www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2010 > Zápis č. 5 2010

Zápis ze zasedání č. 5 2010

 

 

Zápis č. 5

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 18.5.2010

 

Přítomni : p.Bursa Vladimír, p.Mazal Bronislav, paní Králová Věra,

     paní Jiřina Janečková, p.Fiala Tomáš,p.Fišer Jiří,p. Jaroš Václav

Počet přítomných zastupitelů – 7

Hosté :  0

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

2)  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

3)  Došlá a odeslaná pošta

4)  Informace o opravě stropů v budově OU

5)  Návrh zadání územního plánu

6)  Volby do PS Parlamentu ČR

7) Schválení počtu členů zastupitelstva obce pro příští volební období

8)  Zpráva finančního výboru za I.čtvrtletí 2010

9) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2010

10) Schválení závěrečného účtu za rok 2009

11) Různé

12) Diskuse

13) Usnesení a závěr

 

Jednání:

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.00 hod., přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání  a navrhl ověřovatele zápisu – pan Jaroš Václav a pan Fišer Jiří

Bez připomínek – schváleno 7 zastupiteli

 

2)      Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

 

Z minulého zasedání  nevzešly žádné úkoly.

 

 

3)      Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta :

Zapsaná v Knize došlé pošty pod pořadovými čísly – 97 - 142

Došlé faktury předány účetní k proplacení

 

Odeslaná pošta:

KÚ Plzeň-Žádost o audit obce za rok 2010

 

 

 

 

- 2 –

 

 

4) Informace o opravě stropů v budově OÚ

        

Starosta seznámil zastupitelstvo se závěrem oprav stropů v budově OÚ a vše doložil dokumentací.

Prodejna je již přestěhována zpět, trámy jsou zajištěny.

 

     5)  Návrh zadání územního plánu

 

MěÚ Rokycany – stavební odbor vydal vyhlášku o zadání územního plánu obce Sebečice, kde všechny strany mohou podat připomínky ke zpracovanému  materiálu – odborné instituce, materiál založen na OÚ. Vyhláška vyvěšena.

 

6)      Volby do PS parlamentu ČR

Do 28.4.2010 nebyl delegován žádnou stranou ani pol. hnutím do volební komise člen komise.Starosta v souladu s § 14c písmeno c) zák. č. 247/1995 Sb. jmenoval členy okrskové volební komise pro volební okrsek č. 1 Sebečice-Biskoupky: Jiří Jágr, Václav Heindl,Stanislav Král, zapisovatel Václav Altman.

Starosta svolal první zasedání komise 7.5.2010.Po složení slibu proběhlo tajné hlasování a bylo zvoleno toto složení Okrskové volební komise:

Předseda – Stanislav Král

Místopředseda – Jiří Jágr

Člen - Václav Heindl.

KÚ Plzeň  přidělil obci na volby  dotaci 18300,- Kč.

 

7)      Schválení počtu členů zastupitelstva obce na příští volební období

 

V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 byl navržen počet členů zastupitelstva obce Sebečice – 7.

Zastupitelstvo schválilo tento počet i na další volební období.

Schváleno 7 zastupiteli.

 

     8) Zpráva finančního výboru za I. čtvrtletí 2010

Zprávu přednesl předseda T. Fiala, dokument je založen ve složce kontrol.

Příjmy 257 741,-

Výdaje 154154,24

Splátka tep. čerpadlo – 21000,-

Na účtu KB – 1 483 633,00

Pokladna – 6 607,00

Doklady zkontrolovány a založeny, závady nezjištěny.

 

 

- 3 –

 

9) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2010

Paní Králová přednesla návrh RO č. 1/2010 – jedná se o přesun položek dle upřesnění auditu.

Schváleno 7 zastupiteli

 

10) Schválení závěrečného účtu za rok 2009

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bez výhrad.

Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce od 10.4.2010 do 30.4.2010. K závěrečnému účtu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Schváleno 7 zastupiteli.

 

11)    Různé

p.Jaroš Václav – seznámil zastupitele s aktuálním hospodařením v lese a výsledky za I.Q

Starosta seznámil s akcemi MR Radnicko – DVD prezentace obcí je již na stránkách MR

-         seznámil s Rozhodnutím MěÚ Rokycany Odb. dopravy – povolení objížďky  pro vozidla nad 3,5 t přes most v Terešově, objížďka od 31.5.2010 do 31.12.2010

-         bude vyvěšen záměr o směně pozemků mezi obcí a panem Lokajíčkem

-         p.Hurt není k zastižení, proto bude řešeno vystěhování a neprodloužení nájemní smlouvy

paní místostarostka navrhla - vzhledem k trvalému udržování sítě PC na OÚ a zpracovávání elektronických dokumentů pro obec  pravidelnou odměnu panu Ondřeji Bursovi 700,- Kč měsíčně.

Schváleno 7 zastupiteli.

Starosta obce seznámil zastupitele se zněním veřejnoprávní smlouvy s městem Rokycany na zadávání údajů evidence obyvatel(trvalé pobyty a náhradní doručovací adresa), od 1.7.2010 a navrhl její schválení,

Schváleno 7 zastupiteli

 

12)    Diskuse

p.Bursa -  obci přišla nabídka Czech point

p.Mazal – upozornil na nutnost zahájení prací na rekonstrukci rybníka v Biskoupkách z důvodu omezené platnosti stav. povolení, abychom zahájili alespoň nějaké práce, aby obec nemusela žádat o všechna vyjádření institucí znovu a platnost by se prodloužila – bude projednáno na příštím zasedání.

 

 

- 4 –

 

 

    13) Usnesení a závěr

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva  ve 21.00 hod.

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Příští zasedání zastupitelstva obce 15.6.2010 v 19.00 hod.

 

 

 

Sebečice dne 18.5.2010

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..     

                                   Jiří Fišer

                                                                                                                   …………………………………

                                   Václav Jaroš

                              

 

 

 

                                                                                               Starosta obce Sebečice

                                                                                                    Vladimír Bursa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 18.5.2010

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

      1)  Měsíční odměnu p. Ondřeji Bursovi za údržbu PC sítě OÚ Sebečice

2)      Počet členů zastupitelstva obce na další volební období v počtu 7 zastupitelů.

3)      Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Sebečice a městem Rokycany.

4)      Rozpočtové opatření č. 1/2010

5)      Závěrečný účet obce za rok 2009

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1)      Složení volební komise na volby do PS Parlamentu ČR konané v květnu 2010

2)      Návrh zadání územního plánu obce

3)      Zprávu finančního výboru za I.Q. 2010

 

 

V Sebečicích dne 18.5.2010

 

 

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Vladimír Bursa

 

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281