www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2010 > Zápis č. 3 2010

Zápis č. 3 2010

 

Zápis č. 3/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 16.3.2010

 

Přítomni : p.Bursa Vladimír, p.Mazal Bronislav, paní Králová Věra,

     paní Jiřina Janečková, p.Fiala Tomáš,p.Fišer Jiří, p. Jaroš V.

Počet přítomných zastupitelů – 7

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

2)  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

3)  Došlá a odeslaná pošta

4)  Zpráva o hospodaření v lesích obce za rok 2009

5)  Pořízení územního plánu

6)  Vytýčení ochranného pásma I. a II. stupně

7) Vyúčtování vody v obci Sebečice a stanovení ceny na rok 2010

8)  Zápis MR Radnicko

9) Volby do PS Parlamentu ČR

10) Různé

11) Diskuse

12) Usnesení a závěr

 

Jednání:

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.00 hod., přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání  a navrhl ověřovatele zápisu – pan Jaroš Václav a  pan Fišer Jiří

Bez připomínek – schváleno 7 zastupiteli

 

2)      Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

 

Z minulého zasedání  nevzešly žádné úkoly.

 

 

3)      Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta :

Zapsaná v Knize došlé pošty pod pořadovými čísly 42-73

Došlé faktury předány účetní k proplacení.

 

Odeslaná pošta:

Eko-kom – soupis nádob na tříděný odpad

Revos Rokycany – schválení ceny  vody na rok 2010

 

 

 

 

- 2 –

 

 

4) Zpráva o hospodaření v lesích obce za rok 2009

        

Zprávu přednesl pan Jaroš V., zastupitelé byli seznámeni s detailním vyúčtováním. Podrobná zpráva je založena na OÚ. Čistý výnos za rok 2009 po odečtení všech nákladů činí 38 997,04 Kč. Vysoké náklady jsou dány  velkými náklady na pěstební činnost.

Na rok 2010 bude na základě žádosti obce, uvolněno pro obec 200 000,- Kč.

 

     5)  Pořízení územního plánu

 

Pověřeným zástupcem obce k jednání o územním plánu obce Sebečice byl navržen pan Bursa Vladimír- současný starosta obce

Schváleno 6 zastupiteli.

Na základě zákona zastupitelstvo obce odsouhlasilo pořízení územního plánu pro obec Sebečice katastrální území Sebečice a Biskoupky.

Schváleno 7 zastupiteli

 

6)      Vytýčení I. a II. ochranného pásma

 

Zastupitelstvo obce projednalo označení ochranného pásma pro vodní zdroj pro obec Sebečice. Na základě zákona o vodách bude ochranné pásmo I. a II. stupně označeno výstražnými tabulkami.

 

7) Celkové vyúčtování vody za rok 2009

Vyúčtování vodného bylo vyvěšeno na úřední desce obce od 19.2. 2010 do 17.3.2010. Po sejmutí z úřední desky bylo vráceno Revos Rokycany bez připomínek.

Schváleno 7 zastupiteli

 

8) Zápis MR Radnicko

 

Se zápisemze sněmu MR Radnickoze dne9.3.2010 seznámil zastupitelstvo starosta obce. Zápis založen na OÚ.

Jedním z bodů jednání předsednictva bylo zajistit pozvání ředitele SÚS Rokycany na další jednání MR Radnicko z důvodů projednání zimní údržby a opravy cest po zimě.

 

9) Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR

 

Zastupitelé byli seznámeni s harmonogramem úkolů a lhůt pro volby do PS Parlamentu ČR.

Volby proběhnou ve dnech 28. a 29. května 2010. Navržen počet členů okrskové volební komise 3 + zapisovatel pro volební okrsek Sebečice Biskoupky.

 Schváleno bez připomínek 7 zastupiteli.

 

 

- 3 -

10)  Různé

 

Paní Králová Věra – informovala o zájmu firmy Finance Zlín o odkup akcií Čs.spořitelny od obce Sebečice. 

