www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2010 > Zápis č. 2 2010

Zápis č. 2 2010

Zápis č. 2/2010

zezasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 16.2.2010

 

Přítomni : p.Bursa Vladimír, p.Mazal Bronislav, paníKrálová Věra, Jaroš Václav,

     paní Jiřina Janečková, p.FialaTomáš,p.Fišer Jiří

Počet přítomných zastupitelů – 7

Hosté :  0 

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

2)  Kontrolaplnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

3)  Došlá aodeslaná pošta

4)  Zpráva ohospodaření obce Sebečice za rok 2009

5) Schválení smluv na rok 2010     

6)  Zprávaz jednání Mikroregionu Radnicko ze dne 11.2.2010

7) Schválená cena vody z vodovodníhořádu  obce Sebečice na r. 2010

8)  Zprávaz jednání sdružení obcí Polygon

9) Předání staré hasičské stříkačkyhasičům Zvíkovec

10) Diskuse

11)  Usnesení azávěr

 

Jednání:

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v19.00 hod., přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání  a navrhnul ověřovatele zápisu – paní Janečková Jiřina,Králová Věra

Bez připomínek – schváleno 7 zastupiteli

 

2)      Kontrola plnění usnesení z minuléhozasedání

 

Z minulého zasedání  nevzešly žádné úkoly.

 

 

3)      Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta :

Zapsaná v Knize došlé pošty podpořadovými čísly – 10 - 41

Došlé faktury předány účetník proplacení

 

Odeslaná pošta:

KÚPK – vrácení potvrzené smlouvy odopravní obslužnosti

Ekokom – zaslání tabulek výkazůs odpady za rok 2009

Geodis – vrácení potvrzené licenčnísmlouvy

Mě Ú Radnice – nahlášení počtů obyvatel k volbámdo zastupitelstva obce

 

 

 

 

- 2 –

 

 

4) Zpráva o hospodaření obce Sebečice za rok 2009

        

Zpráva předložena zastupitelům obce na zasedání,zastupitelé neměli žádné výhrady k podané zprávě finančního výboru.

Příjmy celkem              1 853 707,58 Kč

Výdaje celkem                860 175,27 Kč

Splátka na tepelné čerpadlo  84 000,- Kč

Stav účtu u KB k 31.12.2009 – 1 407 652, 56 Kč

Stav pokladny k 31.12.2009 – O,- Kč

Zpráva byla vzata na vědomí bez připomínek, je založenana OÚ ve složce finančního výboru.

 

     5)  Schválenísmluv obce na rok 2010

 

Zastupitelům obce byly předloženysmlouvy s následujícími subjekty:

Smlouva o bezúplatném převodu majetkumezi obcí Sebečice a Městysem Zvíkovec, kdy obec Sebečice převádí  Zvíkovci starou nefunkční hasičskou stříkačku PPS 12r.v. 1969, výrobní číslo 3404/1454 k využití dobrovolným hasičůmZvíkovec.

Schváleno 7 zastupiteli

Licenční smlouva mezi Geodis Brno,spol. s r.o. a obcí Sebečice o oprávnění užití nových ortofotomapkatastrálních území obcí Sebečice a Biskoupky.Manipulační poplatek anosič DVD-R činí 1000,- Kč bez DPH, ceny dalšího nosiče DVD bez DPH činí 300,- Kč.

Schváleno 7 zastupiteli

Dodatek č. 1/2010 ke smlouvě oposkytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravníobslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovoudopravou mezi obcí Sebečice a Plzeňským krajem.Výše příspěvku 1300,- Kč.

Schváleno 7 zastupiteli

Dodatky k nájemním smlouvám obecníchbytů mezi obcí Sebečice a nájemníky – Hatinová Kateřina, Suchý Marek aHurt Zdeněk – nájem prodloužen o rok.

Schváleno 7 zastupiteli

 

6)      Zpráva z jednání MikroregionuRadnicko dne 11.2.2010

Zastupitelé byli seznámeni s obsahem projednávanýchvěcí na zasedání zástupců obcí Mikroregionu Radnicko dne 11.2.2010.

Obec Němčovice požádala o dotaci na vybudováníodchytového zařízení a útulek pro psy, které by sloužilo pro obce MRRadnicko. Pokud bude vybudován, bude zřízeno celkem 15 kotců. Žádost odotaci byla odsouhlasena zástupci MR. Dále byl projednáno a hodnocenoDVD prezentace obcí MR. 2 DVD uloženo v obecní knihovně.

