www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2010 > Zápis č. 1 2010

Zápis č. 1 2010

 

Zápis č. 1

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 12.1.2010

 

Přítomni : p.Bursa Vladimír, p.Mazal Bronislav, paní Králová Věra,

     paní Jiřina Janečková, p.Fiala Tomáš,p.Fišer Jiří, Jaroš V. - omluven

Počet přítomných zastupitelů – 6

Hosté :  JUDr.Čechura Jaroslav

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

2)  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

3)  Došlá a odeslaná pošta

4)  Schválení návrhu rozpočtu Mikroregionu Radnicko

5)  Schválení příjetí dotace

6)  Inventarizace  

7) Diskuse

8)  Usnesení a závěr

 

Jednání:

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.00 hod., přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání  a navrhl ověřovatele zápisu – paní Janečková Jiřina, Králová Věra

Bez připomínek – schváleno 6 zastupiteli

 

2)      Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

 

Z minulého zasedání  nevzešly žádné úkoly.

 

 

3)      Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta :

Zapsaná v Knize došlé pošty pod pořadovými čísly – 383 – 385/09,1/2010 – 9/2010

Došlé faktury předány účetní k proplacení

 

Odeslaná pošta:

Žádost o prodloužení termínu čerpání dotace na KÚ PK

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 –

 

 

4) Schválení návrhu rozpočtu Mikroregionu Radnicko

        

Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 19.12.2009 do 12.1.2010 na Úřední desce. Bez připomínek.

Schváleno 6 zastupiteli

 

 

     5)  Schválení přijetí neinvestiční dotace

 

Obec Sebečice přijala dotaci ve výši 400 000,- Kč, která byla přidělena KÚ PK. Dotace byla zaslána na účet obce 29.12.2009 .

Schváleno 6 zastupiteli.

 

6)      Inventarizace

 

Předsedkyně inventarizační komise paní Janečková seznámila  zastupitelstvo s výsledky  inventarizace majetku obce  - zápis založen na OÚ.  Invent. komise  navrhla vyřadit následující materiál:

Sklenice na pivo s uchem 0,3 l – 1 ks - prasklá

Ubrus bílý                                   - 2 ks - opotřebovaný

Stroj na mletí kávy z prodejny  - 1 ks - opotřebovasný

Stojan na oblečení                      - 1 ks - nekompletní

Kalkulačka stolní elektrická     - 1 ks – nepoužívá se

Zastaralý počítač z knihovny s tiskárnou – 1 ks

Zájemci o tento materiál se do konce ledna 2010 mohou přihlásit u starosty obce.

Starosta navrhl aby se stará motorová stříkačka nabídla hasičům bezúplatně k dalšímu využití, neboť je nefunkční. Stříkačka bude nabídnuta hasičům v Radnicích, kteří zabezpečují naši obec a v případě, že nebudou mít zájem  dalším hasičským sborům

Schváleno 6  zastupiteli.

 

 

7) Diskuse

Starosta obce –  informoval zastupitele obce o nákupu repasovaného počítače do knihovny. Tento počítač je vybaven ochranou proti viru. Starý počítač toto neumožňoval a mohlo dojít k zavirování celé sítě OÚ. Zastupitelé dodatečně schválili nákup tohoto počítače do knihovny a vyřazení starého

 schváleno 6 zastupiteli.

-  informoval zastupitele obce o filtraci teplé vody před tep. čerpadlem a zastupitelé souhlasili s tím, že starosta bude dále jednat s firmou, aby tato provedla  na místě   prohlídku a navrhla konkrétní řešení s vyčíslením konkrétní ceny.

                                                                       - 3 -

 

T. Fiala – informoval zastupitele obce o náležitostech, které jsou nutné pro instalaci dopravní značky zákaz vjezdu nákladních vozidel na vozovku mezi Sebečicemi a Drahoňovým Újezdem. Starosta předloží žádost na Odb. dopravy MěÚ Rokycany.

Paní Králová – informovala o ukončení prac. vztahu s paní Pflégrovou k 31.1.2010 a obnovení prac. vztahu od 1.2.2010 s paní Kešnerovou  na pozici účetní obce Sebečice.

P. Fišer Jiří -  navrhnul pozvání pracovníka se strojem, který ořezává keře podél cest, vzhledem k tomu, že některé polní cesty jsou značně zarostlé a špatně se jezdí na pole.

Zastupitelé se shodli na tomto problému a  tímto  nabízí občanům obce možnost vykácení a vyčištění okrajů cesty od dřevin a stromů  u cesty od kravína do Jezer. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ do konce února 2010, kde mu budou sděleny přesné instrukce a místo práce.

 

 

 

 

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva  ve 20.35 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce 16.2.2010 v 19.00 hod.

Sebečice dne 12.1.2010

Zapsal: Bronislav Mazal

 

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..

                                   Králová Věra

 

                               …………………………….                                     

                                   Janečková Jiřina

 

 

 

 Starosta obce

                                                                                                          Vladimír Bursa

 

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 12.1.2010

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)  Návrh rozpočtu Mikroregionu Radnicko na rok 2010

2)      Přijetí účelové dotace z KÚ PK ve výši 400 000,- Kč na úhradu neinvestičních výdajů, kterou obec obdržela 29.12.2009 na účet.

3)      Vyřazení starého počítače s tiskárnou z knihovny a nákup repasovaného počítače do knihovny.

4)      Vyřazení majetku z evidence majetku obce dle seznamu uvedeného v zápisu ze zasedání.

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Zprávu o inventarizaci majetku obce

 

 

V Sebečicích dne 12.1.2010

 

 

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Vladimír Bursa

 

 

 

 

8. 12. Květoslava

Zítra: Vratislav

Návštěvnost stránek

142913