Zastupitelstvo navrhlo akcie neprodávat.

Schváleno 7 zastupiteli

Český statistický úřad poslal na obec úkoly vyplývající pro obec pro plánované sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Jako kontaktní osoba pro sčítání byla navržena paní Králová Věra .

Schváleno 7 zastupiteli.

 

Dále oznámila zastupitelstvu, že dne 7.4.2010 proběhne v obci Sebečice kontrola hospodaření za rok 2009 kontrolory z Krajského úřadu PK.

K vyřezání křovin a stromů u cesty od kravína v Seveřicích do Jezer se přihlásil pouze  p. Sklenář, povinnost porazit a vyřezat stromy je do konce března .

Odsouhlaseno 7 zastupiteli.

 

Starosta obce- Bursa Vladimír – znovu vyzve občany k dodržování pořádku a uklízení exkrementů po venčení psů na obecních pozemcích majiteli.

Dále seznámil s problémem, že p. Hurt dluží nájemné za byt- navrhuje jej písemně vyzvat k úhradě dlužného nájemného  do konkrétního termínu dopisem s doručenkou. V případě neuhrazení nájemného písemně vyzve k vyklizení a předání bytu.

Další akcí , která začíná 17.3.2010 je oprava stropu v sále a obchodě budovy OÚ aby se zabránilo sedání podlah v bytech- konkrétní harmonogram prací bude určen po odkrytí stropu.

P. Fišer Jiří -  předložil fakturu za údržbu obecních ploch a cest v zimním období 2010 ve výši 7200,- Kč vč. DPH. Starosta navrhuje proplacení.

Návrh schválen 7 zastupiteli.

 

11) Diskuse

p.Bursa – seznámil s jednáním s paní Borečkovou, která vyřizuje dotace na opravu rybníku v Biskoupkách. Bylo mu sděleno, že další kolo podávání žádostí tohoto druhu začne v září 2010.

p.Mazal – upozornil zastupitele obce na špatný stav horního rybníku v Biskoupkách, hlavně jeho zvětšující se průsak  vody hlavně v prostoru mezi hasičárnou a plotem p.Svobody, z toho vyplývající riziko vyplavování vody na povrch rovnou do soukromého domu p. Mazala a tím vznik možné škody. Navrhuje rozdělení opravy do více etap, v první řadě zajištění stěn hráze, následně ustavení druhého přepadového čapu a ve třetí fázi oprava a vybudování nového přepadu.

 

 

 

-         4 –

 

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva  ve 21.00 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce 13.4.2010 v 19.00 hod.

Sebečice dne 16.3.2010

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..

                                   Fišer Jiří

 

                               …………………………….                                     

                                   Jaroš Václav

 

 

 

 Starosta obce

                                                                                                          Vladimír Bursa

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 16.3.2010

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

                        1)  Zástupce obce p.Bursu Vladimíra k jednání s úřady  o územním plánu obce Sebečice

2)      Pořízení územního plánu pro obec Sebečice, katastrální území Sebečice a Biskoupky

3)      Kontaktní osobu pro jednání s úřady ČSÚ pro sčítání lidu,  domů a bytů v roce 2011 paní Královou Věru

4)      Vyúčtování vodného v obci Sebečice za r. 2009

5)      Počet členů okrskové komise v počtu 3 osob + zapisovatel pro volební okrsek Sebečice Biskoupky.

6)      Proplacení faktury p.Fišerovi za zimní údržbu obecních ploch a cest.

                        7) Vyřezání křovin a stromů u cesty od kravína v Sebečicích do Jezer p.Sklenářem

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Zprávu o hospodaření v obecních lesích obce Sebečice za rok 2009

Vytýčení I. a II. ochranného pásma pro jímání vody - Sebečice

 

V Sebečicích dne 16.3.2010

 

 

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Vladimír Bursa

 

 

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140283