 

 

 

 

 

- 3 - 

 

      7)   Cena vodyz vodovodního řádu pro obec Sebečice na rok 2010

Zastupitelé byli seznámeni s jednáním na REVOSRokycany, který předložil roční vyúčtování za rok 2009. Dále bylprojednán návrh na oplocení jímání, které dle zákona již není třeba, ale postačí umístění výstražných tabulek s nápisem ochranné pásmo I. a II.stupně.Rovněž byla předložena a schválena zpracovaná majetková aprovozní evidence a vodovodní řády. Cena za 1m3 na rok 2010 činí 21,15Kč – byla zvýšena jen o zvýšené DPH.

Schváleno 7 zastupiteli.

 

8)  Zpráva zjednání sdružení obcí Polygon

 Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce o proběhlémjednání sdružení Polygon (tříděný odpad) v Hrádku u Rokycan. Na zasedání zástupců obcí byl schválen rozpočet na rok 2010, členský příspěvek obcí na 1 obyvatele činí 200,- Kč

 

9)      Předání staré hasičské stříkačkyhasičům Zvíkovec

Na základě usnesení zastupitelstva obce byla staránefunkční stříkačka PPS 12 r.v. 1969 předána  nazákladě schválené smlouvy o bezúplatném převodu majetku dobrovolnýmhasičům Zvíkovec, neboť hasiči Radnice o ni neměli zájem.

 

 

10) Diskuse

 

Paní Králová – měla výhradu k provedeníinventarizace majetku obce – vytvořením dalších dokumentů předsedkyníinv.komise paní Janečkovou, neboť jsou neúplné a neodpovídajískutečnosti dle inventarizačních soupisů. U účtu 018 pol.Lesohospodářský plán v ceně 35 926,00 Kč je uvedeno, že je u Policie ČR, pan Jaroš uvedl, že tato informace je mylná, neboť plán je u ZSVOLVejvanov.

Dále informovala  zastupitele o tom, že minule  vyřazené věci z majetku vypsanév zápisu z 12.1.2010 , nikdo neprojevil zájem. Budou odvezeny svozemnebezpečného odpadu a na sběrný dvůr.

 

p.Fiala navrhnul proplacení protahování obcep.Fišerem po  vyčíslení nákladů.

 

p.Fišer – na příští zasedání přinese fakturu zaúdržbu silnic v obci.

Paní Králová – navrhla odměnu p.Ondrovi Bursovi zaprovedené práce s PC ( instalace nových programů do PC), kdy se ušetřily náklady, které by jinak za stejnou práci musely být uhrazeny firmě,  návrh odměny 1000,- Kč.

Schváleno 7 zastupiteli

 

 

- 4 –

 

 

P. Jaroš – Seznámil zastupitele s výsledkemhospodaření v lese s tím, že podrobné vyhodnocení proběhne 4.3.2010 nazasedání ZSVOL ve Vejvanově.

Starosta obce sdělil, že vzhledem k ceně zařízení na čištění vody – odstranění železa, se prozatím nebude realizovat, žeještě bude prověřena možnost výměny nádoby za nerezovou, která byvyřešila situaci definitivně a napořád, do příště prověří možnosti acenu.

 

 

 

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva  ve 20.45 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce 16.3.2010v 19.00 hod.

Sebečice dne 16.2.2010

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..

                                   Králová Věra

 

                               …………………………….                                     

                                   Janečková Jiřina

 

 

 

 Starosta obce

                                                                                                          Vladimír Bursa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US N E S E N Í

ze zasedánízastupitelstva obce Sebečice konané dne 16.2.2010

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)  Odměnu 1000,- Kč  p. Ondřejovi Bursovi

2)      Smlouvu o bezúplatném převodu majetku –stříkačka PPS 12 Městysu Zvíkovec

3)      Licenční smlouvu obce s Geodis Brno

4)      Dodatek č. 1/2010 ke smlouvě mezi obcí a PK k dopravní obslužnosti

5)      Dodatky k nájemním smlouvám oprodloužení smlouvy o nájmu bytu pro K. Hatinovou, Z.Hurta a M. Suchého o jeden rok

6)      Cenu vody na rok 2010 z vodovodního řádu obce Sebečice

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

-         zprávu o hospodaření obce za rok 2009   

 

 

 

 

V Sebečicích dne 16.2.2010  

 

 

                                                                                  Starosta obceSebečice

                                                                                        Vladimír Bursa

 

 

 

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140283