www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2009 > Zápis č. 12 2009

Zápis č. 12 2009

 

Zápis č. 12

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 21.12.2009

 

Přítomni : p.Bursa Vladimír, p.Mazal Bronislav, paní Králová Věra,p. Jaroš Václav,

     paní Jiřina Janečková, p.Fiala Tomáš,p.Fišer Jiří

Počet přítomných zastupitelů – 7

Hosté :  p.Sklenář , paní Boltíková, p. Ing.Jaroš Miroslav 

Program :

    1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

2)  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

3)  Došlá a odeslaná pošta

4)  Jmenování invent. komise

5)  Schválení územně analytických podkladů

6)  Schválení rozpočtu obce na rok 2010

7) Schválení rozpočtového opatření č. 5/2009

8)  Schválení výplaty mezd za prosinec 2009

9) Instalace odlučovače železa na vodovod OÚ

10) Seznámení se zněním Protokolu o kontrolním zjištění - les

11) Diskuse

12)  Usnesení a závěr

 

Jednání:

1)      Zahájení a určení ověřovatelů zápisu

 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.00 hod., přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání  a navrhl ověřovatele zápisu – pí .Janečková Jiřina, Králová Věra

Bez připomínek – schváleno 7 zastupiteli

 

2)      Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

 

Z minulého zasedání  nevzešly žádné úkoly.

 

 

3)      Došlá a odeslaná pošta

Došlá pošta :

Zapsaná v Knize došlé pošty pod pořadovými čísly -  355 -382

Došlé faktury předány účetní  obce k proplacení

 

Odeslaná pošta:

MAS Světovina – zaslání ověřeného zápisu

Faktura REVOS za pronájem vodovodu

 

 

 

- 2 –

 

 

4) Jmenování invent. komise

        

Starosta obce jmenoval inventarizační komisi ve složení :

Předseda – paní Janečková Jiřina

Členové – paní Boltíková Dagmar

                 pan Říhánek Jiří

Předsedovi komise starosta předal směrnici o inventarizaci.

Schváleno 7 zastupiteli

 

     5)  Schválení územně-analytických podkladů pro územní plán obce

 

Na OÚ je založena dokumentace pro zpracování územního plánu obce Sebečice. Do současné doby nebyly podány na obec žádné připomínky. Zastupitelstvo obce schválilo bez připomínek územně analytické podklady a může se podle nich zpracovat územní plán obce.

Schváleno 7 zastupiteli.

 

6)      Schválení rozpočtu obce na rok 2010

Zastupitelé byli seznámeni s konkrétním návrhem rozpočtu obce Sebečice na rok 2010, který byl vyvěšen na úřední desce od 15.11.2009 do 14.12.2009 . Do dnešního dne nebyly podány žádné připomínky z řad obyvatel.

 Na zasedání zastupitelstva obce byly upraveny tyto položky v tis.Kč:

Příjmy:1113, 1333,4112,2131,2111 .

Dodatečně byl do příjmů obce zařazen paragraf 1031, položka 2111 – lesní hospodářství 200,00.

Výdaje: 5154,5171,5021, 5137 (zvýšena částka z 10,00 na 40,00- vzhledem k nákupu  odlučovače železa), 5162, 5169 a 5362.

Příjmy v tis. Kč celkem -  1123,54

Výdaje v tis. Kč celkem – 1049,13

Splátka úvěru – tepelné čerpadlo – 84,00

Schodek rozpočtu bude hrazen z finančních prostředků z minulých let.

Schváleno 7  zastupiteli.

 

      7)   Schválení rozpočtového opatření č. 5/2009

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením  podle jednotlivých položek vzhledem ke konkrétnímu čerpání. Bez připomínek.

Schváleno 7 zastupiteli.

Paní místostarostka navrhla doplnění zápisu  z 10.11.2009  jak bylo hlasováno o neposkytnutí příspěvku 5000,- Kč Nemocnici Rokycany. Zastupitelé hlasovali 4 proti poskytnutí příspěvku, 2 pro poskytnutí příspěvku a 1 zastupitel se zdržel hlasování. Částka 5000,- Kč nebyla začleněna do rozpočtu na rok 2010.

 

- 3 -

8)  Schválení výplaty mezd

 Zastupitelstvo schválilo vyplacení prosincových mezd   v prosinci 2009.

Schváleno 7 zastupiteli.

 

9)      Instalace odlučovače železa ve vodě

Starosta obce seznámil zastupitele s možností instalace odlučovače železa ve vodě v Sebečicích v budově OÚ. Instalace a cena odlučovače by se pohybovala do 30000,- Kč. Zastupitelé souhlasí se zpracováním podkladů  pro konkrétní instalaci odlučovače vzhledem k nákladům na čištění a po předložení konkrétních podkladů bude rozhodnuto o instalaci odlučovače.

Schváleno 7 zastupiteli

 

10)  Seznámení s Protokolem o kontrolním zjištění

Dne 23.10.2009 od 08.30 do 13.30 hod. proběhla kontrola na lesním majetku obce Sebečice ČIŽP oblastním inspektorátem Plzeň . Zápis založen na OÚ.

