www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2010 > Zápis č. 4 2010

Zápis ze zasedání č. 4 2010

 

Zápis č. 4

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 13.4.2010

 

Přítomni : p.Bursa Vladimír, p.Mazal Bronislav, paní Králová Věra,

     paní Jiřina Janečková, p.Fiala Tomáš,p.Fišer Jiří,p. Jaroš Václav

Počet přítomných zastupitelů – 7

Hosté :  JUDr.Čechura Jaroslav, Sklenář Josef

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

2)  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

3)  Došlá a odeslaná pošta

4)  Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR

5)  Informace o průběhu opravy stropů v budově OÚ

6)  Informace o uzavřených smlouvách

7) Různé a diskuse

8)  Usnesení a závěr

 

Jednání:

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.00 hod., přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání  a navrhl ověřovatele zápisu – paní Janečková Jiřina a Králová Věra

Bez připomínek – schváleno 7 zastupiteli

 

2)      Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

 

Z minulého zasedání  nevzešly žádné úkoly.

 

 

3)      Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta :

Zapsaná v Knize došlé pošty pod pořadovými čísly – 74 - 96

Došlé faktury předány účetní k proplacení

 

Odeslaná pošta:

MěÚ Rokycany - Žádost o vyjádření k podkladům územního plánu obce

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 –

 

 

4) Volby do PS Parlamentu ČR – oznámení

        

Starosta obce Sebečice podle § 14c písm. f) zákona č.247/1995 Sb o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

 Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je pouze jeden okrsek:

Volební  okrsek č. 1 se sídlem : Obecní úřad Sebečice č. 43, pro obec Sebečice-Biskoupky.

Volební komise : tříčlenná+zapisovatel

Zapisovatelem volební komise byl jmenován starostou obce pan Václav Altman.

 

     5)  Informace o průběhu opravy stropů v budově OÚ

 

Byly zahájeny práce na opravách stropů v budově OÚ, po odkrytí krycích desek stropu bylo zjištěno, že matice sešroubovaných trámů byly povoleny, trámy seschly a po dotažení se zvedaly na původní úroveň . Ing.Jaroš Miroslav vykonává technický dozor na provádění stavby zdarma. Byly provedeny 2 kontroly prováděných prací – zápisy včetně stavebního deníku a fotodokumentace jsou založeny na OÚ včetně faktury.

Datum příští kontroly na stavbě 15.4.2010.

 

6)      Informace o uzavřených smlouvách obce

Starosta obce podepsal smlouvu a dodatek č. 1 ke smlouvě č. 127/EK/2009 s KÚ PK na přidělení dotace a čerpání dotace do 30.6.2010.

Starosta podepsal smlouvu o provedení prací na opravu stropů s firmou PEGISAN s r.o.

Zastupitelé vzaly tuto skutečnost na vědomí.

 

7)      Různé

Zpráva kronikáře – JUDr. Čechura seznámil zastupitele s návrhem zápisu do kroniky obce- bez připomínek

Starosta obce –  seznámil zastupitele s tím, že 24.4.2010 se bude opravovat koupaliště, práce provedou občané z chat – vzhledem k poškození betonových desek požadují na opravu zajištění betonu aby se desky mohly znovu usadit a nehrozilo nebezpečí jejich vypadnutí.

Nákup betonu zajistí obec – schváleno bez připomínek 7 zastupiteli

Starosta obce informoval o tom, že vzhledem k opravám stropu, které se mají přesunout i do prostor obchodu bude nutné obchod buď přestěhovat do prozatimních prostor sálu nebo jej uzavřít na dobu oprav. Zastupitelé odsouhlasili přestěhování do prostor sálu obce a fungování obchodu i po dobu oprav – na přestěhování obchodu přislíbili účast všichni zastupitelé , kteří budou s termínem stěhování seznámeni starostou obce.

Schváleno 7 zastupiteli

Paní Králová – seznámila zastupitele obce se závěry komise PK, která provedla přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 se závěrem bez připomínek.

- dále upozornila na skutečnost, že na příštím zasedání bude nutné schválit počet členů zastupitelstva obce jak ukládá zákon o obcích, kteří se budou volit na podzim roku 2010 – zda bude zastupitelstvo 5-ti nebo 7-mi členné.

