www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2010 > Zápis č. 6 2010

Zápis č. 6 2010

 

 

Zápis č. 6

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 15.6.2010

 

Přítomni : p.Bursa Vladimír, p.Mazal Bronislav, paní Králová Věra, paní Jiřina Janečková,

                 p.Fišer Jiří

     p.Fiala T. a Jaroš V. - omluveni

Počet přítomných zastupitelů – 5

Hosté :  0

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

2)  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

3)  Došlá a odeslaná pošta

4)  Volby do PS Parlamentu ČR

5) Směna pozemku v k.ú.Biskoupky

6)  Schválení Závěrečného účtu MR Radnicko

7) Různé

8) Diskuse

9) Usnesení a závěr

 

Jednání:

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.00 hod., přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání  a navrhl ověřovatele zápisu – paní Králová Věra a paní Janečková Jiřina

Bez připomínek – schváleno 5 zastupiteli

 

2)      Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

 

Z minulého zasedání  nevzešly žádné úkoly.

 

 

3)      Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta :

Zapsaná v Knize došlé pošty pod pořadovými čísly – 143 - 165

Došlé faktury předány účetní k proplacení

 

Odeslaná pošta:

MěÚ Rokycany – zaslání veřejnoprávní smlouvy

MěÚ Praha – přihláška občanky paní Pažoutové

KÚ Plzeň – zmocnění účetní obce Sebečice

MěÚ Rokycany  - žádost o sdělení indexu domů

 

 

- 2 –

 

FÚ Rokycany – vrácení přehledu o dani z nemovitostí

p. Panuška – objednávka svislého značení pro obec

 

 

 

4) Volby do PS Parlamentu ČR v obci Sebečice

        

S výsledky seznámila místostarostka obce paní Králová:

Voleb se zúčastnilo 58 voličů, z toho 48 místních občanů a 10 občanů na volební průkaz.

Výsledky v obci:

ČSSD – 19

ODS – 12

KSČM – 11

VV -  5

TOP 09 – 5

Ostatní – 6

 

     5)  Směna pozemku v obci v k.ú.Biskoupky

 

Záměr obce Sebečice směnit nemovitý majetek v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb o obcích v platném znění, konkrétně pozemkovou parcelu č. 50/3 o výměře 296 m2, byl vyvěšen na úřední desce obce 21.5.2010 a sejmutý s úřední desky 11.6.2010. O směnu pozemku se přihlásil jediný zájemce p. Lokajíček, který obci za tuto parcelu  nabídl pozemek  - ornou půdu o stejné výměře. Směna pozemku schválena 5 zastupiteli obce.

 

6)      Schválení závěrečného účtu za rok 2009 MR Radnicko

Závěrečný účet Mikroregionu Radnicko byl vyvěšen na úřední desce obce  dne15.5.2010 .

A sejmutý z úřední desky dne 11.6.2010. Nebyly k němu žádné připomínky.

Schváleno 5 zastupiteli

 

7)      Různé

 

Paní Králová sdělila, že byla násilně otevřena skříňka el. rozvodů v Biskoupkách, nesvítilo veřejné osvětlení v obci, k poškození vnitřního zařízení nedošlo. Upozorňujeme občany obce, že do těchto skříní s elektrickými rozvody mají přístup pouze pověřené osoby v obci Biskoupky – p. Král, v obci Sebečice -  pan Čechura.

 

Pan Mazal – upozornil na včasné zahájení prací na rybníku v Biskoupkách, práce budou zahájeny na podzim 2010 – první část rekonstrukce, konkrétní termíny, úkoly, rozsah prací a firma budou rozpracovány na příštích zasedáních.

 

     8) Diskuse

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

 

- 3 -

 

    9) Usnesení a závěr

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva  ve 20.00 hod.

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Příští zasedání zastupitelstva obce 13.7.2010 v 19.00 hod.

 

 

Sebečice dne 15.6.2010

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..    

                                   Králová Věra

                                                                                                                   …………………………………

                                   Janečková Jiřina

                              

 

 

 

                                                                                               Starosta obce Sebečice

                                                                                                    Vladimír Bursa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 15.6. 2010

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)      Směnu pozemku obce Sebečice v k.ú. Biskoupky č.p. 50/3 o výměře 296 m2 s pozemkem  p. Lokajíčka o výměře 296 m2.

2)      Závěrečný účet za rok 2009 Mikroregionu Radnicko

 

 

 

 

V Sebečicích dne 15.6.2010

 

 

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Vladimír Bursa

 

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281