Fišer Jiří

Počet přítomných zastupitelů – 6

Hosté : p. Sklenář Josef

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

2)  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

3)  Došlá a odeslaná pošta

4)  Projednání chytání ryb

5)  Informace ze sněmu Mikroregionu Radnicko

6)  Novela vodního zákona

7) Projednání žádosti ASK Hořovice

8) Vytýčení úseků cest pro zimní údržbu – možnost spolupráce

9)  Informace o volbách do zastupitelstva obce

10) Různé

11) Diskuse

12)  Usnesení a závěr

 

Jednání:

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.00 hod., přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání  a navrhl ověřovatele zápisu – paní Janečková Jiřina,paní Králová Věra

Bez připomínek – schváleno 6 zastupiteli

 

2)      Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

 

Z minulého zasedání  nevzešly žádné úkoly.

 

 

3)      Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta :

Zapsaná v Knize došlé pošty pod pořadovými čísly – 166 - 208

Došlé faktury předány účetní k proplacení.

 

Odeslaná pošta:

Vyúčtování dotace – KÚ Plzeň

p.Moser – změna  čísla domu na Biskoupkách z popisného na číslo evidenční

MěÚ RO – inf. o změně č.p. na ev.č. na Biskoupkách

KÚ Plzeň – usnesení o směně pozemku

 

- 2 –

 

 

4) Projednání chytání ryb  

         Vzhledem k vysokým teplotám a velkému množství ryb v rybníku Sebečice byl navržen odlov ryb a rozdělení větších ryb občanům obce, aby se zabránilo případnému úhynu. Po projednání s rybáři bude tato akce oznámena s termínem konání v obecním rozhlase s dostatečným předstihem.

 

 

     5)  Informace ze sněmu MR Radnicko

 

S obsahem jednání seznámil starosta obce zastupitele. Jednání se zúčastnil i ředitel SÚS Rokycany a požádal starosty obce o předání vytypovaných úseků silnic, kde dochází ke kalamitním stavům a neprůjezdnosti vozovky zvláště v zimních měsících. Dále byl schválen závěrečný účet za rok 2009 a finanční výhled na roky 2011-2014. Starosta Němčovic informoval o výstavbě psího útulku pro obce MR, cena je 680000,- Kč a otevřen by měl být v září 2010.

 

6)      Novela vodního zákona

Starosta seznámil zastupitele s novelou vodního zákona účinnou k 1.8.2010, jedná se o odb. termíny- zásobování občanů vodou je veřejným zájmem, odvod srážkových vod nemá být řešen sváděním do kanalizací, ale spíše vsakováním do pozemků, obsah žump je odpadem, atd.Upravují se poplatky za vypouštění odpadních vod do podzemních vod(trativody), zjednodušuje se řízení na ohlašovací povinnost při zavádění domovních ČOV. Novela je k nahlédnutí na OÚ.

 

7)      Projednání žádosti ASK Hořovice

ASK Hořovice  žádá o povolení závodu automobilů 4.9.2010 od 07.00 hod do 16.00 hod, bude uzavřena silnice mezi Dr.Újezdem a Terešovem, uzávěrka bude končit před odbočkou do Sebečic , silnice na Biskoupky bude průjezdná přes Sebečice, silnice na Terešov bude vždy průjezdná po 1,5 hodině na 15 minut.

Schváleno 6 zastupiteli.

 

     8) Vytýčení úseků zimní údržby vozovek a oprava místních komunikací

Starosta navrhnul sdělit SÚS tyto úseky . Biskoupky –Sebečice silnice III.tř. č.23321 a Biskoupky – Vejvanov silnice III.tř. č. 233. Protože dochází k poškozování obecních cest těžkou zemědělskou technikou a lesními stroji, bylo navrženo, aby se místní komunikace Biskoupky – Bílá Skála a Sebečice – Drahoňův Újezd opravily dokud je poškození malé. 1 auto na opravu silnice výsprav technologií JETPATCHER  a 2 zaměstnanci SÚS stojí 24000,- Kč  .

Návrh schválen 6 zastupiteli.

 

 

 

- 3 –

 

9) Informace o volbách do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 15.-16.10.2010. Obec obdržela již harmonogram úkolů, které musí zajistit.

Počty podpisů pro nezávislého kandidáta na petičním listině pro obec Sebečice činí 4 podpisy,

Počty podpisů pro společnou kandidátku sdružení nezávislých kandidátů pro obec Sebečice činí 5 podpisů.

Kandidátní listiny musí být odevzdány do 10.8.2010 do 16.00 hod na registrační místo v Radnicích.

24.9.2010 – 1. zasedání volební komise

 

 

10) Různé

Starosta obce seznámil zastupitele s udělením certifikátu pro obec za sběr nebezpečného odpadu.

Místostarostka obce seznámila zastupitele s vyúčtováním tepla za budovu OÚ. Dále uvedla, že nájemník p.Hurt dluží obci k 30.6.2010 12 775,- Kč a navrhla  neprodloužit nájemní smlouvu. Jmenovaný  je povinen uhradit dluh  a předat obci byt do 31.7.2010. Dlužnou částku je povinen zaplatit do 31.8.2010.

Schváleno 6 zastupiteli

Dále navrhla napsat poděkování paní hejtmance PK Doc. MUDr. Emmerové CSc za přidělení dotace na opravu stropů v budově OÚ – schváleno 6 zastupiteli.

Dále požádal o přednesení svého příspěvku p.Sklenář Josef,  příspěvek se týkal lesa, žádosti nahlédnutí do dokladů, uspořádání prohlídky lesa a vyvěšení jeho příspěvku na Úř. desce.  Zájemci se s tímto příspěvkem mohou seznámit v úředních hodinách na OÚ. Bude přiložen k zápisu.

 

 

11) Diskuse

 

p.T.Fiala – zeptal zda by obec nemohla posekat pozemek pí. Šlegrové v Biskoupkách, že je již delší dobu neuklizen a kazí to vzhled při příjezdu do obce.

Paní místostarostka  odpověděla, že se jedná o soukromý pozemek , který se nebude  sekat za peníze obce, na  to  p.Fiala odpověděl, že  za majitelkou zajde jako soukromá osoba a domluví se na uklizení sám.

 

 

- 4 -

 

 

 

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva  ve 21.00 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce 17.8.2010 v 19.00 hod.

Sebečice dne 13.7.2010

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..

                                   Králová Věra

 

                               …………………………….                                     

                                   Janečková Jiřina

 

 

 

 Starosta obce

                                                                                                          Vladimír Bursa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 13.7.2010

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

      1)  Nákup služby – oprava místních komunikací

2)      Pořádání závodů ASK Hořovice dne 4.9.2010 v době od 07.00 do 16.00 hod. dle vyznačené trasy na mapě přiložené k žádosti s tím, že průjezd do obce Biskoupky bude zachován.

3)      Napsání děkovného dopisu paní hejtmance Plzeňského kraje.

4)      Vytýčení nebezpečných úseků na silnicích v k.ú.Sebečice a Biskoupky  při sněhových kalamitách.

5)      Neprodloužení nájemní smlouvy p.Hurtovi a předání bytu obci do 31.7.2010

6)      Rozdělení ryb z obecního rybníka občanům obce.

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Diskusní příspěvek p.Sklenáře.

 

V Sebečicích dne 13.7.2010

 

 

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Vladimír Bursa

 

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281