 

- 3 -

- sdělila skutečnost na kterou byla upozorněna „auditem“, že co obec vyvěsí na úřední desku obce musí se rovněž objevit i na elektronické úřední desce na internetových stránkách obce.Vzhledem k tomu, že tuto stránku obci pomáhá udržovat a případně předělávat Ondřej Bursa a nemusí se platit  počítačová firma na její údržbu navrhuje p. Ondrovi Bursovi odměnu 1000,- Kč. Bez připomínek.

Schváleno 7 zastupiteli

 

-         Manželé Hlouškovi z Biskoupek požádali obec o nákup drtě na opravu obecní cesty od silnice  mezi domy na Biskoupkách – stačí jim drť přivézt a oni ji sami rozvezou. Bez připomínek.

      Schváleno 7 zastupiteli

-         Nájemník p.Hurt dluží obci za nájemné a další platby , vzhledem k práci, kterou slíbil provést pro obec – oprava střechy na budově OÚ a nátěry dřevěných částí na budově OÚ navrhuje prodloužit mu smlouvu na byt pouze do 31.7.2010 s tím, že do té doby uhradí všechny pohledávky, pak mu bude smlouva prodloužena jako ostatním nájemníkům, v případě, že je neuhradí smlouva prodloužena nebude, byt bude vyklizen a pohledávka bude vymáhána soudní cestou.

Schváleno 7 zastupiteli

 

-         Paní Janečková – přečetla zápis kontrolního výboru, který zastupitelstvo vzalo na vědomí s tím, že dnes již všechny doklady, na které kontrolní výbor upozorňuje, jsou  založeny na OÚ, v době kontroly ještě nebyly kompletní a 13.4.2010 s nimi seznámil starosta obce zastupitele včetně fotodokumentace prováděných prací. K zápisu starosta sdělil, že firma pod vedením Ing. Bureše vede dokumentaci vyplývající ze smlouvy  o dílo č. 804/330/2010, která byla uzavřena mezi obcí a firmou PEGISAN s r.o., která práce provádí .Dále upozornil na skutečnost, že kontrolní výbor plní úkoly zastupitelstva obce a je tedy úkolován zastupitelstvem obce a ne obráceně, případně dohodou mezi zastupitelstvem a kontrolním výborem

-         Zastupitelstvo umožnilo i vystoupení p. Sklenáře Josefa, který přednesl svou žádost na zastupitele obce, kde žádá o další doklady z lesa a prohlídku lesa obce. Dále vyzval zastupitele k odvolání p.Jaroše Václava a p. Mazala Bronislava ze zastupitelstva obce z důvodů, které přednesl zastupitelům ve své žádosti. Od prohlídky lesa ustoupil s tím, že pokud obdrží požadované doklady není třeba.

-         Starosta obce požádal p. Jaroše V. o předání dokumentace  k lesům Sebečice, které vrátila policie ČR na ZSVOL dle seznamu, který je uveden na předávacím protokolu, aby umožnil nahlédnutí do této dokumentace p. Sklenářovi dle zákona o přístupu k informacím.

 

 

 

 

 

 

 

- 4 -

 

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva  ve 21.20 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce 18.5.2010 v 19.00 hod.

Sebečice dne 13.4.2010

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..

                                   Králová Věra

 

                               …………………………….                                     

                                   Janečková Jiřina

 

 

 

 Starosta obce

                                                                                                          Vladimír Bursa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 13.4.2010

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1)Zprávu kronikáře za rok 2009 a znění zápisu do kroniky obce

2)      Nákup betonu na opravu koupaliště

3)      Odměnu ve výši 1000,- Kč Ondřeji Bursovi

4)      Nákup štěrku na opravu obecní cesty na Biskoupkách

5)      Prodloužení nájemní smlouvy na byt p. Hurtovi  do 31.7.2010

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1)      Zprávu kontrolního výboru.

2)      Podepsání smlouvy o přidělení dotace č. 127/UK/2009

3)      Podepsání smlouvy o provedení prací na opravu stropu v budově OÚ s firmou PEGISAN s.r.o.

 

 

V Sebečicích dne 13.4.2010

 

 

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Vladimír Bursa

 

           

 

 

 

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140279