Závěr kontroly:  Na základě zjištěných skutečností v rámci inspekce bylo konstatováno, že jsou zde řádně prováděna preventivní opatření proti výskytu kalamitních hmyzích škůdců, obnova lesa a vedena lesní hospodářská evidence.Ohrožení a poškození životního prostředí, ani omezení plnění veřejně prospěšných funkcí lesa nebylo zjištěno.Protože při kontrole nebyly zjištěny nedostatky ani porušení předpisů na úseku ochrany lesa, správní řízení se nezahajuje.

 

11) Diskuse

 

Ing. Jaroš Miroslav – seznámil zastupitelstvo obce s možností čerpání dotace 400 000,- Kč, která byla obci přidělena na opravu stropu v budově OÚ Plzeňským krajem na základě usnesení zastupitelstva PK č. 200/09 ze dne 14.9.2009.  Poskytnuté prostředky budou použity na úhradu neinvestičních výdajů. Možnost čerpání dotace do 30.6.2010.

 

 

Starosta obce – seznámil zastupitele s obsahem jednání MR Radnicko, které proběhlo 10.12.2009 v obci Hradiště – zápis založen na OÚ a rozpočet MR vyvěšen na úřední desce 21.12.2009.

 

Paní Janečková – podala zprávu o činnosti knihovny obce Sebečice – zápis založen na OU

 Paní místostarostka – navrhla zařadit do usnesení ze zasedání bod o seznámení zastupitelů s Integrovaným strategickým plánem MAS Světovina, který byl již projednán jak  uvedeno  v zápisech ze zasedání zastupitelstva obce z 13.12.2007 a 15.7.2008, kde je uvedeno i

- 4 -

 

schválení zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo obce Sebečice bylo seznámeno s Integrovaným strategickým plánem MAS Světovina a současně se strategickým plánem Leader MAS

 

Světovina. Zastupitelstvo obce Sebečice schvaluje začlenění obce Sebečice do územní působnosti MAS Světovina.

 Zastupitelé souhlasí – schváleno 7 zastupiteli

 

Vánoční stromky pro obyvatele obce byly zdarma jako každoročně, u p. Jaroše Václava

T. Fiala – upozornil na skutečnost, že zlatý nátěr na křížkách obce zezelenal a je nutno opravit

tento nátěr. Opravit by jej měl ten , kdo nátěr prováděl, vzhledem k vyplaceným penězům za tyto práce.

Dále ještě upozornil na rychlou a nebezpečnou jízdu nákl. aut mlékáren Danone přes obec. Vzal si za své, že prověří možnost instalace dopr. značky zákaz vjezdu nákl. aut na cestu do Sebečic od Drahoňova Újezda vzhledem k jejímu poškozování.

Na závěr diskuse požádal o vystoupení p. Sklenář- který informoval zastupitele obce o podání tr. oznámení krajskému st. zástupci na p. Jaroše V., Mazala a Lisého  pro ztrátu dřeva v lese obce z minulých let a žádal o obnovení Plné moci, aby mohl zastupovat obec při šetření této ztráty.

Opět proběhla bouřlivá diskuse, kterou starosta ukončil  a dal návrh hlasovat  o obnovení plné moci p.Sklenářovi,  aby zastupoval obec na prokázání ztráty dřeva.  Hlasování:  5 proti udělení  plné moci, 2 se zdrželi. Plná moc nebyla udělena.

 

Usnesení – viz příloha tohoto zápisu

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva  ve 21.35 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce 12.1.2010 v 19.00 hod.

Sebečice dne 21.12.2009

Zapsal: Bronislav Mazal

 

Ověřovatelé zápisu. …………………………..

                                   Králová Věra

 

                               …………………………….                                     

                                   Janečková Jiřina

........................

 Starosta obce

                                                                                                          Vladimír Bursa

 

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice konané dne 21.12.2009

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)  Jmenování inventarizační komise ve složení : předseda –paní Janečková  Jiřina

                                                                        Členové – paní Dagmar Boltíková

                                                                                        pan Říhánek  Jiří  

2)      Rozpočet obce Sebečice na rok 2010:

Příjmy v tis. Kč – 1 123,54

Výdaje v tis. Kč – 1 049,13

Splátka úvěru tepů čerpadla 84,00  

3)      Rozpočtové opatření č. 5/2009

4)      Zpracované územně analytické podklady pro zpracování územního plánu obce Sebečice

5)      Vyplacení mezd za prosinec v prosinci 2009

6)      Zastupitelstvo obce Sebečice bylo seznámeno s Integrovaným strategickým plánem MAS Světovina a současně se strategickým plánem Leader MAS Světovina. Zastupitelstvo obce schvaluje začlenění obce Sebečice do územní působnosti MAS Světovina

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

Udělení plné moci  p.Josefu Sklenářovi.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

-         zprávu o provozu knihovny v obci  

-         protokol o kontrolním zjištění ČIŽP

 

V Sebečicích dne 21.12.2009

 

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Vladimír Bursa

 

 

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140279